Икономически университет – Варна

Национален конкурс за присъждане на награди "Д-р Илко Ескенази"

Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий"
Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази"

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси
 на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на
България към Европейския съюз

обявява

Седми годишен  конкурс

за присъждане на

Награда "Д-р Илко Ескенази"

 

П Р А В И Л Н И К

1. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите "Право" и "Икономика", свързан с членството на България в ЕС.
2. Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем,  свързан с правото и политиките на ЕС и  на Република България, в светлината на Лисабонския договор. Разработките да са насочени към:

За юристи:

  • Аналитични разработки по проблеми, свързани с Лисабонския договор, в една от следните области:

      - Промени в институциите и органите на ЕС;
      - Промени в процедурите за приемане на правните актове на ЕС;
      - Новата роля на националните парламенти при вземането на решения в ЕС.

  • Проблеми на прилагането на правото на ЕС в Република България при условията на Лисабонския договор.
  • Правни проблеми, свързани с бъдещото присъединяване на Република България  към Шенгенското пространство.

За икономисти:

 • Изследване на съществуващите европейски програми в областите:

      - Екология;
      - Енергетика;
      - Обща селскостопанска политика.

 • Сравнителен анализ и съпоставяне на икономическите политики и програмите за тяхното изпълнение в светлината на Лисабонския договор.
 • Новата финансова регулаторна политика.
 • Европейски валутен съюз.

Конкурсните работи трябва  да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

 • Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 1 януари 2011 г., както и за  студенти в юридическите и икономическите специалности;
 • Оценяването на представените трудове се извършва от  комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св.Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази" .
 • Всяка от двете награди  - за право и за икономика - се състои от парична награда в размер на 2 500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.
 • Връчването на наградите се извършва на 20 май 2011 г.  (или в близост до тази дата). Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и със съдействието  на Министъра на външните работи или личност с еквивалентна позиция.

Процедура:

 • Конкурсът е ежегоден;
 • Всеки участник може да представи само един труд;
 • Не се допускат трудове с повече от един автор;
 • Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от  м. май 2009 г.

 Необходими документи:

 • Молба-формуляр със снимка (попълва се по време на подаване на документите);
 • Автобиография;
 • Разработките се представят на хартия и  на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно 2000 символа на стр.

Срокове:

 • Подаване на документи и на  конкурсни работи: от 11 до 15 април 2011 г. (понеделник-петък), от  14 до 16 ч.
 • Място на подаване:  Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий", 
  София 1504, ул. "Васил Априлов"  № 3.
 • Датата, мястото и часа на тържественото връчване на наградите се обявяват допълнително. Кандидатите сами се информират от страницата на фондацията www.cmfnd.org.                                    

 

За допълнителна информация:
 Международна фондация "Св.Св.Кирил и Методий" 
София 1504,  ул. "Васил Априлов" № 3, тел. (02)  944 62 48, www.cmfnd.org

 

07 яну 2011Подобни