Икономически университет – Варна

Лятна ваканционна заетост на студенти във Федерална република Германия през 2021 г.

Агенция по заетостта – София
Дирекция “Бюро по труда” – Варна

ОБЯВЯВА

ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИ
ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2021
г.

/Съгласно писмо на Централата за чуждестранно и специализирано посредничество – гр. Бон /ЦЧСП/,
определената квота за България по процедурата на анонимния подбор е 100 студенти /

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  • да са на възраст от 18 до 35 години
  • да са студенти в редовна форма на обучение
  • да не са последен курс на семестриално обучение
  • да имат добри познания по немски език /най-малко 3 години занимания по немски език/
  • да са готови да работят най-малко 2 месеца в Германия

Кандидатите следва да представят следните документи:

  1. Заявление за кандидатстване (BEWERBUNG) – препоръчително е да бъде попълнено на компютър. Формулярът следва да бъде отпечатан във формат лице/гръб в 2 екземпляра, да се залепи снимка и да се подпише.
  2. Уверение от висшето училище (IMMATRIKULATIONSBESCHEINIGUNG), в което изрично да е посочено, че лицето е редовен студент и не е последен курс на обучение. Данните за курса и семестъра е необходимо да са изписани с думи, както и да бъдат упоменати и точните начална и крайна дати на лятна ваканция.

Документи на кандидати се приемат до 26.03.2021 г.

Консултации по процедурата и за попълване на заявлението – в сая 104 на Дирекция "Бюро по труда" – Варна, ул. "Шипка" № 10 от 08:30 до 17:00 часа

04 мар 2021Подобни