Икономически университет – Варна

Конкурс за студентско есе на тема "Личните данни и свободата в дигиталното общество"

Живеем в дигитален свят, който предоставя неограничени възможности, но и крие множество рискове. В годината на 40-та годишнина на Конвенция 108 на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни - първият правно обвързващ международен акт, приет в областта на защитата на данните, предизвикателствата пред защитата на неприкосновеността на личния живот са все по-актуални и все по-цифрови.

Процесът на обучение в различни специалности на ИУ – Варна провокира различни гледни точки и проекции на възприятия относно социалните, икономическите и обществени модели, взаимовръзки и отношения, характер и особености на отделните икономически сфери. Тези различни гледни точки са и чудесен повод за споделяне, среща и провокиране на различен тип творческо мислене и подходи.

Конкурсът има за цел да даде възможност на млади хора, студенти, ОКС “бакалавър“ и ОКС “магистър“ на ИУ – Варна да представят своя мироглед и да разгърнат творческия си потенциал.

Как младите хора възприемат свободата и как защитават личните си данни? Какво е тяхното отношение по тези важни въпроси? Имате възможност да споделите вижданията си и да спечелите награда.

Допустими участници:

Право на участие в конкурса имат лица, студенти в Икономически университет – Варна.

Административни изисквания към студентските есета:

 • Аргументирано представяне на мнението на автора по темата;
 • Цитиране на всички използвани източници (Не се допуска плагиатство!);
 • Обем на есето – до четири стандартни страници А4, 30 реда с 60 знака на ред, шрифт Times New Roman с големина на буквите 12 и разредка 1,5, като използваните фигури и графики не се включват в него.
 • Придружаваща информация: трите имена на автора, личен телефон и e-mail за връзка.
 • Всеки автор може да участва с едно есе.
 • Срок, форма и начин за предаване на творбите: на e-mail: dpo@ue-varna.bg до 05 април (включително) 2021 г.

Творби, които не отговарят на административните изисквания, отпадат от класиране.

Критерии за оценяване:

 1. Изисквания за качество на творбата:
  • тематична свързаност на есето;
  • последователност / логика на изложението;
  • структура: увод – изложение – заключение;
  • изграден аргументиран текст.
 2. Езикова култура на автора:
  • езиков речник и умение да бъде използван;
  • правопис и пунктуация.

Оценяване:

 1. Оценяването ще се осъществи от тричленно жури, включващо представители на академичния състав на катедра „Правни науки“ и на КЗЛД;
 2. Есетата ще бъдат предоставени на журито без личните данни на авторите.

Награди:

Първо място за есе - специална награда, осигурена от организаторите.

Всички участници в конкурса получават грамоти за участието и възможност за стаж в Комисия за защита на личните данни.  Награждаването ще се проведе по време на ежегодната „Седмицата на правото“ в ИУ – Варна (12-16.04.2021 г.), организирана от катедра „Правни науки“.

Отличените есета ще бъдат публикувани в сайта на ИУ – Варна, на страницата на катедра “Правни науки“, както и в Информационния бюлетин на КЗЛД.

За допълнителни въпроси*:

доц. д-р Андрияна Андреева, ръководител катедра „Правни науки“, Email: a.andreeva@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Живка Матеева - катедра „Правни науки“, длъжностно лице по защита на личните данни в ИУ – Варна, Email: jivkamateeva@ue-varna.bg

Очакваме с интерес есетата на студентите и възможността да споделим техния свят.

* Моля, имайте предвид че с оглед гарантирането на равнопоставеност между участниците в конкурса за есе, консултации, предварителни оценки и информация относно приложимостта на предложените теми и текстове няма да се предоставяни.

Есетата са публикувани в информационния бюлетин на КЗЛД

Есета от конкурс "Личните данни и свободата в дигиталното общество"

18 фев 2021Подобни