Икономически университет – Варна

Избор зa факултативни (незадължителни) дисциплини за студенти от ОКС "бакалавър"

За студентите от 1, 2 и 3 курс всички специалности, ОКС "бакалавър", редовно и дистанционно обучение

В периода от 18.04.2024 до 22.04.2024 г. (включително) може да направите избор за факултативно изучаване на дисциплини включени в учебния план, по който се обучавате. Изборът на факултативна дисциплина не е задължителен, но за избралите да я изучават става задължителна. Факултативните дисциплини се изучават през семестъра, за който са избрани при сформиране на група и завършват с оформяне на текуща оценка.

Група по факултативна дисциплина за чужд език и физическо възпитание се сформира, ако са я избрали най-малко 20 студенти.

Изучаването на факултативна дисциплина може да изберете, като влезете в своя профил в университетска информационна система WebStudent "Студентско състояние" и изберете "Изборни дисциплини".

Избор на дисциплини

18 апр 2024Подобни