Икономически университет – Варна

ИУ-Варна с първи проект по международна програма "Черноморски басейн 2014 - 2020", 7 май 2019 г.

SILC Road local culture” SILC е международен проект, който стартира в Икономически университет – Варна от началото на 2019 г.

Програма: Съвместна оперативна програмаЧерноморски басейн 2014 - 2020“
Бюджет на ИУ-Варна: 198 110 Евро
Продължителност: 30 месеца
Период на изпълнение: 2018 г. – 2021 г.
Финансиране: 100%
European Neighborhood Instrument (ENI): 92 %
МРРБ, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“: 8%
Партньори:

Гърция, Aristotle Unversity of Thessaloniki, водещ партньор
България, Икономически университет – Варна
Армения,
Russian - Armenian Unversity
Румъния, National Association for Rural, Ecological and Cultural Tourism, Tulcea branch
Грузия, International Centre for Social Research and Pоlicy analysis

Цели на проект „SILC Road local culture”, SILC:

1. Идентифициране, документиране и картографиране на културния отпечатък на Пътя на коприната, оценяване и разкриване на потенциала за развитие на районите, които попадат на древния търговски път.

2. Създаване на виртуална обсерватория – иновативен инструмент за информация, който има за цел да формира интересни дестинации и да популяризира неизвестното и неизползвано културно наследство на местно и междурегионално равнище по линията на Западния път на коприната.

3. Създаване на предприемаческа SILCNET мрежа, в която ще се прилагат единни стандарти на туристическа услуга и туристически продукти, членовете ще обменят и споделят своите знания и опит и др.

4. За първи път в рамките на проект SILC ще бъде създаден отличителен знак (етикет) за предприемачите по Пътя на коприната. Етикетът SILCNECT Entrepreneurship Label е сертификационна система за предприемачите, които предлагат туристически продукти на Пътя на коприната. Целта е да се създаде общ инструмент за стимулиране на местните икономики и създаване на синергии между страните от Черноморския басейн.

От своя страна дейностите по обучение на предприемачите за придобиване на SILCNECT Label ще подпомогнат създаването на идеи за иновации, сътрудничество и търговска свързаност сред бизнеса в сферата на туризма.

Последна актуализация: 07.05.2019 г.

30 май 2019Подобни