Икономически университет – Варна

ИУ – Варна е асоцииран партньор в Европейски университет INVEST: "INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance"

Какво представляват европейските университети?
Европейските университети са транснационални алианси от висши училища, които развиват дългосрочно структурно и стратегическо сътрудничество за постигане на амбициозна визия за новаторско, конкурентно в световен мащаб и привлекателно европейско пространство за образование и научноизследователска работа, в пълна синергия с европейското пространство за висше образование, насърчаване на равенството между половете, приобщаването и справедливостта, като заедно вдъхновяват и осъществяват трансформацията на висшето образование.
 
Европейските университети са и водеща инициатива на европейската стратегия за университетите, в която се поставя амбициозната цел до средата на 2024 г. да бъдат подкрепени 60 европейски университета, включващи над 500 висши училища.
 
50 европейски университета в действие
На 3-ти юли 2023 г. бяха обявени одобрените за финансиране проектни приложения, подадени в рамките на Инициативата „Европейски университети“ по  програма Еразъм+ за 2023 г. В резултат броят на европейските университети в действие достигна 50 алианса, които включват повече от 430 висши учебни заведения от 35 държави, включително всички държави-членки на ЕС, и Исландия, Република Северна Македония, Норвегия, Сърбия и Турция, както и Албания, Босна и Херцеговина и Черна гора. Почти 1700 са асоциираните партньори на алиансите, в това число висши училища, местни администрации, компании от бизнеса, неправителствени организации и др.
 
Икономически университет – Варна се присъедини като асоцииран партньор на Европейски университет INVEST "INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance", одобрен за финансиране през 2020 г., който през 2023 г. получи одобрение за финансиране на разширяването си с нови партньори и започва фаза II с цел и задача засилване на транснационалното университетско сътрудничество във всичките му форми.
 
Координатор на Европейски университет Invest Alliance е Slovak University of Agriculture, гр. Нитра Словакия.
Пълноправни партньори от 2020 г. и 2023 г. са седем висши училища от следните държави:
Финландия: Karelia University of Applied Sciences;
България: Висше училище по агробизнес и развитие на регионите; 
Гърция: University of Thessaly;
Испания: Universidad De Cordoba
Италия: Universita' Degli Studi Di Milano-Bicocca 
Франция: Universite De Reims Champagne-Ardenne 
 
Основната амбиция на Европейски университет INVEST Alliance е да стимулира трансформация в образованието, научните изследвания и устойчивите практики във висшите училища партньори.
Икономически университет – Варна подкрепя и ще сподели усилията на партньорите за насърчаване на култура на иновации, интердисциплинарно сътрудничество и ангажираност на общността, както и за разработване на авангардни решения с общата цел да отгледаме ново поколение лидери в областта на устойчивостта.
 
Основните стълбове в дейността на Европейски университет Invest Alliance са три:
Стълб 1. Регионална трансформация, екосистеми и предприемачество
Стълб 2. Гъвкаво образование и педагогика на работното място
Стълб 3. Развитие на центъра за върхови постижения в RDI.
 
Следващи стъпки:

През есента на 2024 г. Комисията ще публикува следващата покана за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ с цел да се постигне целта на европейската стратегия университетите да се разширят до 60 европейски университета до средата на 2024 г.

С течение на времето съюзите на европейските университети ще свързват все повече факултети, отдели, персонал и студенти, предлагайки по-иновативни педагогически методи, основани на предизвикателства и трансдисциплинарни подходи, прилагане на повече съвместни програми, още по-приобщаващи и ангажирани в по-голяма степен със своите общности.

05 юли 2023Подобни