Икономически университет – Варна

Информационна среща със студенти за представяне на стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD)


На 17.10.2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа в зала 320 ще се проведе информационна среща със студенти за представяне на стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD). На срещата ще бъдат представени възможностите за обучение на студенти със стипендия по програмата. Езикът на обучение е немски или английски.

Германска служба за академичен обмен (DAAD) предлага широк избор от стипендии за студенти, дипломанти и учени във всички специалности и помага за подготовката на Вашата заявка за кандидатстване.

За повече информация относно стипендиите, посетете официалната страница на DAAD или Международна Фондация "Св.Св. Кирил и Методий"

 

Stipendienprogramme des DAAD

DAAD Scholarship Programmes

 

Стипендията цели задълбочаване на познанията по немски език (общоезиков и специализиран) и странознание. Предназначена е за студенти в бакалавърска и магистърска степен на всички специалности.

Продължителността на стипендията е най-малко 18 курсови дни с минимум 25 учебни часа на седмица.

Размерът на стипендията е еднократна сума от 950 €, пътни разходи (375 €), застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване. Минималното ниво на владеене на немски език към момента на кандидатстване е A2 според Общата европейската езикова рамка.

Срокът за кандидатстване е до 1 декември 2019 година.

Стипендията предоставя възможност за изучаване на магистърска програма в държавно признат университет (държавен или частен) в Германия.

Стипендията е насочена към високо квалифицирани абсолвенти от всички специалности след първа диплома (Бакалавър, Магистър).

Стипендията се отпуска за период от 10 до 24 месеца в зависимост от продължителността на учебната програма. При двугодишни програми стипендията се отпуска първоначално за една академична година. Възможно е отпускане на стипендията за още една учебна година в зависимост от програмата на обучение в университета и от успехите на стипендианта.

Месечният размер на стипендията е 850 €. Поемат се застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване, пътни разходи.

Възможна е еднократна финансова студентска помощ, ДААД финансира разходите за наем и месечни добавки за придружаващи членове на семейството.

ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.

Стипендията се отпуска от 1 октомври 2020 г. след успешен прием на кандидата в университет в Германия.

Срокът за кандидатстване е 15 ноември 2019 година.

Стипендията е насочена към докторанти и млади учени. Предназначена е за изследователски проекти и повишаване на квалификацията в германски държавно признат университет или в друг извън университетски изследователски институт с дисертация в България.

Размерът на стипендията е 850 € месечно з а завършили с първа диплома и 1.200 € месечно за получилите д окторска степен.

ДААД поема медицинската застраховка, пътните разходи, еднократна финансова помощ за изследователска дейност; при определени условия се отпускат месечни добавки за наем и за придружаващи членове на семейството. ДААД поема таксата за езиков курс при необходимост.

Продължителността на стипендията е 7 – 12 месеца.

Срок за кандидатстване е до 15 ноември 2019 година.

Стипендията е насочена към докторанти, млади учени и учени с докторска степен.

Предназначена е за изследователски проекти в германски университет или в друг извън университетски изследователски институт.

Продължителността на стипендията е от 1 до 6 месеца.

Размерът на стипендията е 850 € месечно за завършили висше образование и 1.200 € месечно за докторанти и учени с докторска степен.

ДААД поема пътните разходи, здравни, лични и пътни застраховки.

Срок за кандидатстване:

 • до 15 ноември 2019 г. – за кандидатури с престой между юни и ноември 2020 г.;
 • до 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.

Стипендията е преназначена за докторанти и млади учени.

Стипендията има два варианта:

а) Придобиване на докторска степен с партниращ научен ръководител в Германия („Sandwich-Modell“): Кандидати, които към началото на отпускането на стипендията са завършили магистратура или са защитили дипломна работа (по изключение със завършена бакалавърска степен на образование).

б) ”Cotutelle-Verfahren”: Кандидати, които към началото на отпускането на стипандията са допуснати до защита.

Финансира се изследователски престой в държавен или държавно признат университет в Германия за изготвяне на докторска работа под двойно научно ръководство.

Два варианта на финансиране:

а) Придобиване на докторска степен с партниращ научен ръководител в Германия: Докторантите имат научен ръководител както в български, така и в германски университет („Sandwich-Modell“). Планът на докторската работа трябва да бъде съгласуван от двамата научни ръководители. Защитата  на докторската степен е в България и е с участието на партниращия научен ръководител от Германия. Научната и образователна степен „доктор” се придобива в българския университет.

б) Докторантура под двойно научно ръководство (Cotutelle-Verfahren): Докторантите имат двама научни ръководители – в български и в германски университет Условие е да има сключено споразумение между двата университета относно плана на докторантурата. Научната и образователна степен „доктор” се придобива в българския и в германския университет.

Продължителността на стипендията е до 2 години.

За вариант а) „Sandwich-Modell“: Стипендията се отпуска първоначално до 12 месеца. Продължаване на срока на стипендията е възможен, ако комисията прецени, че работата е успешна по време на първоначално отпуснатата стипендия.

За вариант б) „Cotutelle-Verfahren”: Стипендията се отпуска за период до 18 месеца; възможно е допълнително финансиране до 6 месеца за приключване на дисертацията. Стипендията може да се отпусне в рамките на 3 последователни години за многократни и по-краткотрайни изследователски престои.

Размер на стипендията: 1.200 € месечно за престоя в Германия.

 • ДААД поема: застраховка срещу злополука, здравно и лично осигуряване; пътните разходи;
 • Еднократно финансиране за изследователска дейност.
 • Поемат се разходите на пътуване и престой на научните ръководители от българска и германска страна:

При определени условия ДААД поема:

 • месечните разходи за наем;
 • месечни добавки за придружаващи членове на семейството;
 • езикови курсове;
 • разходите на пътуване и престой на научните ръководители.

Срокът за кандидатстване е до 15 ноември 2019 година.

DAAD насърчава обмена на учени от страни-партньори за подобряване на международните отношения и двустранното сътрудничество в научни изследвания между германски и чуждестранни университети. Цели на обменните програми са културен обмен и двустранни споразумения с чуждестранни партньорски организации.

Стипендията е предназначена за университетски преподаватели и учени с придобита докторска степен, които работят в университет или изследователски институт.

Продължителността на стипендията е от 7 дни до 3 месеца.

Размерът на стипендията е 2000 € за асистенти и доценти, 2150 € за професори.

ДААД поема пътните разходи за всяка изпращаща страна в двете посоки, освен ако не е упоменато друго в двустранната спогодба.

Срок за кандидатстване:

 • до 15 ноември 2019 г. – за кандидатури с престой между юни и ноември 2020 г.;
 • до 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.

Стипендията е предназначена за университетски преподаватели и учени с придобита докторска степен, които работят в български университет или изследователски институт. Предназначена е за извършване на работен проект или за сътрудничество с германско висше учебно заведение или изследователски институт.

Продължителността на стипендията е от 1 до 3 месеца.

Размерът на стипендията е 2000 € за асистенти и доценти, 2150 € за професори.

ДААД поема пътните разходи.

Срок за кандидатстване:

 • до 15 ноември 2019 г. – за кандидатури с престой между юни и ноември 2020 г.;
 • до 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.

Целева група:

 • бивши стипендианти на ДААД, които са получили стипендия за следване или за изследователски престой в Герамния от ДААД за повече от 6 месеца;
 • бивши ГДР- стипендианти, които са следвали в Германия минимум една година;

Стипендията е предназначена за осъществяване на изследователски или работен проект в германски държавен университет или извън университетски изследователски институт.

Продължителността на стипендията е от 1 до 3 месеца.

Размерът на стипендията е в зависимост от академичната степен – 2.000 € месечно за асистент, доцент и 2.150 € месечно за професор.

ДААД поема също така пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна).

Срок за кандидатстване:

 • до 15 ноември 2019 г. – за кандидатури с престой между юни и ноември 2020 г.;
 • до 30 април 2020 г. – за кандидатури с престой между декември 2020 г. и май 2021 г.
 

04 окт 2019Подобни