Икономически университет – Варна

HORIZON Europe отвори за кандидастване покана „Hop-on facility“ за приобщаване на нови членове към вече сформирани екипи за върхови постижения

Уважаеми членове на академичния състав,

На вашето внимание представяме информация относно поканата „Hop-on facility“ (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06-01) по програма HORIZON Europe, със следните основни параметри:

Програма: HORIZON Europe - Pillar 2& EIC Pathfinder actions;

Покана: „Hop-on facility“(HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06-01);

Срок за кандидатстване: 28.09.2023 г. (онлайн, 17:00 ч., CET);

Партньорство: задължително, при следните условия:

•    За да кандидатства за грант по тази покана,  екипът, който ще се сформира от ИУ-Варна, трябва предварително да получи съгласие за включване към вече работещ консорциум, получил бюджет от HORIZON Europe Pillar 2 & EIC Pathfinder actions;

Финансираните проекти по HORIZON Europe Pillar 2 & EIC Pathfinder са над 200, като част от тях са в сферата на дейност на ИУ-Варна и са със следните данни:

 • Проект "GOGREEN: Green strategies to conserve the past and preserve the future of cultural heritage; координатор Universiteit Van Amsterdam;
 • Проект "Adaptive virtualization for AI-enabled Cloud-edge Continuum (SustainML)"; координатор Universitat Rovira i Virgili;
 • Проект "Socially-acceptable Extended Reality Models and Systems (SERMAS)"; координатор Universita Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia;
 • Проект "NGI0 Entrust (NGI0 Entrust)"; координатор Stichting Nlnet – Nlnet
 • Проект "Holistic and adaptive Interface Design for human-technology Interactions (HEIDI)", координатор Virtual Vehicle Research Gmbh – VIF;
 • Проект "Wellbeing, inclusion, sustainability and the economy“(WISE Horizons)", координатор Universiteit Leiden – ULEI;
 • Проект "Adaptive virtualization for AI-enabled Cloud-edge Continuum (CloudSkin)", координатор Universitat Rovira I Virgili – URV;
 • Проект "Providing operational economic appraisal methods and practices for informed decision-making in climate and environmental policies (PATTERN)", координатор Universidad Complutense De Madrid – UCM;
 • Проект "Integrating Adaptive Learning in Maritime Simulator-Based Education and Training with Intelligent Learning System (i-MASTER)", координатор Universitetet I Tromsoe - Norges Arktiske Universitet – UiT;
 • Проект "Future Lives with Oceans and Waters (FLOW)", координатор Stichting Radboud Universiteit;
 • Проект "The Urban Burden of Disease Estimation for Policy Making (UBDPOLICY)", координатор Fundacion Privada Instituto De Salud Global Barcelona - Isglobal

•    Кандидатстващата организация трябва да се споразумее със съответния консорциум в какво направление на проекта може да се включи при взаимен интерес, след което консорциумът да кандидатства за финансиране;

•    Проектното предложение се подава от консорциума за включване на новата организация.

Продължителност: не повече от 48 месеца;

Бюджет: от 100 000 до 600 000 EUR;

•    Интензитет на финансиране: 100%;

•    Съфинансиране от кандидатите: не;

•    Застраховане на проекта – 5-8% от общия бюджет на проекта;

•    Консорциумът – приемник получава 10% от общия бюджет на проекта и може да поиска от приетата страна годишна такса за членство в консорциума;

Очакван брой проекти, които ще бъдат финансирани: 160;

Допустими дейности:

Дейности, които имат за цел основно да установят нови знания или за изследване на осъществимостта на нова или подобрена технология, продукт, процес, услуга или решение; фундаментални и приложни изследвания, технологично развитие и интегриране, тестване, демонстрация и валидиране на малък прототип в лаборатория или симулирана среда.

Допустими разходи:

•    преки разходи за персонал (транспортни разходи, командироване, настаняване, обучение), подизпълнение, амортизация на оборудване, за подкрепа на трети страни и др.;

•    непреки разходи (25 % единна ставка от общите допустими преки разходи, с изкл. на разходите за подизпълнение и др.);

Цел на процедурата: Европейската инициатива за високи постижения в своето разширяващо се измерение има за цел да повиши високите постижения в науката и във валоризацията на знанията на европейските университети чрез сътрудничество.

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

07 фев 2023Подобни