Икономически университет – Варна

Хабилитация на преподавател от катедра "Обща икономическа теория"

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ към катедра „Обща икономическа теория“ на Икономически университет – Варна бе финализиран, като избраният кандидат е гл. ас. д-р Вениамин Тодоров.

На 13.05.2024 г. седемчленно научно жури с председател доц. д-р Калоян Колев и членове: проф. дин Димитър Канев, проф. д-р Йордан Йорданов, проф. д-р Мария Нейчева, доц. д-р Христо Мавров, доц. д-р Любомир Георгиев и доц. д-р Младен Тонев, взе единодушно решение, предлагайки Вениамин Тодоров да бъде избран на базата на събраните в различните групи научни показатели по конкурса точки, значително надхвърлящи минималните национални изисквания за заемането на академичната длъжност.

На 16.05.2024 г. Факултетният съвет на Финансово-счетоводния факултет чрез тайно гласуване единодушно утвърди избора на предложения кандидат.

Доц. д-р Вениамин Тодоров е дългогодишен преподавател в катедра „Обща икономическа теория“, водещ дисциплини в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, част от които разработени от самия него. Наред с дисциплините на български език, през годините е част от екипа, осъществяващ обучението в специалностите с преподаване изцяло на английски език в ИУ – Варна, както и съвместно с Nottingham Trent University и Universal Business School – Mumbai. Активната му научна дейност намира израз в 47 научни публикации на български и английски език под формата на монографии, студии, научни статии и др. Научната му продукция е в реномирани научни издания, включени в международно признати системи за индексиране. Участник е в редица международни и национални научни конференции, включително и като съорганизатор на някои от тях.

17 май 2024Подобни