Икономически университет – Варна

Годишни поименни награди за 2020 г. на Община Варна за студенти

Стартира процедурата за кандидатстване за Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненските висши училища.
 
Условия за кандидатстване
Студентите трябва да отговарят на следните условия:
 1. Да имат успех не по-нисък от 5.00.
 2. Към момента на подаване на документите да са в редовна форма на обучение за предстоящата учебна година.
 3. Да са класирани на І, ІІ или ІІІ място на студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси, или са с отлични изяви на научни форуми.
 4. Периодът, за който се разглеждат номинациите, е от първи октомври на предходната до първи октомври на текущата година.
Необходими документи и ред на класиране
 1. Кандидатите представят следните документи:
  • формуляр-декларация по образец на Община Варна (Приложение 1)
  • рецензия на хабилитирано лице в съответната научна област, ако студентът кандидатства с научна дейност;
  • документ за успех на студента за предходната учебна година, издаден от съответното висше   училище;
  • копия от документи, удостоверяващи участието на студента в дейностите, посочени във формуляр – декларацията. 
 2. Документите се подават в офиса на студентския съвет на съответното висше училище срещу входящ номер, не по-късно от двадесет и четвърти октомври на текущата година.
 3. При непопълнени части от формуляр - декларацията или некоректно представени документи, кандидатът губи право за участие в процедурата. 

 

Документи може да подадете в офиса на Студентски съвет (Студентска улица, етаж 1) в следните дни и часове:  

Ден (дата) Часови диапазон
Понеделник (19.10.2020 г.) 10:00 - 17:00 ч.
Вторник (20.10.2020 г.) 11:00 - 15:00 ч.
Сряда (21.10.2020 г.) 09:00 - 17:00 ч.
Четвъртък (22.10.2020 г.) 10:00 - 12:00 ч.
Петък (23.10.2020 г.) 10:00 - 12:00 ч.

15 окт 2020Подобни