Икономически университет – Варна

Годишни поименни награди на Община Варна

Целта на годишните поименни награди на Община Варна за студенти от Варненските Висши учебни заведения е да изрази признание за постигнати високи резултати в съответните области, както и да поощри и популяризира постиженията на студентите от Варненските Висши учебни заведения.

1. Процедура за кандидатстване.

Годишните поименни награди на Община Варна в размер от 1200 лв. , се присъждат за:

          - участие в международни и национални олимпиади и конкурси (за  студенти, класирани на I, II или III място) или

          - научни форуми (за студенти с отлично представяне); 

В процедурата могат да участват студенти, които към момента на подаването на документите са редовна форма на обучение и са записани по установения ред за предстоящата учебна година.

В процедурата могат да участват студенти, които имат успех не по нисък от "много добър" (5,00) от предходната учебна година.

2. Необходими документи и ред за кандидатстване

Всеки студент, който желае да участва в процедурата за кандидатстване трябва да попълни и представи следните документи:
- формуляр - декларация по образец на Община Варна;

http://dox.bg/files/dw?a=3a470f306f
- копия от документи, удостоверяващи участието на студента в дейностите, визирани във формуляр-декларацията;
- рецензия от хабилитирано лице в съответната научна област, ако студента кандидатства с научна дейност;
- документ за успех на студента за предходната учебна година, издаден от съответното висше учебно заведение.

Документите се подават в Кариерен център- кабинет 130,  не по-късно от 27. 10. 2011г. (четвъртък),
   Приемните часове са посочени тук: http://ue-career.org/?page=contacts
   При непопълнени части от формуляр-декларацията или некоректно представени документи, кандидатът губи право за участие в процедурата.

17 окт 2011Подобни