Икономически университет – Варна

Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) публикува работните варианти на насоките за кандидатстване относно предстоящ „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.”

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) планира обявяване на конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания във връзка с пандемията от COVID-19, средствата за който са осигурени с ПМС 89 от 8.05.2020 г. За да имат възможност научните групи да формират колективи с необходимата за изпълнението на проектите научна компетентност и да  подготвят проектните предложения, в сайта на ФНИ са публикувани работните варианти на Насоките за конкурса и методиката за оценяване, както и формите за кандидатстване. Линк към документите: https://www.fni.bg/?q=node/1118.

Моля, обърнете внимание, че тези документи са в процедура на съгласуване и могат да претърпят промени. Конкретните срокове за обявяване на конкурса и за подаване на проектните предложения все още не са определени, тъй като зависят от няколко текущи административни процедури.

12 май 2020Подобни