Икономически университет – Варна

Държавна редовна изпитна сесия - м. юни (лятна)

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" относно лятната (редовна) сесия – м. юни 2024 г.

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от сектор "Бакалаври" и сектор "Магистри" на 5, 6 и 7 юни 2024 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедрите на специалността. Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи. Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедрата. Подробна информация ще намерите в сайта на катедрата на вашата специалност в меню Дипломиране.

Специалност

Кабинет

Аграрен бизнес офис "Стипендии и общежития", ет. 1
Бизнес икономика Н-111
Бизнес информационни системи 317 б
Дигитални медии и ПР 317
Социална сигурност и застраховане 123 а
Икономика и търговия Н-106
Индустриален бизнес и предприемачество Н-107
Съдебна администрация 444
Информатика и компютърни науки 317 б
Логистика Н-107
Маркетинг 317
Международен бизнес (с преподаване на английски език) 317
Международни икономически отношения Н-108
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Н-108
Мениджмънт 225 б
Мобилни и уеб технологии 317 б
Недвижими имоти и инвестиции Н-111
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Н-111
Публична администрация 225 б
Стокознание и митническа дейност 314 б
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Н-107
Счетоводство и одит Н-110
Счетоводство и финанси Н-110
Туризъм Н-108
Финанси 123 а

Специалност

Кабинет

Аграрен бизнес офис "Стипендии и общежития", ет. 1
Банков мениджмънт 123 а
Бизнес консултиране офис "Стипендии и общежития", ет. 1
Глобален търговски бизнес Н-106
Информационен мениджмънт в бизнеса 317 б
Качество и експертиза на стоките 314 б
Computer Science (на английски език) 317 б
Корпоративен бизнес и управление Н-107
Корпоративен маркетинг 317
Логистичен мениджмънт Н-107
Маркетинг и бранд мениджмънт 317
International Business and Management (на английски език) 444
Международен туристически бизнес Н-108
Мениджмънт на организациите 225 б
Мениджмънт на човешките ресурси 225 б
Мобилни и уеб технологии 317 б
Недвижими имоти и инвестиции Н-111
Публичен мениджмънт и административна власт 225 б
Реклама и медийни комуникации 317
Строително предприемачество и недвижима собственост Н-111
Счетоводство и контрол Н-110
Управление на продажбите и мърчандайзинг 317
Управление на проекти Н-111
Финанси и иновации 123 а
Екоикономика офис "Стипендии и общежития", ет. 1
Омниканален търговски бизнес H-106
График за държавни изпити през лятна (редовна) сесия – м. юни 2024 г.
Специалност Дата за явяване на
Държавен изпит или защита на дипломна работа
Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси, Счетоводство (англ. език), Счетоводство и контрол 21, 24, 25 и 26.06.
Финанси, Социална сигурност и застраховане, Банков мениджмънт, Финанси и иновации 26.06.
Индустриален бизнес и предприемачество, Корпоративен бизнес и управление 24.06.
Логистика, Логистичен мениджмънт 21 и 24.06.
Икономика и търговия, Глобален търговски бизнес, Омникален търговски бизнес 24 и 25.06.
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт, Недвижими имоти и инвестиции, Строително предприемачество и недвижима собственост 24.06.
Бизнес икономика 26.06.
Управление на проекти 25.06.
Аграрен бизнес, Екоикономика, Бизнес консултиране 26.06.
Стокознание и митническа дейност, Качество и експертиза на стоките 24 и 25.06.
Мениджмънт, Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси, Мениджмънт на организациите, Публичен мениджмънт и административна власт 24 и 25.06.
Маркетинг, Дигитални медии и ПР, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Маркетинг и бранд мениджмънт, Корпоративен маркетинг 24 и 25.06.
Международен бизнес (англ. език), Международен бизнес и мениджмънт (англ. език) 21.06.
Информатика и компютърни науки, Бизнес информационни системи, Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, Computer science (английски език) 21.06.
Туризъм, Международен туризъм (руски език), Международен туристически бизнес 25 и 26.06.
Международни икономически отношения, Международен бизнес 21.06.
Съдебна администрация 24.06.
 

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от сектор "Бакалаври" и сектор "Магистри" на 5, 6 и 7 юни 2024 г.

Редът за явяване по зали ще бъде обявен от съответните катедри в меню Дипломиране 2 (два) дни преди посочените в графика дати

09 май 2024Подобни