Икономически университет – Варна

Актуализирано разписание и записване за зимен семестър на учебната 2020/2021 година, ОКС "бакалавър", редовна форма на обучение

С решение на Академичния съвет на ИУ – Варна от 03.09.2020 г. (Протокол № 14/03.09.2020 г.) е утвърдена следната организация на учебния процес в ИУ – Варна за зимен семестър на учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19:

1. Осъществяване на обучение (синхронно) в електронна среда от разстояние на потоци над 150 души (провеждане на онлайн лекции основно при фундаменталните дисциплини – задължителни и избираеми).

2. Присъствено провеждане на лекционните занятия с потоци между 80 и 150 души при спазване на изискването за 50% заетост на капацитета на залите и утвърдените противоепидемични мерки.

3. Присъствено провеждане на лекции с потоци под 80 души и всички семинарни/лабораторни/практически занятия при спазване на утвърдените противоепидемични мерки.

Промяната в организацията на учебния процес създава условия за намаляване на средата на взаимодействие в ИУ – Варна, отчитайки ограниченията, свързани с човешките ресурси и материалната база. Актуализираното разписание за зимен семестър на учебната 2020/2021 година, ОКС "бакалавър", редовна форма на обучение, може да намерите в университетската информационна система WebStudent в меню Разписание.

В разписанието е посочено кои занятия се провеждат онлайн (при 3 и 4 курс ОКС "бакалавър", редовна форма на обучение, всички занятия са присъствени).

Пожелаваме на всички студенти да бъдат здрави и дръзновени, любопитни и вдъхновени! Успешна нова учебна година!

Записване за семестър за студенти ОКС "бакалавър", редовно обучение се извършва чрез отговорниците на групи, които представят в Сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) комплект от следните документи: студентска книжка, лична студентска карта и списък на студентите с факултетен номер, на които ще се издават уверения. Отговорниците на групи представят изброения комплект от документи  попълнени за всеки от студентите от съответната административна група в началото на първия ден, който е посочен в графика за записване. Внасянето на таксите е до началото на съответния семестър съгласно академичния календар на учебната година.

Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Факултетен номер, Специалност и Трите имена на студента

04 сеп 2020Подобни