Икономически университет – Варна

ст. пр. Анета Стефанова

ст. пр. Анета Стефанова

ст. пр. Анета Стефанова

230

aneta_stefanova@ue-varna.bg

Консултации на място

Вторник, кабинет 230: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: meet.google.com/vou-jefe-yte, 16:00-17:00

Дати за неположени изпити

12 мар 2024, кабинет 230: 10:00-12:00

16 апр 2024, кабинет 230: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Английски език Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, СО (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 10:00 303 У Английски език 9, 10
17:15 19:00 H-104 У Чужд език-английски 18, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 37
Сряда
08:15 10:00 511 У Английски език 4, 28, 29
Четвъртък
11:15 13:00 511 У Английски език 33
13:30 15:00 220 У Английски език 7, 8
Петък
08:15 10:00 306 У Английски език 9, 10, 11
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Език, наука, комуникации и спорт - 60 години академично образование : Десета юбилейна международна научна конференция, 16-17 юни 2023 г. : Сборник с доклади : Т. 1, Варна : МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна, 1, 2023., ISBN(печатно) 978-619-221-454-8, ISBN(онлайн) 978-619-221-452-4 / Линк
Доклад 2021
Една година образование в дигитална среда - споделяне на добрите практики в чуждоезиковото обучение и спорта : Сборник с доклади, Варна : МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна, 2021, 22-26., ISBN(печатно) 978-619-221-381-7 / Линк
Статия 2021
Чуждоезиково обучение : Научно списание, София : Аз Буки, 48, 2021, 3, 289-296., ISSN(печатно) 0205-1834, ISSN(онлайн) 1314-8508 / Web of Science
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4 = Economic Science, Education and the Real Economy : Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference, Ded. to the 100th Ann. of UE-Varna : Vol. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 701 - 709.
Доклад 2020
Научни трудове ВВМУ Н. Й. Вапцаров. 45 г. катедра "Езикова подготовка" : Юбилеен сборник, Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2020, 106-113. ., ISBN(печатно) 978-619-7428-54-4
Статия 2018
The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, Nis : University of Nis, 6, 2018, 3, 535 - 542.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция ..., 19 - 20 октомври 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2017, 102 - 114.
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник доклади от VIII Международна научна конференция, Варна: МУ „Проф. д-р П. Стоянов“, 2017, с. 352 - 357.
Доклад 2013
// Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 352 - 361.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 157 - 162.
Преглед на всички публикации