Икономически университет – Варна

ст. пр. Велислав Цеков

ст. пр. Велислав Цеков

ст. пр. Велислав Цеков

С-16, Спортен к-с

0882164844

v_tsekov@ue-varna.bg

Автобиография

Учебни часове по програма с учебни групи по дисциплината "Физическо възпитание" и подготовка на представителните отбори по плуване, шахмат и тенис на корт.

Консултации на място

Четвъртък, кабинет С-16: 17:00-18:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/cty-ypsx-cct, 07:00-08:00

Дати за неположени изпити

19 мар 2024, кабинет С-16: 14:00-15:00

09 апр 2024, кабинет С-16: 14:00-15:00

Физическо възпитание
Вид Година Публикация
Учебник 2015
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Наука и икономика, 2015. - 308 с.
Доклад 2015
// Авиационна, морска и космическа медицина, 2015 - 2016, № 2 - 1, с. 14 - 18.
Учебно помагало 2014
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 296 с.
Доклад 2012
// Кинезология 2012 : Сб. трудове от IV Междунар. науч. конф., 18 и 19 окт. 2012. - В. Търново : Ай анд Би, 2012, с. 237 - 240.
Доклад 2012
// Кинезология 2012 : Сб. трудове от IV Междунар. науч. конф., 18 и 19 окт. 2012. - В. Търново : Ай анд Би, 2012, с. 54 - 56.
Статия 2011
Авиационна, морска и космическа медицина . - Варна, 2011, № 6, с. 12 - 15.
Доклад 2011
// Спортният туризъм възможност за удължаване на туристическия сезон : [Сб. докл.от] Черноморски туристически форум. - Варна : Славена, 2011, с. 241 - 249.
Доклад 2011
// Кинезология 2011 : Сб. трудове от III Междунар. науч. конф., 28 и 28 окт. 2011. - В. Търново : Ай анд Би, 2011, с. 244 - 245.
Доклад 2008
Морски научен форум: Научно-тематично издание, Варна: ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 4, 2008, 188 - 193.
Преглед на всички публикации