Икономически университет – Варна

Курс Годишно счетоводно приключване

Центърът за професионално обучение към Икономически университет – Варна организира  четиридневено обучение по проблемите на годишното счетоводно и данъчно приключване на отчетната 2021 г. Обучението ще се проведе две съботи и недели в периода март-май 2022г.. (при формиране на група от минимум 10 човека) и е с продължителност 32 учебни часа.

Обучението е подходящо за практикуващи счетоводители, финансисти, управители на търговски дружества, собственици на малки и средни предприятия, студенти по икономика и всички лица, проявяващи интерес към проблемите на годишното счетоводно и данъчно приключване.

Обучението е ориентирано изцяло към проблемите на практиката. Целта е участниците да получат систематизирани знания по въпросите, свързани с годищното счетоводно и данъчно приключване на отчетната 2021 г.

Обучението се провежда на модулен принцип и включва следните модули:

МОДУЛ ПЪРВИ: ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

1.1. Идентифициране на предприятието;

1.2. Преглед на избраната база за изготвяне на финансовите отчети (НСС, респ.

МСС/МСФО);

1.3. Годишна инвентаризация на активите и пасивите на предприятието;

1.4. Преоценка и обезценка на активите и пасивите на  предприятието;

1.5. Събития след края на отчетния период;

1.6. Изготвяне на елементите на годишния финансов отчет.

МОДУЛ ВТОРИ: АКТУАЛНИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО

2.1. Преобразуване на счетоводния финансов резултат с данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други);

2.2. Преобразуване на счетоводния финансов резултат с данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики);

2.3. Преобразуване на счетоводния финансов резултат с други суми (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар);

2.4. Данъчен амортизационен план;

2.5. Пренасяне на данъчна загуба;

2.6. Данък върху разходите;

2.8. Деклариране на данъци според ЗКПО. Авансови вноски.

МОДУЛ ТРЕТИ: АКТУАЛНИ МОМЕНТИ ПРИ ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

3.1. Общи принципи при облагане на доходите на физическите лица;

3.2. Особености при документиране на доходите на физическите лица, в резултат на промените в ЗДДФЛ;

3.3. Специфика в облагането на различните видове доходи, получавани от физически лица;

3.4.Деклариране на изплатените доходи на физически лица. Изменения и особености в съдържането на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ. Обучението се провежда присъствено в учебни зали на Икономически университет – Варна, при спазване на противоепидемичните мерки, съгласно актуалната заповед на министъра на здравеопазването.

ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ – 200 лева на участник.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 За допълнителна информация: телефон 0884868692,кабинет Н-109, e-mail: cpo@ue-varna.bg, lifelonglearning@ue-varna.bg.