Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Обща икономическа теория" относно януарска (поправителна) сесия  – м. януари  2023 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "магистър" в катедра "ОИТ". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "ОИТ". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "ОИТ".

 

 

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ

Документи за допускане до държавна изпитна сесия   

Срокове за приемане на дипломни работи за ЗДР през месец януари 2023 г. - От 16 до 17 януари 2023 г. в каб. 444 :

 • 1 екземпляра от дипломната си работа, задължително подписани от дипломанта и научния ръководител
 • 2- рия екземпляр се представя от вас в деня на защитата.
 • Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта;
 • Електронен вариант ( във формат word  или pdf) на дипломната работа ( диск). Дискът се предава в плик с:
 • написани трите имена,
 •  квалификационна степен ( бакалавър или магистър), специалност,
 • тема на дипломната работа и
 • електронна поща за контакт
 • телефон за връзка

      Рецензиите на дипломните работи се получават един /на 24.01.2023г./ ден преди защитата в каб. 444

 

Конкретният график за явяване на дипломантите ще бъде обявен на 24.01.2023 г. в   сайта на катедра „ОИТ“

Декларация за оригиналност и автентичност

 

 

 

Уважаеми студенти,

 • Заявление за утвърждаване на тема за дипломна работа може да подавате на имейла на катедра „Обща икономическа теория”:  katedra_oit@ue-varna.bg  като всяко писмо започва с трите имена, факултетен номер и изписана темата на магистърска теза.
 • Срока за подаване на заявленията 
 • След определяне на научен ръководител на страницата на катедрата ще бъде публикуван списък с вашите имена, факултетен номер и научен ръководител.

Dear students,

 • You can send a Diploma Project Application Form to the email address of the Department of General Economic Theory: katedra_oit@ue-varna.bg. Your email should start with your name, faculty number and the topic of your diploma project.
 • Due to the epidemiological situation and the remote conducting of exams in the winter exam session, the Diploma Project Application Form should be sent signed and scanned.
 • Deadline for submission of the Diploma Project Application Form: 28 February 2022
 • After the assignment of a supervisor, on the department’s webpage will be published a list containing your name, faculty number and the name of the assigned supervisor.

 

 Молба за тема на дипломна работа

 Diploma project application form 

Име

Фак.номер

Тема

Научен ръководител

Светлана Арефева

122048

„Marketing plan for a new creating cryptocurrency“

гл. ас. д-р Ваня Кралева

Тонислав Николаев Джунински

122047

„China-Pakistan economic corridor:  “win-win” economic cooperation or trans-border economic hegemony”-

доц. д-р К. Колев

Игор Маришев

122065

"Optimisation of supply chain processes, using data science

проф. д-р В.Димитрова