Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Обща икономическа теория" относно януарска (поправителна) сесия  – м. януари  2023 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "магистър" в катедра "ОИТ". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "ОИТ". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "ОИТ".

 

 

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ

Документи за допускане до държавна изпитна сесия   

Срокове за приемане на дипломни работи за ЗДР през месец януари 2023 г. - От 16 до 17 януари 2023 г. в каб. 444 :

 • 1 екземпляра от дипломната си работа, задължително подписани от дипломанта и научния ръководител
 • 2- рия екземпляр се представя от вас в деня на защитата.
 • Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта;
 • Електронен вариант ( във формат word  или pdf) на дипломната работа ( диск). Дискът се предава в плик с:
 • написани трите имена,
 •  квалификационна степен ( бакалавър или магистър), специалност,
 • тема на дипломната работа и
 • електронна поща за контакт
 • телефон за връзка

      Рецензиите на дипломните работи се получават един /на 24.01.2023г./ ден преди защитата в каб. 444

 

Конкретният график за явяване на дипломантите ще бъде обявен на 24.01.2023 г. в   сайта на катедра „ОИТ“

Декларация за оригиналност и автентичност

 

 

 

Уважаеми студенти,

 • Заявление за утвърждаване на тема за дипломна работа може да подавате в кабинет 444
 • Срока за подаване на заявленията 13.03.2023 г.
 • След определяне на научен ръководител на страницата на катедрата ще бъде публикуван списък с вашите имена, факултетен номер и научен ръководител.

 

 Молба за тема на дипломна работа

 Diploma project application form 

Име

Фак.номер

Тема

Научен ръководител

Светлана Арефева

122048

„Marketing plan for a new creating cryptocurrency“

гл. ас. д-р Ваня Кралева

Тонислав Николаев Джунински

122047

„China-Pakistan economic corridor:  “win-win” economic cooperation or trans-border economic hegemony”-

доц. д-р К. Колев

Игор Маришев

122065

"Optimisation of supply chain processes, using data science

проф. д-р В.Димитрова