Икономически университет – Варна

Центърът за професионално обучение (ЦПО) е обслужващо звено при Икономически университет – Варна, което администрира професионално, продължаващо, допълнително обучение, обучение по чужди езици и квалификационни курсове за учители. Центърът е създаден по решение на Академичен съвет (АС) през м. ноември 2017 г., под ръководството на доц. д- р Силвия Благоева (зам.- ректор по учебната дейност и акредитация). Организационната структура на центъра включва директор, инспектор ЦПО, счетоводител ЦПО и учебно - методичен съвет. Основната цел на ЦПО е да спомага за повишаване качеството, квалификацията и професионалната компетентност на специализантите.

Обучението се извършва в колективна (групова) форма. При колективното обучение се прилагат следните форми на учебна работа: лекции, упражнения (семинари, казуси, игри и др.), учебна практика, дискусии, събеседвания, консултации, курсови задачи и проекти, самостоятелна подготовка, изпити, разработване и защита на дипломна работа. Индивидуалното обучение включва: консултации, посещение на отделни възлови лекции и упражнения, самостоятелна подготовка, индивидуални задачи и проекти, изпити, разработване и защита на дипломна работа. Лектори са преподаватели от Икономически университет - Варна, преподаватели от други висши училища в страната и от чужбина (гост-лектори) и специалисти от практиката.

През месец септември 2018 г. успешно приключи процедурата по лицензиране на Центъра за професионално обучение, съгласно изискванията на НАПОО (Национална агенция за професионално обучение и образование).