Икономически университет – Варна

Мениджмънт на туризма и свободното време

ОКС: Професионален бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 6

Професионална квалификация: Туризъм

Професионално направление: Туризъм

Начална година: 2021

Обучението в специалността дава професионални знания и умения за изпълнение и управление на  туроператорска и турагентска дейност, екскурзоводство и туристическо информационно обслужване,  на спортни, развлекателни и културни дейности, създава компетенции за успешни предприемачи в туризма и индустрията на свободното време, за управленски позиции на низово и средно равнище и ръководство на екипи в туристически фирми.

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Екскурзоводство
 • Странознание
 • Пътнически агенции и транспорт в туризма
 • Технология на обслужване в пътническа агенция
 • Индустрия на свободното време
 • Маркетинг и мениджмънт на събитията
 • Културно наследство и туризъм
 • Дигитални технологии в туризма
 • Първи чужд език – специализиран в туризма и свободното време
 • Втори чужд език - специализиран в туризма и свободното време

ПРАКТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Учебна маршрутна практика /първи чужд език/
 • Учебна маршрутна практика /втори чужд език/
 • Учебна практика в пътническа агенция
 • Грижа за клиента

Реализация след завършване на специалността

 • Офис-мениджър в пътнически агенции,
 • представител на туроператори
 • мениджър на културно-информационен, спортен, развлекателен, рекреационен център
 • екскурзовод 
 • Организатор и изпълнител на специализирани  туристически пътувания
 • Мениджър екип за специални събития и спортно - развлекателни услуги, за анимация
 • Мениджър екипи във фирми за обслужване на клиенти, вкл. онлайн платформи
 • Офис-мениджър във фирма за недвижими имоти

Бизнес партньори

 • Дестинейшън туристик сървисес ООД
 • MTS Globe Bulgaria
 • "ИНТЕРОБМЕН" ЕООД

Програмата е акредитирана от НАОА за период 2018-2024 г. с оценка 9.71

Обучението на студентите от специалност „Мениджмънт на туризма и свободното време“ се осъществява в сътрудничество с Варненска туристическа камара и Варненска асоциация на туристическите агенции

За повече информация – контактно лице за информация по приема в специалността, Facebook и др.

За контакти:

Р-л учебен отдел в Колеж по туризъм – Варна – Гергана Нешкова

Трети корпус ИУ-Варна, каб.3-102

0879 313 926; 052 620 722

college_varna@ue-varna.bg

https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/318/facebook-tmb.jpg https://www.facebook.com/groups/71229177891/

Специалност
Начална година
2021
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Въведение в туризма 1 5 Изпит 150 105 45
Информатика 1 5 Изпит 150 105 45
Избираеми дисциплини (1) 2 5 Изпит 150 105 45
Маркетинг в туризма 3 5 Изпит 150 105 45
Счетоводство на туристическото предприятие 3 5 Изпит 150 105 45
Мениджмънт в туризма 4 5 Изпит 150 105 45
Управление на човешките ресурси в туризма 5 5 Изпит 150 105 45
Право в туризма 6 5 Изпит 150 105 45
Общо за Фундаментални 40 1200 840 360
Специални
Екскурзоводство 1 3 Текуща оценка 90 45 45
Странознание 1 3 Изпит 90 45 45
Избираеми дисциплини (1) 1 9 Текуща оценка 270 180 90
Избираеми дисциплини (1) 1 5 Текуща оценка 150 90 60
Пътнически агенции и транспорт в туризма 2 5 Изпит 150 105 45
Интеркултурна комуникация 2 5 Изпит 150 105 45
Физическо възпитание и спорт 2 2 Текуща оценка 60 0 60
Избираеми дисциплини (1) 2 9 Изпит 270 180 90
Избираеми дисциплини (1) 2 5 Текуща оценка 150 105 45
Технология на обслужването в пътнически агенции и транспорт 3 3 Изпит 90 60 30
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 90 30
Избираеми дисциплини (1) 3 8 Текуща оценка 240 150 90
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Текуща оценка 120 75 45
Индустрия на свободното време 4 3 Изпит 90 60 30
Анимация в туризма 4 3 Изпит 90 60 30
Избираеми дисциплини (1) 4 8 Текуща оценка 240 150 90
Избираеми дисциплини (1) 4 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1) 4 4 Изпит 120 90 30
Мениджмънт и маркетинг на събитията 5 5 Изпит 150 105 45
Избираеми дисциплини (1) 5 4 Текуща оценка 120 60 60
Избираеми дисциплини (1) 5 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1) 6 3 Текуща оценка 90 30 60
Избираеми дисциплини (1) 6 3 Текуща оценка 90 60 30
Общо за Специални 106 3180 1995 1185
Практически
Уводна маршрутна практика 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - I чужд език 3 3 Текуща оценка 90 45 45
Учебна маршрутна практика - II чужд език 3 1 Текуща оценка 30 15 15
Учебна маршрутна практика - I чужд език 4 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - II чужд език 4 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - I чужд език 5 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - II чужд език 5 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна практика в пътническа агенция 5 3 Текуща оценка 90 60 30
Грижа за клиента 6 2 Текуща оценка 60 45 15
Общо за Практически 24 720 465 255
Практическо обучение
Практическо обучение (летен производствен стаж) 3 4 Текуща оценка 120 120 0
Практическо обучение (летен производствен стаж) 5 4 Текуща оценка 120 120 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Държавен изпит - първи чужд език 6 2 Изпит 60 60 0
Държавен изпит - втори чужд език 6 2 Изпит 60 60 0
Комплексен държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 90 90 0
Практически държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 90 90 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 188 5640 3840 1800


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език - Испански език 3, 4 3, 3 180 90 90
Чужд език - Френски език 3, 4 3, 3 180 90 90
Чужд език - Румънски език 3, 4 3, 3 180 90 90
Физическо възпитание и спорт 3, 4 1, 1 60 0 60
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти