Икономически университет – Варна

Дейност

 

28 март 2019: Обсъждане на бюджета на Община Варна за 2019 г.

 

 В Икономически университет – Варна по инициатива на Научноизследователския институт при висшето училище на 28 март 2019 г. за трета поредна година се проведе обсъждане на бюджета на Община Варна под надслов "Бюджетът на Община Варна 2019 – местната власт в услуга на гражданите". Той беше представен от Станислав Иванов – председател на ПК "Финанси и бюджет" във варненския Общински съвет. Срещата бе открита от проф. д-р Зоя Младенова –  директор на НИИ при ИУ – Варна. На срещата присъстваха преподаватели и студенти от специалностите "Финанси", "Публична администрация" и др. Събитието бе уважено и от проф. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор по научноизследователската дейност.

Презентацията на Станислав Иванов бе изслушана с голям интерес и внимание, след което към него бяха зададени множество въпроси относно осигуряването на финансови средства за специализирани училища, зелени пространства в града, градския транспорт и други интересни аспекти от условията за живот в нашия град. Срещата премина в интересни дискусии, на които академичната общност на ИУ – Варна демонстрира активно отношение към проблемите на града, както и предложения за решаването на някои от тях.

 

 

 


13 април 2018: Обсъждане на бюджета на Община Варна за 2018 г.

Въвеждането на  Синята зона във Варна, приключването на мащабното пътно строителство, чистотата на въздуха в града и проблемите с паркирането са част от въпросите, които вълнуват студентите от Икономически университет - Варна. Това стана ясно на среща–дискусия със Станислав Иванов –  председател на ПК „Финанси и бюджет” към варненския Общински съвет на тема „Бюджетът на Община Варна за 2018 г. – местната власт в услуга на гражданите“. Тя бе организирана за втори път от Научноизследователския институт към висшето училище, за да скъси дистанцията  между студентите и практиката в лицето на местната власт. На форума Станислав Иванов запозна бъдещите финансисти как е формиран бюджетът на община Варна за 2018 година. За последните 5 години той плавно  се повишава –  от близо 210 милиона лева  до около 393 милиона през тази година. Капиталовата програма е увеличена с около 102 000 000 лв.

Младите хора смятат, че Варна се нуждае от повече паркоместа и  по-добре направени велоалеи. Според тях важно за града е да бъдат реставрирани сградите паметници на културата, а собствениците им да се стимулират от местната власт за тяхното възстановяване.

Студентите попитаха кога ще започне ремонтът на Аспаруховия мост и ще има ли отново километрични задръствания. „Със сигурност задръствания ще има“, отговори Станислав Иванов, но не посочи кога ще се започнат дейностите. Той уточни, че решенията,  свързани с Аспаруховия мост,  са  на държавно ниво, защото обектът е държавна собственост, и призна, че това е и причината за трудната комуникация между министерството  на регионалното развитие и благоустройството и общинската администрация при вземането на бързи и адекватни решения, когато се налага въвеждането на временна организация на движението.

Варна ще бъде един от първите градове в България, в които ще има зарядни станции за електромобили, където токът няма да се заплаща, каза още Станислав Иванов. Непрекъснато се търси  решение на проблема с паркирането до Морската градина, за да могат хората, които искат да се разходят там, да има къде да паркират. 

Относно Синята зона Иванов посочи, че тя няма да реши проблема с паркирането, но ще даде на варненци възможност да се качат на алтернативен транспорт, за да отидат до работното си място – като градския транспорт например. Така редовната практика при придвижването във Варна –  един човек в един автомобил, ще намалее, смята председателят на финансовата комисия към местния парламент. А и въздухът ще бъде малко по-чист.


28 март 2017: Обсъждане на бюджета на Община Варна за 2017 г.

На 28.03.2017 г. в Икономически университет - Варна се проведе среща-разговор с г-н Станислав Иванов, Председател на ПК "Финанси и бюджет" при Общинския съвет на Община Варна, на тема "Бюджетът на Община Варна 2017 - местната власт в услуга на гражданите." Събитието бе организирано от Научноизследователски институт (НИИ) при ИУ-Варна.

При откриването на форума проф. Зоя Младенова, Директор на Института, посочи, че един от новите научни приоритети на научноизследователската дейност на университета е регионална икономика и политика. Поради това НИИ счита за своя основна задача да съдейства за ориентация на съвкупната научна дейност на университета към проблемите на регионалната икономика. За целта Институтът ще се стреми да поддържа тесни контакти с местните органи на властта и организираното събитие е стъпка в тази посока.

На обсъждането присъстваха Зам.-ректорът по Научноизследователската дейност в ИУ-Варна, проф. д-р Веселин Хаджиев, Главният счетоводител, г-жа Анета Великова, студенти, докторанти и представители на академичния състав на университета.

Г-н Станислав Иванов представи бюджета на Община Варна за 2017 г. - процедура по приемане, тенденции, фактори за въздействие, приоритети в управлението, структура на приходна и разходна част и други. Последва дискусия, в която се включиха студенти, преподаватели и административни представители.

Научноизследователски институт при ИУ-Варна има намерение да организира подобно събитие с Община Варна ежегодно.

13 май 2019: Научна сесия за представяне на завършилите през 2018 г. проекти за научно-приложни изследвания

В чест на 99-тата годишнина от създаването на Икономически университет - Варна и съгласно регламента на вътрешния конкурс за научни проекти, Научноизследователски институт при ИУ-Варна организира научна сесия, на която бяха представени резултатите от приключилите през 2018 г. проекти за научно-приложни изследвания.

Срещата бе открита от проф. д-р Зоя Младенова, Директор на НИИ при ИУ-Варна, която приветства екипите на петте успешно завършили научно-приложни изследвания. На срещата присъстваха над 40 души преподаватели и докторанти от специалности "Финанси", "Счетоводство и контрол", "Стокознание" и др., както и преподаватели и представители на Колежа по туризъм.

Представени бяха проектите:

  • "Ролята на финансовия анализ за управление на оборотния капитал, вземанията и кредитоспособността на предприятието" с ръководител проф. д-р Надя Костова
  • "Изследване на интеркултурната комуникация като фактор за устойчив туризъм" с ръководител проф. д-р Стоян Маринов
  • "Приложение на иновативни технологии в хотелиерското обслужване" с ръководител доц. д-р Велина Казанджиева
  • "Иновационни методи в кръговата икономика (предизвикателства и възможности за българските МСП)" с ръководител доц. д-р Веселина Димитрова
  • "Проучване свойствата на ядивни покрития, използвани за пресни зеленчуци и захарни изделия" с ръководител доц. д-р Събка Пашова.

Презентациите бяха изслушани с голям интерес от присъстващите на научната сесия, след което възникнаха дискусии с въпроси и препоръки по темите на научно-приложните изследвания. Ръководителите на екипите информираха, че резултатите от проектите са широко популяризирани сред научната общност и бизнес сферите, които разглеждат, както в България, така и в чужбина.

 


22 април 2019: Публична лекция на съдия Веселина Чолакова

На 22 април 2019 г. в Икономически университет - Варна съдия Веселина Чолакова от Административен съд - Варна представи лекция пред студенти, преподаватели, докторанти и гости на тема "Практиката на Върховния административен съд по приложението на ЗУСЕСИФ". На лекцията съдия Чолакова представи правната рамка на управлението на средствата от фондовете на Европейския съюз, както и ролята и практиката на Административния съд по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Веселина Чолакова е дългогодишен юрист, била е юрисконсулт на Митница Варна и е административен съдия от създаването на Административния съд през 2007 година.
Събитието бе съвместна инициатива на Научноизследователски институт и катедра "Международни икономически отношения" при ИУ-Варна.

 

 

 

 

 


26 ноември 2018: Публична презентация на научни резултати на докторанти от докторска програма  "Търговско право"

 

На 26.11.2018 г. в зала 446 се проведе публична презентация на научни изследвания на докторанти от докторска програма „Търговско право“.

Форумът бе официално открит от проф.д-р Зоя Младенова - Директор на НИИ при ИУ Варна. Във форума като официален гост участва г-н Иван Табаков, Председател на ВТИК, с оглед обвързване на научните изследвания с практиката. В научното събитие участие взеха представители на академичната общност, специалисти от икономическата и юридическа практика, докторанти и студенти на ИУ Варна.

Водещ на форума бе проф. д-р Маргарита Бъчварова - ръководител на докторска програма „Търговско право“. Докторантите представиха отделни акценти, които се отнасят до теоретични и практически аспекти в отделните дисертационни разработки, дискусионни проблеми на търговското законодателство и Тълкувателни решения на Върховния касационен съд от съществено значение за правоприлагането.

Първият защитил докторант, ас. д-р Виолета Владова-Иванова, запозна аудиторията с квалифициращите признаци на непреодолимата сила, последиците относно изпълнението на договорните задължения и необходими предложения за усъвършенстване на законодателството. Останалите докторанти представиха пред  участниците теоретични и практически дискусионни моменти относно: представителната власт на управителя и неговата отговорност - докт. Милена Цветковска; проблеми относно клаузата за неустойка - докт. Жана Лечева; правата на търговския представител по българското и европейско законодателство – докт. Златозар Йорданов; особеностите при сключване на търговските сделки - докт. Мария Тодорова.

Научният форум се превърна и в място за дискутиране на теми с обществено и практическо значение, обмен на идеи и социален опит между млади учени и научни ръководители, преподаватели и представители на практиката.


21 септември 2018: Дигитализация и глобализация - съвременни бизнес модели и форми на труд

Дискусионен форум на тема „Дигитализация и глобализация – съвременни бизнес модели и форми на труд“ се проведе на 21 септември 2018 г. в Икономически университет – Варна. Той бе организиран от Научноизследователския институт при ИУ – Варна, катедра “Правни науки” с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България и с участието на представители на Европейския икономитет.

Целта на събитието беше да се даде възможност за среща между представители на академичната общност, бизнес организациите и институции на национално и европейски ниво, както и да се дебатира по отделни аспекти от актуалната проблематика на тематичното направление. Дискусионният форум стана повод за среща на  институции, практици и учени от различни сфери  в обединените им усилия да поставят на преден план дебатите, свързани с новите предизвикателства в съвременното общество, породени от процесите на дигитализация и глобализация.

След официалното откриване бяха представени основните доклади, подготвени и изнесени от Милена Ангелова – зам.-председател на Европейския икономически и социален комитет, Димитрис Димитриадис –представител на Европейския икономически и социален комитет, и Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ.

В своя доклад доктор М. Ангелова постави за обсъждане въпросите, свързани с цифризация и нейното въздействие върху заетостта и бъдещето на труда. (Ms Milena Angelova, Vice-President of the European Economic and Social Committee, Digitalization and its impact on employment and the future of work)

Становище по актуалните въпроси на дружественото право представи и още един представител на ЕИСК – Димитрис Димитриадис. (Mr. Dimitris Dimitriadis, Member of the European Economic and Social Committee, New company law)

Изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов изложи пред аудиторията възможностите за повишаване на привлекателността на дефицитни на пазара на труда професии в светлината на предизвикателствата на дигитализацията и глобализацията.

В рамките на дискусионните модули се включиха с изказвания и представителите на академичната общност –  проф. д-р Зоя Младенова, проф. д-р Маргарита Бъчварова, доц. д-р Андрияна Андреева, доц. д-р Галина Йолова, доц. д-р Мария Станимирова и др. Те представиха академичния поглед на проблематиката, свързана с дигитализацията и глобализацията и нейното отражение в  българското  търговско право, трудово законодателство и  иновативността на UEBN платформата за връзка на образованието с практиката.

Дебатирани бяха предизвикателствата пред съвременното общество, породени от дигитализацията и глобализацията, както и свързаните с тези процеси тенденциите за икономиката и законодателството. 

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА - ПРЕЗЕНТАЦИЯ

СТАНОВИЩЕ М. АНГЕЛОВА

ДОКЛАД Д. ДИМИТРИАДИС

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Д. ИВАНОВ

СТАНОВИЩЕ А. АНДРЕЕВА, Г. ЙОЛОВА

СТАНОВИЩЕ М. БЪЧВАРОВА


21 април 2017: Научно-практически форум по проблемите на авторското право

На 21 април 2017 г. в Икономически университет – Варна се проведе кръгла маса, организирана от Научноизследователския институт (НИИ) при ИУ-Варна, Катедра "Правни науки" и г-н Емил Радев – член на Европейския парламент.

Форумът беше на тема: „Актуална проблематика на авторските права в европейското и национално законодателство - регламентация, проблеми и перспективи“. Събитието беше открито от доц. д-р Андрияна Андреева - ръководител катедра „Правни науки“. Приветствия бяха отправени от Ректора на ИУ-Варна - проф. д-р Пламен Илиев, проф. д-р Зоя Младенова - директор на НИИ при ИУ- Варна и г-н Емил Радев - член на ЕП.

На кръглата маса присъстваха представители на българските библиотеки, на съдебната власт, на съюз на издателите, на музикалните продуценти, университетски преподаватели от различни висши училища от страната и други заинтересовани от тематиката лица и организации.

Основен докладчик беше г-жа Комодини Какиа - докладчик на Европейския парламент по предложението за директива относно авторското право в единния цифров пазар и актуалните нормативни актове на Европейския парламент свързани с авторските права. Представени бяха изказвания на г-н Мехти Меликов, изпълнителен директор на Съюза на издателите в България, Софи Скрайв – представител на ENPA, Елена Кискинова – изпълнителен директор на БАМП, Росица Заркова – ръководител на университетска библиотека при ИУ-Варна от името на българските библиотеки, г-н Карл Райън, мениджър Публична политика и правителствени отношения в Гугъл, Марин Маринов – председател на Окръжен съд - Варна.

Във втората част на форума беше представен доклад на доц. Живко Драганов - декан на ЮФ на УНСС, на тема: „Национално законодателство в областта на авторското право и обвързаност с дейността на университетите“, след което се проведе свободна дискусия по проблематиката. Бяха повдигнати интересни въпроси, по които госпожа  Комодини  Какиа взе отношение. Форумът беше закрит от проф. д-р Веселин Хаджиев - Заместник-ректор по научноизследователска дейност.

Кръглата маса бе отразена и от националните медии: Според европейски експерти защитата на авторски права в интернет е все още "аналогова".

Програма

Протокол 

 


6 април 2017: Представяне на Научноизследователски институт пред РСР в СИР

 

На 6 април 2017 в зала "Пресцентър" /зала № 4/ на Фестивален и конгресен център се проведе Заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район. Проф. Зоя Младенова, директор на Научноизследователски институт при ИУ-Варна, бе поканена да представи института пред областните управители на Североизточен район.

Североизточен район е част от района на ниво  NUTS 1 „Северна и Югоизточна България”, който включва още Северозападен, Северен централен и Югоизточен райони, съответстващи на нивото NUTS 2. Териториалният му обхват включва 4 области - Варна, Добрич, Търговище и Шумен с общо 35 общини. Председателството е на ротационен принцип, като за периода януари-юни 2017 г. председател е Областният управител на Варна, Тодор Йотов. На форума бяха поканени кметовете на общините от СИР.

След презентацията на НИИ при ИУ-Варна на 36-членния състав на Регионалния съвет за развитие на СИР бяха представени информационните брошури на института. Проф. Младенова коментира възможностите институтът да служи на местното управление и да бъде полезен на регионалната икономика.

Представянето на НИИ при ИУ-Варна бе отразено в прессъобщение на Секретариата на РСР в СИР.

Проф. д-р Зоя Младенова – директор на Научноизследователския институт при Икономически университет - Варна,  доц. д-р Мария Станимирова – ръководител катедра „Аграрна икономика”, гл. ас. д-р Павлина Иванова и докторантите към катедра „Аграрна икономика” – Николета Цариградска, Ангелина Пейчева и Юри Зарев взеха участие в международната конференция "Информационно общество и устойчиво развитие" – ISSD 2018 в Търгу Жиу, Румъния. Конференцията беше организирана от Центъра за фундаментални и приложни икономически науки - Факултет по икономика на Университета "Константин Бранкуши" в Търгу Жиу в партньорство с Икономическия изследователски център на Румънско-американския университет в Букурещ, Центъра за ресурси и изследвания в туризма - CERC на университета "Стефан Мале" в Сучава, Румъния, Университета за приложни науки в Хамбург, Германия, Института за устойчиви финансови системи, Шчечин, Полша, Научноизследователския институт (НИИ) при Икономически университет - Варна, България, Университета във Вроцлав, Германия и Изследователската група за икономическо развитие и социална устойчивост (EDaSS) в Полша.

Конференцията се проведе в периода 27 – 28.04.2018 г. в Университета "Константин Бранкуши" в Търгу Жиу, Румъния. Като съорганизатор на форума проф. д-р Зоя Младенова – директор на НИИ при ИУ-Варна приветства участниците и ръководи първата секция на конференцията. Пленарни доклади изнесоха проф. Петра Шнайдер от Университета за приложни науки, Магдебург, Германия, проф. Адриано Чиани от Университета на Перуджа, Италия и проф. Юст Платие от Университета във Вроцлав, Полша. Представителите на катедра „Аграрна икономика” участваха с доклади в сесиите „По-чисто производство и зелена икономика”, „Туризъм, услуги и управление за устойчиво развитие” и „Финансиране и отчитане на устойчивото развитие”.

Конференцията даде възможност на представителите на академичните среди и професионалисти от различни области да се срещнат и обменят идеи и опит и да намерят нови национални и международни партньори за бъдещо сътрудничество.