Икономически университет – Варна

Изисквания за форматиране на доклади

 • Формат на страница: А4, Orientation: Portrait; Margins: Top – 2 cm, Bottom – 2 cm, Left – 3 cm, Right – 2 cm;
 • Номерация на страниците – долу, центрирано;
 • Заглавие на български/руски език: главни букви, bold, Times New Roman, размер 14 pt, центрирано;
 • Заглавие на английски език: главни букви, bold, Times New Roman, размер 14 pt, центрирано, един празен ред под заглавието на български или руски език;
 • Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: под заглавието на английски език, Times New Roman, размер 12pt, italic, центрирани (на български/руски и английски език);
 • Месторабота: под академичната длъжност, степен и име на автора, italic, центрирана (на български/руски и английски език);
 • Резюме на английски език: до 7-8 реда (до 1000 знака с интервалите), един празен ред под месторабота, размер на шрифта 10 pt, italic;
 • Ключови думи на английски език: размер на шрифта 10 pt, italic;
 • JEL Code: размер на шрифта 10 pt, italic;
 • Основен текст: започващ след един празен ред под JEL code, justified. Шрифт: Times New Roman, размер 12 pt, Line Spacing: single. Разстояние от 6pt преди и 0pt след всеки параграф, отстъп в началото на всеки нов  абзац – 1 см;
 • Фигури: вмъкнати на съответно място в текста, центрирани. При използване на изображение от външен файл, същият да бъде наличен във формат jpg. Под фигурата – номер и наименование, bold, центрирани;
 • Таблици: вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Над таблицата – номер и наименование, italic, дясно подравнени;
 • Цитиране: Харвард стил;
 • Име на файла: номер на тематично направление, собствено и фамилно име на автора на доклада, разделени с долна черта. Пример: 2_Ivan_Petrov.doc.

Изтегли файл с изисквания