Икономически университет – Варна

Необходими документи

 

Кандидатите за участие в конкурса за докторанти български граждани, в т. ч. с двойно гражданство, едно от които е българско, подават следните документи:

 • заявление (по образец) до Ректора на ИУ-Варна
 • автобиография (CV) по образец;
 • диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър" с приложенията - оригинали и ксероксни копия; Ако към момента на кандидатстване дипломата все още не е издадена, кандидатът представя уверение от ИУ-Варна или академична справка (от други висши училища).
 • удостоверение за призната ОКС "магистър", ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училише;
 • справка за отработени аудиторни часове, ако има такива;
 • удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
 • списък с научни публикации, ако има такива;
 • договори за участие в проекти, ако има такива;
 • препоръки от хабилитирани лица, ако има такива;
 • други документи /ако има такива/, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област;
 • документ за заплатена такса за участие в конкурса.

Такси за кандидатстване:

Канадидатите заплащат такса в размер на 90 лева за изпита по специалността. При успешно издържан изпит по специалността (оценка минимум мн. добър 4,50), кандидатите заплащат такса в размер на 90 лева за изпита по чужд език.

Допуснатите до участие в конурса кандидати в първите два работни дни след приключване на срока за прием на документи ще получат от отдел НИДД тематична програма и указания за подготовка и явяване на изпити.

Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма на обучение подават заявление до Ректора, към което прилагат:

 • проекто-дисертацията;
 • автобиография (CV);
 • диплома за придобита ОКС "магистър" с приложенията - оригинали и ксероксни копия;
 • удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 • документ, удостоверяващ платена такса за разглеждане (в размер на една минимална работна заплата).

 

Документите се подават в отдел НИДД. (ИУ-Варна, Основна сграда, каб. 503), тел. 052/ 830 813; 0882 164 725;