Икономически университет – Варна

Държавна поправителна изпитна сесия – м. януари (зимна) 331

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" относно зимна (поправителна) сесия  – м. януари 2022 г.

С решение на Академичния съвет на Икономически университет – Варна от 25.11.21 г. изпитите от Държавната изпитна сесия през месец януари и месец февруари за студентите от всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение ще се проведат присъствено. Организирането на присъствени мероприятия (изпити, практически занятия и др.) в ИУ – Варна се осъществява при спазване на условията, посочени в действащата към момента на провеждането им заповед на министъра на здравеопазването (заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.). Влизането в сградата на университета и участието в държавните изпити ще се осъществява след представяне на документи за ваксинация, преболедуване на COVID-19 или отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-COV-2. Промяна в организацията на държавните изпити може да настъпи при промяна на епидемичната обстановка в страната.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедрите на специалността. Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи. Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедрата. Подробна информация ще намерите в сайта на катедрата на вашата специалност в меню Дипломиране.

Специалност

Кабинет

Аграрен бизнес офис "Стипендии и общежития", ет. 1
Бизнес икономика Н-111
Бизнес информационни системи 317 б
Застраховане и осигуряване 123 а
Икономика и търговия Н-106
Индустриален бизнес и предприемачество 317
Информатика 317 б
Логистика 317
Маркетинг 317
Международен бизнес (с преподаване на английски език) 317
Международни икономически отношения Н-108
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Н-108
Мениджмънт 225 б
Мобилни и уеб технологии 317 б
Недвижими имоти и инвестиции Н-111
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Н-111
Публична администрация 225 б
Стокознание и митническа дейност 314 б
Строителен бизнес и предприемачество Н-111
Счетоводство и одит Н-110
Счетоводство и финанси Н-110
Туризъм Н-108
Финанси 123 а

Специалност

Кабинет

Аграрен бизнес офис "Стипендии и общежития", ет. 1
Банков мениджмънт 123 а
Бизнес икономика Н-111
Бизнес консултиране офис "Стипендии и общежития", ет. 1
Глобален търговски бизнес Н-106
Информационен мениджмънт в бизнеса 317 б
Качество и експертиза на стоките 314 б
Computer Science (на английски език) 317 б
Конкурентно и бизнес разузнаване Н-108
Корпоративен бизнес и управление Н-107
Корпоративен маркетинг 317
Корпоративни финанси 123 а
Логистичен мениджмънт Н-107
Маркетинг и бранд мениджмънт 317
Международен бизнес Н-108
International Business and Management (на английски език) 444
Международен туристически бизнес Н-108
Мениджмънт на организациите 225 б
Мениджмънт на човешките ресурси 225 б
Мобилни и уеб технологии 317 б
Недвижими имоти и инвестиции Н-111
Приложна информатика 317 б
Публичен мениджмънт и административна власт 225 б
Публични финанси 123 а
Реклама и медийни комуникации 317
Строително предприемачество Н-111
Счетоводство и контрол Н-110
Управление на продажбите и мърчандайзинг 317
Управление на проекти Н-111
Финанси и иновации 123 а
График за държавни изпити през зимна (поправителна) сесия  – м. януари 2022 г.
Специалност Дата за явяване на
Държавен изпит или защита на дипломна работа
Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси, Счетоводство и контрол  27.01. - 28.01.
Финанси, Публични финанси, Банков мениджмънт, Корпоративни финанси, Финанси и иновации, Застраховане и осигуряване 28.01.
Индустриален бизнес и предприемачество, Корпоративен бизнес и управление  31.01.
Логистика, Логистичен мениджмънт  27.01.
Икономика и търговия, Търговски бизнес, Глобален търговски бизнес  27.01.
Строителен бизнес и предприемачество, Строително предприемачество, Строително предприемачество и недвижима собственост, Недвижими имоти и инвестиции  27.01.
Управление на проекти  27.01.
Бизнес икономика  28.01.
Аграрен бизнес, Екоикономика и Бизнес консултиране  31.01.
Стокознание, Стокознание и митническа дейност,  Качество и експертиза на стоките  28.01.
Мениджмънт, Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси, Мениджмънт на организациите, Публичен мениджмънт и административна власт 27.01.
Маркетинг, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Маркетинг и бранд мениджмънт, Комуникации и бизнес развитие 27.01.
Международен бизнес (англ. език)  28.01.
Информатика, Бизнес информационни системи, Приложна информатика, Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, ИТ иновации в бизнеса 31.01.
Статистика и иконометрия 28.01.
Туризъм, Международен туристически бизнес, Международен туризъм 28.01.
Международни икономически отношения, Конкурентно и бизнес разузнаване 31.01.
Съдебна администрация 31.01.
Международен бизнес и мениджмънт (англ. език) 31.01.
 

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и  Център за Магистърско обучение на 19 и 20 януари 2022 г.

Редът за явяване по зали ще бъде обявен от съответните катедри в меню Дипломиране 2 (два) дни преди посочените в графика дати

17 дек 2021