Академичен календар за учебната 2017/2018 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, прием: 2017/2018 г. - ДНДО и СПН

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Редовно обучение 05 февруари - 30 май 2018
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
05 февруари - 18 февруари 2018
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 05 февруари - 18 февруари 2018
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 10 май - 09 юни 2018
Поправителна изпитна сесия 14, 15, 18 и 19 юни 2018
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
10 - 13 септември 2018