Кръгла маса "Безопасност на потребителските продукти и услуги" по случай Световния ден на потребителя - 15 март

На 15.03.2017 година под егидата на Министерството на икономиката се проведе Кръгла маса "Безопасност на потребителските продукти и услуги" с организатор Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Центъра за качество на стоките и потребителска защита към НИИ при  Икономически университет – Варна.

Събитието предизвика изключително голям обществен интерес с над 80 участници. Присъстваха представители на: ДАМТН - Мариета Мухтарова държавен експерт в отдел "Методичен" при Главна дирекция "Надзор на пазара", Митко Митевглавен инспектор в Регионален отдел "Надзор на пазара" Североизточна България; Митница Варна – Соня Трифонова, началник на отдел "Тарифна политика" и Лъчезар Лазаров - началник на отдел "Митническо разследване и разузнаване"; Община Варна – представители на Дирекция "Управление на сигурността и контрол", Отдел "Контрол по търговската дейност и туризма" - Емил Люцканов, Бранимир Няголов и Орлин Данеков; Варненска Търговско-индустриялна камара: Иван Табаков – председател, Божил Божилов  - експерт; Нотифицирани органи: - Мултитест ООД – д-р Павел Чукачев; Елтест сертификация ООД – Владимир Тодоров; Икономически оператори: Румяна Чавдарова - мениджър качество на "Валери груп" ООД; Елдоминвест ООД – инж. Н. Акпунарлиев, Димитрови ЕООД; Председателя на Варненската организация на "Клуб 9000" и др.

От Икономически университет – Варна присъстваха - зам. ректора по учебната дейност и акредитация проф. д-р Евгени Станимиров, проф. д-р Веселин Хаджиев - зам. ректора по Научно-изследователската дейност, директор и зам. директора на НИИ, декана на Стопански факултет; директор "Магистърско обучение", ръководител катедра "Стокознание", проф. д-р Маргарита Бъчварова - катедра "Правни науки"; преподаватели от ИУ-Варна, студенти - бакалаври от специалности "Стокознание", "Стокознание и митническа дейност", магистри от специалност "Качество и експертиза на стоките", докторанти по докторска програма "Стокознание".

Доц. д-р Теменуга Стойкова - ръководител на Центъра за качество на стоките и потребителска защита при ИУ-Варна откри кръглата маса и представи историята на Международния ден на потребителя, основните права на потребителите и участниците в нея. Приветствия от името на организаторите поднесоха: проф. д-р Евгени Станимиров и директора на Научноизследователския институт - проф. д-р Зоя Младенова, а от името на ДАМТН – Мариета Мухтарова. ДАМТН  представи презентация на тема "Надзор на пазара в  България, осъществяван от ГДНП и презентацията на Т. Грънчарова на тема "Играчки, видове продукти, проблеми и представяне на опита на ДАМТН в контекста на основните й функции". Значението и възможностите за контрол и осигуряване безопасността на потребителските стоки на общинските стуктури представи Емил Люцканов. Дейността на Информационен център Европа Директно – Варна и ролята му за защита на потребителите беше представена от И. Табаков, а Б. Божилов сподели казуси, зададени от потребители относно Интернет търговията и разясни, значението на Бар кодовете и начините за разпознаване произхода на стоките. Споделени бяха от Митко Митев гл.инспектор, РОНП СИБ проблеми при извършване на проверки при Интернет търговията и възможности за тяхното преодоляване. Отношение по проблема взеха и представители на Агенция "Митници", на ИУ-Варна. Получи се оживена, интересна дискусия по отношение на Интернет търговията, която е актуален проблем и остана открит за обсъждане и на други форуми.

Нотифицираният орган – "Мултитест" ООД представи презентация  на тема "Мултитест – настояще и бъдеще". По темата сътрудничество с университети доц. д-р Теменуга Стойкова представи възможностите на ИУ-Варна относно подготовката от катедра "Стокознание" на специалисти бакалаври и магистри с компетентност и изградени практически умения за анализ, контрол и експертиза на потребителските стоки, които биха могли да участват в дейността по осигуряване и контрол на безопасността на стоките и защитата на потребителските интереси, както и приоритетните цели и задачи в това направление на Центъра за качество на стоките и потребителска защита.

Участниците в кръглата маса изразиха становище относно необходимостта от по-често организиране на такива форуми, на които да се обсъждат трудностите и проблемите, да се правят предложения и вземат решения по въпросите за защитата на потребителите и гарантиране на пускането на пазара на безопасни продукти, за засилване на информационната политика в това направление.

Организираната в ИУ-Варна кръгла маса постави основата за едно по-тясно сътрудничество, устойчиво партньорство между контролни органи, общински органи, университети, неправителствени организации, нотифицирани органи, икономически оператори относно защита на потребителите и опазване на обществените интереси.