Избрано е новото академично ръководство на ИУ – Варна

Избрано е новото академично ръководство на ИУ – Варна

На свое заседание на 6.06.2019 г. Академичният съвет на Икономически университет – Варна избра четирима зам.-ректори, предложени от ректора проф. д-р Евгени Станимиров.

Зам.-ректор по учебна дейност и акредитация е доц. д-р Силвия Благоева, зам.-ректор по научноизследователска дейност и развитие на кадрите – проф. д-р Надя Костова, зам.-ректор по финанси и проектна дейност – доц. д-р Божидар Чапаров, зам.-ректор по интернационализация – доц. д-р Радан Мирянов.

Академичният съвет гласува и разкриването на длъжност "главен секретар" на ИУ – Варна. На тази позиция е назначен проф. д-р Стоян Стоянов – досегашен зам.-ректор по финанси.

По първа точка от дневния ред на заседанието Контролният съвет на ИУ – Варна представи доклад за законосъобразността на проведените на 30.05.2019 г. избори за органи на управление, според който те са извършени от редовно свикано Общо събрание в съответствие със Закона за висшето образование и вътрешната нормативна уредба на университета.