Резултати от конкурс за мобилност на персонала по програма "Еразъм+"

Уважаеми колеги,

На 13.10.2017 г. Комисията за академичен обмен разгледа постъпилите в електронната система заявления от преподаватели и служители за участие в мобилност на персонала между програмни и партниращи страни по програма „Еразъм+“.

Списък на класирани кандидати за обмен в програмни страни

Списък на класирани кандидати за обмен в партниращи страни

Съгласно Правилата за управление на програма Еразъм+ и програма CEEPUS в Икономически университет - Варна всички класирани преподаватели и служители имат задължение да установят контакт с приемащата институция и в срок до 45 календарни дни след класирането да представят в отдел „Международно сътрудничество“ потвърждение от приемащата институция за периода на мобилността (писмо-покана или електронна кореспонденция). Неизпълнението на това задължение се приема за отказ от мобилност.

Класираните служители и преподаватели следва да се запознаят със Стъпка 3, 4 и 5 от Процедура за кандидатстване персонал