Курс за вътрешни одитори на системи за управление на качеството се проведе в ИУ – Варна

В Икономически университет – Варна успешно приключи курс за вътрешни одитори на системи за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2015. Той се проведе на 4 и 5.09.2017 г. от международната сертифицираща организация NQA Източна Европа с лектор Милена Гугова.

Обучението преминаха 16 души, сред които представители на висшето ръководство на университета, ръководители и членове на ключови структурни звена, участници в комисии, отговорници по качеството в катедрите, представители на академичния и административния персонал. Обучаваните се запознаха с изискванията на новата ревизия на стандарт ISO 9001 и разликите с предходното му издание, както и с изискванията, принципите и методите за провеждане на вътрешни одити. Множество практически задания, засягащи реални за университета казуси, подпомогнаха пълноценното усвояване на получените теоретични знания.

Проведеното обучение е важна стъпка на Икономически университет – Варна за привеждане в съответствие на Системата за управление и контрол спрямо изискванията на новия стандарт ISO 9001:2015  г.