Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

 на дисертационен труд

на докт. Стойчо Василев Стоев

на тема: "Софтуерен модел за управление и оценка на ИТ риск "

за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по докторска програма Приложение на изчислителната техника в икономиката

Научен ръководител: доц. д-р Тодорка Борисова Атанасова
Рецензенти: проф. д-р Емил Петров Денчев и доц. д-р Надежда Манчева Филипова

Защитата ще се състои на на 09.06.2017 г. от 14.00 ч. в зала 116

Материалите по процедурата са на разположение в отдел "НИДД" и публикувани на интернет страницата на университета.