За първи път България и Икономически университет – Варна беше домакин на 20-ти IGWT симпозиум "Стокознанието в променящия се свят"

В продължение на 4 дни /12-16.09.2016 г./ Икономически университет – Варна беше домакин на 20-ти Международен симпозиум по стокознание и технологии на тема "Стокознанието в променящия се свят". Международният научен форум, от 1978 г. се провежда на всеки 2 години, но за първи път в България, в ИУ-Варна и е един от най-важните форуми, свързани с качеството и безопасността на стоките; експертизата на стоките; стокознанието и технологиите. Домакин и организатор на форума беше катедра "Стокознание” към ИУ-Варна, която е член на тази организация повече от 25 години, 67 години провежда научни изследвания, очертава насоките за развитие и подготвя кадри с висша квалификация в областта на стоковедната наука.

Симпозиумът се откри от проф. д-р Евгени Станимиров, зам. ректор по учебната дейност и акредитацията, а приветствия към участниците поднесоха: Президента на международната организация по стокознание и технологии – проф. д-р Андржи Кокол, Ректор на Икономически университет – Краков, Полша; вицепрезидента на международната организация за Италия - проф. д-р Мария Лукети; вицепрезидента на международната организация на Румъния - проф. д-р Родика Памфилие. Изнесени бяха два пленарни доклада от: доц. д-р Теменуга Стойкова, катедра "Стокознание" при ИУ-Варна, на тема "Развитие и перспективи на стоковедната наука в България"; проф. д-р Зенон Фолтинович, Университет по икономика и бизнес, гр. Познан, Полша, на тема "Устойчивост на суровините и стоките, използвани в различните сфери на икономиката".

Гостите на симпозиума поднесоха цветя на монумента на проф. д-р Цани Каляджиев (основател на научното стокознание в България, първи ректор на ИУ-Варна и във връзка със 150-та годишнина от рождението му), в главното фоайе на ИУ-Варна.

По-важни гости от чужбина на 20 IGWT симпозиум в ИУ-Варна бяха:

 • Prof. Andrzej Chochól, PhD – Председател на IGWT, Полша, Ректор на ИУ-Краков
 • Prof. Maria Claudia Lucchetti, PhD, Председател на IGWT, Италия
 • Prof. Rodica Pamfilie, PhD, Председател на IGWT, Румъния
 • Prof. Anatolii Mazaraki, PhD, Ректор на Киевския национален университет по   търговия и икономика, Украйна
 • Prof. Daeki Kim, PhD, Председател на IGWT, Корея
 • Prof. Renata Salerno-Kochan, PhD, Полша
 • Prof. Natalia Prytulska, PhD, Ukraine - Зам. председател IGWT
 • Prof. Eva Waginger, PhD, Австрия
 • Prof.  Zenon Foltynowicz, PhD, Полша
 • Prof. Daniela Ivanova, PhD, България
 • Prof. Jan Jasiczak, PhD, Полша
 • Prof. Marta Karkalikova, PhD, Словакия
 • Prof. Władysław Kędzior, PhD, Полша
 • Prof. Andrzej Korzeniowski, PhD, Полша
 • Prof. Giovani Lagiola, PhD, Италия
 • Prof. Romuald Zalewski, PhD, Полша
 • Prof. Ryszard Zieliński, PhD, Полша
 • Prof. Jerzy Żuchowski, PhD, Полша

Регистрираните участници в Международния симпозиум по стокознание и технологии бяха 160. Те са представители на научната общност от над 10 страни в Европа и Азия (Полша,  Италия,  Южна Корея, Австрия, България, Германия, Япония, Румъния, Русия, Словакия, Украйна и Армения). Участниците, които присъстваха и взеха участие в научния форум бяха 83 (32 – Полша; 16 – Италия; 15 - България; 9 - Корея; 2 - Австрия; 2 - Румъния; 2 - Русия; 2 – Армения; 3 - Украйна).

Представянето на научните доклади се извърши по 8 основни направления на симпозиума в две секции с презентации и постерни сесии в Икономически университет – Варна на 13 и 14 септември. На симпозиума учени от 11 страни и от България представиха своите актуални научни и практико-приложни изследвания, свързани с развитието, актуалността и приложението на стоковедната наука и технологиите. Конкретните дискусии на учените от различни националности се проведоха в следните направления:

 • Стокознание: постижения, тенденции и предизвикателства.;
 • Защита и удовлетворяване на интересите на потребителите.;
 • Икономически, търговски и маркетингови аспекти на Стокознанието.;
 • Екологични аспекти на Стокознанието.;
 • Системи за управление на качеството, стандартизация и сертификация на продуктите.;
 • Управление на веригата по снабдяването: опаковане и логистика на продуктите.;
 • Технологии и иновации: продукти и процеси.;
 • Качество, безопасност и автентичност на продуктите

В програмата на симпозиума бяха включени 50 доклада с презентации и 80 в постерни секции.   

Културната програма за участниците в международния симпозиум включваше туристическа обиколка на град Варна, посещения на Римски терми, Архиологическия музей, Ботаническа градина и Двореца в град Балчик, Аладжа манастир и Светлинното шоу в манастира. Проведени бяха и две тематични национални вечери в СПА хотел Азалия, Св. Св. Константин и Елена – гр. Варна, на които участниците в симпозиума се запознаха с българската култура, традиции, обичаи и национални ястия.

На международния симпозиум се проведе и кръгла маса на тема "Стоковедната наука – нови тенденции, перспективи и развитие". Гости на проведената дискусия бяха представители на академичната общност, представители на бизнеса, представител на организация за защита на потребителите - г-н Богомил Николов, председател на Асоциация активни потребители, София.

Проведената дискусия очерта:

 • тенденциите, перспективите и новите направления в развитието на стоковедната наука;
 • доказа необходимостта от специалисти с висша квалификация в областта на стоковедната наука и задълбочени знания относно качеството и безопасността на стоките през целия им жизнен цикъл, тяхната стандартизация и сертификация и реализацията им както във  фирмите за производство на стоки, така и в търговските, логистичните вериги, експертната, контролната и митническата дейност.

Общото събрание на международната организация по стокознание и технологии, която се проведе в ИУ-Варна, взе решение централата и управлението на международната организация да се поеме от научната общност на Италия, както и домакинството на 21-ти симпозиум през 2018 г., а за президент на международната организация за България да бъде доц. д-р Събка Пашова, България.

Проведеният симпозиум отбеляза висока престижност, обусловена от международния характер на събитието, от участието в него на международен консултативен комитет със световно утвърдени учени от различни страни и обхвана:

 • Представители от различни научни области и направления, свързани с актуалните проблеми в областта на стокознанието, технологиите, управлението, осигуряването и контрола на качеството;
 • Дискусии и представяне на проекти, резултати, идеи, обвързани с актуалните проблеми по стокознание и технологии от международен характер, засягащи сферите на: търговията, маркетинга, мениджмънта, технологиите, индустрията за опаковки, логистиката, митническата дейност, защитата на потребителските интереси.;
 • Публикуване на рецензираните доклади в сборник научни трудове, индексиран в първични или вторични бази данни и представянето им в световния обмен за научна информация.

Материалите с научните публикации на участниците в симпозиума са отпечатани и представени на участниците при регистрация. Сборниците с резюмета и с научните публикации са с ISBN. Сборникът с рецензираните научни публикации на участниците в симпозиума съдържа 115 научни публикации в 8-те научни направления и е с общ обем 862 страници. Той е индексиран в RePEc, предстои индексиране в база данни Thomson Routers и изпращане на документите за индексиране в Scopus. Подготвена беше и изпратена документацията за сертификация на международния симпозиум по стокознание и сертификация АСЕ. ИУ-Варна и катедра "Стокознание" като домакини на престижния симпозиум по стокознание и технологии утвърдиха своята популярност, научен и изследователски авторитет в световното научно пространство.