Класиране ранен прием в ОКС "бакалавър"


Резултати от класиране в Икономически университет - Варна

Класираните кандидати, които желаят да се запишат в Икономически университет – Варна, въз основа на ранния прием, могат да направят това на 13, 14 и 15 май 2019 г.  За целта трябва да заплатят семестриална такса (според специалността и формата, в която са приети) за зимен семестър на учебната 2019/2020 г.

Семестриалната такса може да бъде заплатена по банков път или в брой в банка ДСК на 1 етаж в основната сграда на университета.
В случай, че изберете да заплатите семестриалната такса по банков път, изпратете сканирано/заснето платежното бордеро на: priem@ue-varna.bg 
ИУ-Варна ще изпрати Удостоверение за прием на пощенски адрес, посочен от вас при регистрация на Ранен прием или на друг пощенски адрес, който приложите при изпращане на банковото бордеро.

Банкови детайли на Икономически университет – Варна:

ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет
Варна

във вносната бележка, в полето "задължено лице" се изписва името - собствено, бащино и фамилно и ЕГН на студента, а за "основание на плащане" се изписва "семестриална такса – 1 курс, специалността, в която е приет"