Класиране и записване в ОКС "бакалавър" на кандидат-студенти


Резултати от класиране в Икономически университет - ВарнаЗаписване на новоприетите студенти

При записването, кандидатът е нужно да знае входящия си номер и да представи следните документи:

1. Диплома за средно образование - оригинал;

2. Документ за самоличност;

3. Четири снимки за документи – формат 3,5/4,5 см;

4. Комплект документи за записване - 22,00 лв. (с ДДС). Документите се закупуват от книжарницата на ет. 1 в основна сграда на ИУ-Варна.

5. Документ за внесена семестриална такса в обслужващата търговска банка . Таксата може да бъде платена и на място в сградата на университета - фоайе пред зала 128.

СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

Във вносната бележка за “задължено лице” се изписва името – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на кандидат-студента. За “основание на плащане” се изписва “такса за обучение”.

Забележка: Записването на приетите студенти е лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя.


Работно време на Комисията за записване:
от 08:00 до 12:00 ч.
и от 12:30 до 16:30 ч.
Стая 219