Електронни бази

           
   
ScienceDirect  Encyclopaedia Britannica   

EBSCO

Business Source Complete е най-авторитетната научна бизнес база в света, включена в EBSCO. Тя предлага библиографско и пълнотекстово съдържание от водещите научни икономически списания от 1886 г. до днес.
Застъпени са всички бизнес дисциплини като маркетинг, мениджмънт, POM, MIS, счетоводство, финанси и икономикс. Пълнотекстово са представени и книги, монографии, финансови доклади, справочници, сборници от конференции, казуси, доклади в областта на инвестиционните изследвания, индустриални профили, пазарни изследвания, доклади по страни, фирмени профили, SWOT анализи, видео семинари.

Отдалечен достъп до ресурсите е възможен след регистрация с институционален е-mail и първоначално влизане от територията на университета.

search.ebscohost.com

Интерактивно обучение

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

EMeJ 150

EMeJ 150 е колекция на Emerald, един от най-големите научни издатели в света. Имате достъп до пълния текст на 150 научни списания от 23 мениджмънт дисциплини в следните области:

Счетоводство и финанси; Инфраструктура и урбанистика ; Бизнес етика и закон; Икономикс ; Образование ; Инженерни науки; Предприемачество и иновации; Здравеопазване; Човешки ресурси; Индустрия и публичен сектор; Информация и знание; Международен бизнес; Учене и развите; Библиотечни и информационни науки ; Наука за мениджмънта; Качество; Маркетинг; Операционен и логистичен мениджмънт; Организация ; Изпълнителен мениджмънт и измерване; Социология; Стратегия; Туризъм.

Достъпът до пълните текстове на списанията е до 2015 година, включително и е от територията на университета на адрес: www.emeraldinsight.com

В допълнение към изследователските статии в пълен текст, Emerald предлага допълнителна помощ на своите потребители чрез следните онлайн услуги:

 • For Authors – помощен пакет, който разглежда в детайли процеса на „производство” на една статия;
 • For Librarians – представя изследвания, интервюта, практически ръководства и статии от най-изявените специалисти в областта на БИН в помощ на професионалното израстване на информационните работници;
 • Research Zone – представя световната научна общност и съветва изследователите как да са в крак с последните постижения в тяхната област;
 • Learning Zone – съдържа полезни ресурси за ежедневните задачи на студентите;
 • Teaching Zone – предлага помощ и идеи за преподавателите в бизнес дисциплините и мениджмънта.

www.emeraldinsight.com

Top ten search tips

Using the browse functionality

Using quick and advanced search

Detailed "advanced search" functionality

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

PASSPORT

Passport е интегрирана онлайн система, която предлага бизнес информация за страни, потребители и индустрии.

Приложенията й са: Бизнес и маркетинг планиране; Потребителски и битови характеристики; Пазарно поведение и анализ; Стратегически прогнози; Бизнес моделиране; Общи бизнес справки.

В базата можете да намерите следната информация:

 • Статистика на страните – данните са от Световната банка, Обединените нации и др. Започват от 1977 г. с прогнози до 2019 г.
 • Лайфстайл статистика – източници са проучвания на домакинствата и преброяване на населението. Започва от 1990 г. с прогнози до 2019 г.
 • Пазарна информация – данни за потребителския пазар за 6 г. назад плюс 5 годишни прогнози.
 • Фирмени профили, пазарни дялове и индикатори – предлага се информация за водещи производители на потребителски стоки.

Категории от меню Search:

 • Industries - бърз достъп до коментари, основни тенденции, нови сведения за всяка индустрия;
 • Countries - бърз достъп до икономическа, демографска и маркетинг статистика за 205 страни;
 • Consumers – бърз достъп до статистика, коментари и доклади за потребителите от 71 страни;
 • Companies – бърз достъп до профили на компании;
 • Geographies – опцията обединява информацията за всяка страна или регион;
 • Search for companies (Търсене на фирми). Опцията се ползва за статистика, коментари и анализи на интересуващата ви компания. Може да се търси по световния собственик на бренда (GBO) или националния (NBO).

Базата има богати възможности за запазване на резултатите, работа със статистика, експорт на информация и пр., които подпомагат едно задълбочено научно изследване.

http://www.portal.euromonitor.com/portal/magazine/homemain

Интерактивно обучение

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

За създаване на работен профил е необходим институционален е-mail.

SCOPUS

SCOPUS е най-голямата библиографска и наукометрична база данни в областта на научната, медицинската и техническата литература. Базата данни е незаменим помощник в работния процес на учените с интелигентни инструменти за търсене, проследяване и анализ на научната информация. В Scopus  може да бъде направена оценка на списания, автори и институции. Най-новата функция е метрика на ниво статия.

Базата данни на Scopus съдържа 66 милиона записа, 22800 реферирани списания, 3500 от които с отворен достъп.

Scopus дава възможност :

 • да се проследят връзките до различни автори и да се сравнят мненията им по дадена тема,
 • да се намерят и препращат най-често цитираните публикации и автори в дадена област,
 • да се анализира автор или група автори с помощта на h-индекс, който е показател за производителността на научните изследвания на даден автор,
 • да се анализират институции и отделни публикации,
 • да се търсят автори и колеги от сродни области,
 • да се откриват актуални научни области и кои тепърва ще се развиват.

Scopus предлага създаване на личен профил (My Profile) с възможности за запазване на търсенията, организация, експорт към библиографски мениджър, създаване на библиографии, RSS и др.

Повече можете да научите на: http://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/get-started

www.scopus.com/

Интерактивни демонстрации

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

ScienceDirect

SciVerse ScienceDirect е пълнотекстова база, в която се разкриват половината от всички реферирани списания в света с над 9 милиона статии.

ScienceDirect Freedom Collection е водеща интердисциплинарна колекция, насочена към академичната общност. Тя дава достъп до над 12,6 млн. статии от повече от 2500 рецензирани (peer-review) списания, включително списания на отворен достъп. Съдържанието е лесно откриваемо, с интелигентни търсещи инструменти, с възможности за намиране на сходно съдържание, модерен интерфейс и функции за запазване и споделяне на съдържание.

Повече можете да научите на: http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect

http://www.sciencedirect.com

Интерактивно обучение

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

Mendeley

Mendeley е свободен софтуер за библиографски мениджмънт и социална мрежа в помощ на учените и студентите. Той е вграден в базите на Elsevier (Scopus и Science Direct). Чрез създаване на онлайн профил, платформата индексира и организира Вашата колекция от статии в PDF-формат и съставя библиография в желания формат за цитиране. Мрежата позволява:

 • управление на цитирането;
 • четене, анотиране и водене на бележки;
 • импортиране и организация на документи;
 • споделяне на научна информация и проекти в уеб среда;
 • откриване на статии, учени и научни групи и достъп чрез мобилни устройства.

На базата на споделената от потребителите информация,​ можете да откривате значимите статии, учени и научни групи на базата на науко​метрична информация. Mendeley позволява cъxpaнение на информация в уеб до 2 GB.

http://www.mendeley.com

Видео ръководства

Web of Science

Web of Science е информационна платформа, която включва пълнотекстови, както и наукометрични бази данни. ИУ - Варна има достъп до мултидисциплинарната пълнотекстова база „Web of Science Core Collection”, която обхваща естествените, социалните и хуманитарните науки.

Отдалечен достъп до ресурсите е възможен след регистрация с институционален е-mail на територията на университета.

http://webofknowledge.com

Интерактивно обучение

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

JSTOR

Бизнес колекцията на JSTOR представлява архив от над 80 научни списания в областта на бизнеса, икономиката, финансите и пр., като списъкът от заглавия непрекъснато се допълва. Достъпът до базата е възможен от всички компютри в университета. Базата е архивна и достъп до пълните текстове е възможен само за минали години (най-често от 2-3 години назад). Достъпни в пълен текст са всички броеве на списанията – от началото на тяхното издаване.

http://www.jstor.org

Интерактивно обучение - видео уроци

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

Електронни книги с отворен достъп в платформата на JSTOR

JSTOR предлага нарастващ брой монографии на свободен достъп от авторитетни издатели. Налични са повече от 100 заглавия в областта на хуманитарните и социални науки, като броят им бързо се увеличава. Няма ограничения за използването на пълния текст. Тази инициатива е част от усилията на JSTOR да разшири достъпа до качествено научно съдържание.

SpringerLink

Научна мултидисциплинарна база, която включва списания, книги, справочници, серийни издания. Част от документите са на свободен достъп. Над 10 млн. публикации са разкрити в пълен текст в следните области:
* Бизнес и мениджмънт; * Икономикс; * Компютърни науки; * Образование и езици; * Енергия; * Околна среда; * Наука за храните; * Математика; * Право; * Материалознание; * Философия; * Психология; * Социални науки; * Статистика и др.

Encyclopaedia Britannica

Енциклопедия Британика

Енциклопедия Британика предлага достъп до 73000 статии, 28 000 кратки статии с бързи отговори на въпроси от историята, науката и изкуството, 14000 фотоси, илюстрации, звукови файлове, 215000 допълнения – дефиниции, указания за произношение, етимология на думи, най-добрите web страници, научни и популярни списания, речник – Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary and Thesaurus, известни цитати и портал към класиката.

http://www.search.eb.com

Интерактивно обучение

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

Електронна библиотека на Световната банка

Електронната библиотека на Световната банка представлява една от най-богатите колекции на книги, списания и доклади в областта на социалното и икономическо развитие. Базата включва всички настоящи или актуални заглавия, документи и доклади в PDF или други, лесни за ползване формати.

http://elibrary.worldbank.org/

Collections Open Knowledge Repository

Интерактивно обучение

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАЗАТА

СИЕЛА - правен и справочен софтуер

Съдържа актовете на българското законодателство - пълните текстове на кодекси, закони, укази, постановления, правилници, наредби, тарифи и др. Действащи и отменени, стари редакции на нормативите и членовете. Законопроекти и стенограми на Народното събрание. Достъпът е с потребител и парола.

http://www.ciela.net/

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗАТА