Семестриални такси за учебната 2017/2018 г.

1. Редовно обучение, държавна поръчка

За студенти в специалностите от професионални направления „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“ с продължителност на обучението три семестъра, прием от учебната 2016/17 година, за завършилите:

  • Същото професионално направление (СПН) - 231,00 лв.
  • Други направления и други области на висшето образование (ДНДО) - 231,00 лв.

За студенти в специалностите от професионално направление „Информатика и компютърни науки“ с продължителност на обучението три семестъра, прием от учебната 2016/17 година, за завършилите:

  • Други направления и други области на висшето образование (ДНДО) - 500,00 лв.


2. Редовно, задочно и дистанционно обучение, платен прием

За студенти в специалностите от професионални направления „Икономика“, „Администрация и управление“, „Туризъм“ и  „Информатика и компютърни науки“ с продължителност на обучението три семестъра, прием от учебната 2016/17 година, за завършилите:

  • Същото професионално направление (СПН) - 650,00 лв.
  • Други направления и други области на висшето образование (ДНДО) - 650,00 лв.


3. Редовно обучение за студенти, ползващи за първите два семестъра от обучението си държавна поръчка, а за третия – платен прием, с продължителност на обучението три семестъра, прием от учебната 2016/17 година, таксата за третия семестър (летен семестър на учебната 2017/18 г.) е, за завършилите:

  • Същото професионално направление (СПН) - 900,00 лв.
  • Други направления и други области на висшето образование (ДНДО) - 900,00 лв.

Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Фак. номер и Специалност