Обявени конкурси

Длъжност / бр.

Професионално направление

Научна специалност

Катедра

Срок по ДВ (№............)

Дата на публикуване в сайта

Главен асистент

- 2 бр.

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

Счетоводна отчетност

2 месеца от обнародване в ДВ(бр.34/20.04.2018 г.)

20.04.2018 г.

Главен асистент

- 1 бр.

3.8. Икономика Политическа икономия (Обща икономическа теория) Обща икономическа теория

2 месеца от обнародване в

ДВ(бр.34/20.04.2018 г.)
20.04.2018 г.

Главен асистент

- 1 бр.

3.7. Администрация и управление Социално управление (Управление на човешките ресурси и организационно поведение) Управление и администрация

2 месеца от обнародване в

ДВ(бр.34/20.04.2018 г.)
20.04.2018 г.
Доцент - 1 бр. 3.8. Икономика Икономика и управление (Иновации в строителството) Икономика и управление на строителството

2 месеца от обнародване в

ДВ(бр.34/20.04.2018 г.)
20.04.2018 г.
Доцент - 1 бр. 3.8. Икономика Икономика и управление (Човешки ресурси и строителство) Икономика и управление на строителството

2 месеца от обнародване в

ДВ(бр.34/20.04.2018 г.)
20.04.2018 г.
Доцент - 1 бр. 3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство на банките)

Счетоводна отчетност

2 месеца от обнародване в

ДВ(бр.34/20.04.2018 г.)
20.04.2018 г.
Доцент - 1 бр. 3.7. Администрация и управление Социално управление (Предприемачество) Управление и администрация

2 месеца от обнародване в

ДВ(бр.34/20.04.2018 г.)
20.04.2018 г.