Сборници от научни конференции

Стоковедната наука – традиции и актуалност Търговия 4.0 - наука, практика и образование
Стоковедната наука – традиции и актуалност
Сборник с доклади от тринадесета научна конференция,
18 - 19 октомври 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование
Сборник с доклади от Международна научна конференция,
12 октомври 2018
Туризмът и иновациите Защита срещу дискриминацията правна уредба, проблеми и тенденции Административно право - Съвременни тенденции в правораздаването и доктрината Качество на стоките и защита на потребителите
Туризмът и иновациите
Сборник с доклади от Международна научна конференция,
14 септември 2018
Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции
Сборник с доклади от Национална научна конференция,
8 юни 2018
Административно право - Съвременни тенденции в правораздаването и доктрината
Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 април 2018
Качество на стоките и защита на потребителите
Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие, март 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост Научна конференция Регионална икономика и устойчиво развитие Научна конференция Регионална икономика и устойчиво развитие Икономика и икономическа теория проблеми и взаимодействия
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 32-ра научна конференция с международно участие, ноември 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие
Сборник с доклади от научна конференция
Том II
17 ноември 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие
Сборник с доклади от научна конференция
Том I
17 ноември 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия
Ролята на правото в съвременната икономика Съвременната логистика – бизнес и образование Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие
Ролята на правото в съвременната икономика
Национална научна кръгла маса, 2017

Съвременната логистика – бизнес и образование
Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция по повод 10-годишнината от създаването на специалност "Логистика" в Икономически университет – Варна, 2017

Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж
Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 12-13 октомври 2017
Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие
Том II, 2017
Маркетингът – опит и перспективи Качетво и безопасност на потребителските стоки Икономиката в променящия се свят − национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017) Икономиката в променящия се свят − национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017)
Маркетингът – опит и перспективи
Международна научна конференция, посветена на 20 години от създаването на катедра Маркетинг при Икономически университет – Варна, България, 2017
Качетво и безопасност на потребителските стоки
Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие "Качетво и безопасност на потребителските стоки", 2017
Икономиката в променящия се свят − национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017)
Сборник с доклади от VIII международна научна конференция
Том II, 2017
Икономиката в променящия се свят − национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017)
Сборник с доклади от VIII международна научна конференция
Том I, 2017
Студентска научна конференция Съвременни проблеми в счетоводството, анализа и одита Строително предприемачество и недвижима собственост Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката
Студентска научна конференция
Сборник с доклади,
май 2017
Съвременни проблеми в счетоводството, анализа и одита
Сборник с доклади от младежка научна конференция,
април 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 31-ва научна конференция с международно участие, ноември 2016
Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката
Сборник с доклади от Национална научна кръгла маса, 2016
Градското стопанство в българските земи през вековете 20th IGWT Symposium Commodity Science in a Changing World Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г. Строително предприемачество и недвижима собственост
Градското стопанство в българските земи през вековете
Том I, 2016
20th IGWT Symposium Commodity Science in a Changing World
Proceedings Scientific Works
September 12th-16th 2016
Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г.
Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 24 юни 2016
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 30-та научна конференция с международно участие, ноември 2015
Студентска научна конференция Глобализация на икономиката и новата парадигма на развитието Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения
Студентска научна конференция
Сборник с доклади, 2015
Глобализация на икономиката и новата парадигма на развитието
Пленарен доклад от международна научна конференция, 2015
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения
Сборник с доклади от международна научна конференция
Том 4, 2015
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения
Сборник с доклади от международна научна конференция
Том 3, 2015
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения Строително предприемачество и недвижима собственост Строително предприемачество и недвижима собственост
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения
Сборник с доклади от международна научна конференция
Том 2, 2015
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения
Сборник с доклади от международна научна конференция
Том 1, 2015
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 29-та научна конференция с международно участие, ноември 2014
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 28-ма научна конференция с международно участие, ноември 2013
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Сборник с доклади от международна научна конференция
Том 4, 2012
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Сборник с доклади от международна научна конференция
Том 3, 2012
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Сборник с доклади от международна научна конференция
Том 2, 2012
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Сборник с доклади от международна научна конференция
Том 1, 2012
Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето Строително предприемачество и недвижима собственост Строително предприемачество и недвижима собственост Строително предприемачество и недвижима собственост
Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето
Сборник с доклади от международна научна конференция, ноември 2012
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 27-ма научна конференция с международно участие, ноември 2012
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 26-та научна конференция с международно участие, ноември 2011
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 25-та научна конференция с международно участие, ноември 2010