Списък на научни проекти на отчет през 2018

Списък на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет на отчет в отдел НИДД през 2018 г.

№ на проекта Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта Изпълнители на проекта
НПИ-153 проф.д-р Надя Костова Ролята на финансовия анализ за управление на оборотния капитал, вземанията и кредитоспособността на предприятието научно- приложни изследвания проф.д-р Надя Костова, доц.д-р Светлозар Стефанов, гл.ас.д-р Д. Гоергиева, гл.ас.д-р С. Илиева, ас. Цв. Манолов, ас.докт. А. Галинова, +10 студенти 
НПД-190 доц.д-р Светлозар Стефанов Оценка, представяне и оповестяване на провизиите докторантски доц. д-р Светлозар Стефанов, докт. Нели Георгиева 
НПД-191 доц.д-р Евгения Тонкова Маркетингово разработване на сравнителните предимства на територията докторантски доц. д-р Евгения Тонкова, докт. Яна Балашова Костадинова
НПД-196 доц.д-р Данчо Петров Връзката банков персонал - клиентска миграция с дребното банкиране докторантски доц. д-р Данчо Петров, докт. Радина Момчилова
НПД-198 доц.д-р Слави Генов Теоретико-методически аспекти на бизнес комбинациите докторантски доц. д-р Слави Генов, докт. Диян Ганчев
НПД-201 доц.д-р Теодорина Турлакова Ценообразуване в месодайното говедовърдство на България докторантски доц. д-р Теодорина Турлакова, ас. Стефан Генов
НПД-202 доц.д-р Силвия Благоева Проблеми и перспективи в развитието на зелената логистика в преработващата промишленост на Р. България докторантски доц. д-р Силвия Благоева, докт. Радостина Йорданова
НПД-205 доц.д-р Бистра Василева Маркетингови конфигурации в комуникационните системи докторантски доц. д-р Бистра Василева, докт. Пламена Паламарова 
НПД-209 доц.д-р Бистра Василева Маркетингови интервенции в глобалните индустрии докторантски доц. д-р Бистра Василева, докт. Йордан Иванов
НПИ - 2 проф. д-р Зоя Младенова Вносът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и реиндустриализацията на българската икономика (на примера на ПЧИ от ФРГ и Франция) научно- приложни изследвания проф. д-р зоя Младенова, доц. д-р Калоян Колев; д-р Свилена Михайлова; ас. Константин Капитанов
НПИ - 3 доц.д-р Веселина Димитрова Иновационни методи в кръговата икономика: предизвикателства и възможности за българските МСП научно- приложни изследвания доц. д-р Веселина Димитрова, проф. д-р Стоян Маринов; доц.д-р Бистра Василева; доц. Д-р Събка Пашова; д-р Теодоро Галучи (University of Bari Aldo Moro); ас. Доника Стоянова, ас. Докт. Радка Начева, докт. Стефка Веселинова
НПИ-4 доц.д-р Велина Казанджиева Приложение на иновативни технологии в хотелиерското обслужване научно- приложни изследвания доц.д-р Велина Казанджиева, проф.д-р Марин Нешков; проф.д-р Таня Дъбева; гл.ас.д-р Георгина Луканова; докт. Галина Илиева; докт. Лиляна Попова; Мирослава Малчева (Хотел-галерия Графит); докт. Мира Джендова-Дунева; докт. Михаела Димитрова; докт. Христина Филипова, докт. Катина Попова
НПИ-5 доц. д-р Събка Пашова Проучване свойствата на ядивни покрития, използвани за пресни зеленчуци и захарни изделия научно- приложни изследвания доц. д-р Събка Пашова, проф. дин Юлия Узунова, ас. Радослав Радев, Георги Димитров, Борислав Жеков (студент)
НПИ-6 проф. д-р Стоян Маринов Изследване на интеркултурната комуникация като фактор за устойчив туризъм научно- приложни изследвания проф. д-р Стоян Маринов, доц.д-р Гинка Димитрова,доц.д-р Генка Рафаилова (genka@rafailova.org), доц.д-р Бистра Василева, доц.д-р Светлозар Стефанов, доц.д-р Снежинка Кадиева (snejinakadieva@gmail.com), гл.ас. д-р Мария Велева, Светла Недева (доторант в ШУ), докторанти в ИУ - Галина Илиева, Христина Недялкова, Лиляна Попова, Стефка Христова, Мирослава Малчева, Олга Белан, Илин Димитров, Студенти - 16.
НПИ-7 гл.ас.д-р Стефан Калпачев Сравнителен анализ на професионалните интереси на работещите в частния сектор научно- приложни изследвания гл.ас.д-р Стефан Калпачев, доц.д-р Илиян Христов, доц.д-р Иван Петров, доц.д-р Петя Данкова, доц.д-р Силвия Благоева, гл.ас.д-р Йордан Иванов, докторанти - Паруш Тодоров, Цанко Иванов, Галина Илиева, Мирослав Ангелов, Мария Василева, студент - Филип Александров
НПИ-9 доц.д-р Павел Петров Изследване на приложението на мобилните и уеб технологии при публично достъпните услуги, предлагани от банковия сектор в държави от ЕС научно- приложни изследвания доц. д-р Павел Петров, проф.д-р Владимир Сълов, доц.д-р Силвия Парушева, ас.д-р Бонимир Пенчев
НПИ-11 доц.д-р Евгения Тонкова Съвременни подходи в привличането на инвестиции за развитието на територията научно- приложни изследвания доц.д-р Евгения Тонкова, доц.д-р Данчо Петров, гл.ас.д-р Севдалина Христова
НПИ-12 проф.д-р Росен Николаев Оптимално управление на икономически ситеми научно- приложни изследвания проф.д-р Росен Николаев, проф.д.п.н. Мария Шабанова (Московски университет за отворено образование-Русия, доц.д-р Денка Желязкова, цод.д-р Танка Милкова, гл.ас.д-р Велина Йорданова, ас.докт. Невена Господинова, х.ас. Докт. Мария Токушева, гл.ас.д-р Радан Мирянов
НПИ-13 доц.д-р Силвия Парушева Социалните медии в бизнеса и образованието - иновативни модели, възможности и предизвикателства научно- приложни изследвания доц.д-р Силвия Парушева, доц.д-р Надежда Филипова, доц. д-р Павел Петров, доц. д-р Снежана Сълова, ас.д-р Янка Александрова, гл.ас.д-р Любомир Любенов, ас. Михаил Радев, ас. Борис Банков, х.ас. Антонио Хаджиколев
НПИ-14 доц.д-р Таня Георгиева Икономически ефекти от управлението на риска в агробизнеса в Р. България научно- приложни изследвания доц.д-р Таня Георгиева, гл.ас.д-р Дамян Киречев, гл.ас.д-р Антоанета Стоянова, докт. Юри Зарев, докт. Николета Цариградска
НПД-215 доц. д-р Донка Желязкова Оптимизиране проектирането на операционната система на предприятие (на примера на предприятие за преработка на черупкови плодове) докторантски доц. д-р Донка Желязкова, докт. Мария Токушева
НПД-216 доц. д-р Светлозар Стефанов Оценка, представяне и оповестяване на пристанищните концесии във финансовите отчети на концесионерите докторантски доц. д-р Светлозар Стефанов, докт. Галина Събчева Йорданова-Чавгова
НПД-217 проф. д-р ик. н. Калю Донев Методически проблеми на оценката и управлението на риска във вътрешния финансов контролв публичния секлтор на Република България докторантски проф. д-р ик. н. Калю Донев, ас. Галин Марков
НПК-218 доц. д-р Събка Пашова 13 международна научна конференция на тема "Стоковедната наука - традиции и актуалност" научни прояви доц. д-р Събка Пашова, доц. д-р Теменуга Стойкова, доц. д-р Денка Златева, гл. ас. д-р Ваня Иванова, гл. ас. д-р Антоанета Желязкова-Стоянова
НПД-219 доц. д-р Велина Казанджиева Устойчиво развитие на агротуризма чрез биопродукти в Р. България докторантски доц. д-р Велина Казанджиева, докт. Деница Косева
НПД-220 гл. ас. д-р Юлия Христова Ефекти от потребителското позициониране на предприятията за търговия с животозастрахователни продукти в България докторантски гл. ас. д-р Юлия Христова, докт. Павлина Пеева
НПД-221 доц. д-р Велина Казанджиева Повишаване на ролята и значението на младежките туристически пътувания за растежа на българския туризъм докторантски докт. Катина Попова
НПД-222 доц. д-р Велина Казанджиева Брандинг на туристическата дестинация по примера на община Варна докторантски доц. д-р Велина Казанджиева, докт. Марианна Светлозарова Александрова
НПК-223 гл. ас. д-р Диана Димитрова Конференция "Актуални правни предизвикателства в икономиката" научни прояви гл. ас. д-р Диана Димитрова, проф. д-р Маргарита Бъчварова, доц. д-р Андриана Андреева, доц. д-р Галина Йолова-Паскалева, гл.ас.д-р Дарина Димитрова, гл.ас. д-р Живка Матеева, ас. Милена Цветковска, ас. Виолета Владова-Иванова, докторанти: Венцислав Савов, Стоян Колев, Анна Михова, Мария Тодорова, Жана Лечева, Златослав Йорданов, Йордан Симеонов
НПК-224 проф. д-р Пламен Илиев Международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост" научни прояви проф. д-р Пламен Илиев, проф. д-р Константин Калинков, проф. д-р Стоян Стоянов, проф. д-р Константин Калинков, доц. д-р Иван Желев, доц. д-р Петко Монев, доц. д-р Иван Йовчев, доц. д-р Божидар Чапаров
НПД-225 доц. д-р Евгения Тонкова Иновативни маркетингови канали в сферата на неформалното образование докторантски доц. д-р Евгения Тонкова, докт. Милена Миленова Георгиева
НПК-226 доц. д-р Генка Рафаилова Международна научна конференция "Туризмът и иновациите" - посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм-Варна научни прояви доц. д-р Генка Рафаилова; доц. д-р Гинка Димитрова; доц. д-р Снежина Кадиева
НПД-227 доц. д-р Гергана Славова Управление на интегрираната верига "лозарство-винопроизводство-винен туризъм" докторантски доц. д-р Гергана Славова, докт. Ангелина Пейчева
НПК-228 доц. д-р Снежана Сълова Национално ученическо състезание по информатика научни прояви доц. д-р Снежана Сълова, гл. ас. д-р Янка Александрова, гл. ас. д-р Латинка Тодоранова, гл. ас. д-р Бонимир Пенчев, гл. ас. д-р Радка Начева
НПК-229 доц. д-р Бистра Василева Международна конференция и кръгла маса "Инициативата Европа-Китай 2018: предизвикателства и възможности за българския бизнес" научни прояви доц. д-р Бистра Василева, проф. д-р Стоян Маринов, доц. д-р Веселина Димитрова, доц. д-р Събка Пашова, ас. д-р Радка Начева, ас. Пламена Паламарова, докт. Снежана Георгиева
НПК-230 гл. ас. д-р Дарина Павлова Международен студентски и ученически конкурс "Бранд идея" научни прояви гл. ас. д-р Дарина Павлова, доц. д-р Бистра Василева, доц. д-р Евгения Тонкова, ас. Пламена Паламарова, докт. Цветелина Димитрова, докт. Снежана Георгиева
НПК-231 доц. д-р Виолета Димитрова  Юбилейна международна научна конференция на тема "Търговия 4.0 - теория, практика и образование" научни прояви доц. д-р Виолета Димитрова, проф. д-р Данчо Данчев, доц. д-р Цветнен Цветков, доц. д-р Христо Трайков, доц. д-р Донка Желязкова, доц. д-р Михал Стоянов
НПК-232 доц. д-р Теменуга Стойкова Кръгла маса "Качество на стоките и заящита на потребителите" научни прояви доц. д-р Теменуга Стойкова, доц. д-р Събка Пашова, доц. д-р Денка Златева, доц. д-р Юлиян Василев, гл. ас. д-р Ваня Живкова, гл. ас. д-р Антоанета Желязкова - Стоянова
НПД-233 доц. д-р Надежда Филипова Интегрирана система за услуги на гражданите докторантски доц. д-р Надежда Филипова, докт. Десислава Петрова
НПК-234 доц. д-р Слави Генов Национално младежко съревнование по счетоводство , анализ и одит научни прояви доц. д-р Слави Генов, гл. ас. д-р Пламена Недялкова, гл. ас. д-р Иван Апостолов, гл. ас. д-р Гергана Цончева, гл. ас. д-р Веселин Деков 
НПК-236 гл. ас. д-р Дамян Киречев Кръгла маса "Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж" научни прояви гл. ас. д-р Дамян Киречев, доц. д-р Мария Станимирова, доц. д-р Андрияна Андреева, гл. ас. д-р Радмил Николов, гл. ас. д-р Павлина Иванова, гл. ас. д-р Дарина Димитрова, гл. ас. д-р Живка Матеева, гл. ас. д-р Диана Димитрова, ас. Стефан Генов, докт. Ангелина Пейчева
НПК-237 доц. д-р Илиан Минков Международна научно-практическа конкференция "Седемдесет години специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически университет - Варна научни прояви доц. д-р Илиан Минков, гл. ас. д-р Стефан Калпачев, гл.ас. д-р Влади Куршумов, гл.ас. д-р Моника Михайлова
НПИ-16 доц. д-р Денка Златева Иновативни подходи за повишаване на качеството и биологичната ценност на храните (на примера на хляб) научно- приложни изследвания доц. д-р Денка Златева, доц. д-р инж. Росен Чочков (УХТ-Пловдив), докт. Мими Петрова, д-р Дана Стефанова
НПИ-17 гл. ас. д-р Ваня Кралева Релацията активизъм - устойчиво потребление научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Ваня Кралева, гл. ас. д-р Александър Шиваров, ас. д-р Раденко Милош Марич (Университет Нови Сад, Сърбия), ас. Мария Георгиева
НПИ-18 доц. д-р Димитър Рафаилов Финансовата инфраструктура - състояние, проблеми, иновационен потенциал. научно- приложни изследвания доц. д-р Димитър Рафаилов, проф. д-р Стефан Вачков, доц. д-р Любомир Георгиев, доц. д-р Стоян Киров, гл. ас. д-р Недялко Вълканов, гл. ас. д-р Красимира Найденова, х.ас.д-р Пламен Джапаров.
НПИ-19 доц. д-р Гергана Славова Икономически и социални ефекти от взаимодействието и управлението на агробизнеса и неземеделските дейности в североизточен район на България. научно- приложни изследвания доц. д-р Гергана Славова, проф. Станислав Христов (Висше училище по мениджмънт - Варна); доц. д-р Теодорина Турлакова, доц. д-р Мая Иванова (Висше училище по мениджмънт-Варна, гл. ас. д-р Павлина Иванова, докт. Ангелина Пейчева, докт. Димитър Върбанов, студенти: Бетина Роберт Митилян, Янина Янакиева
НПИ-20 доц. д-р Андрияна Андреева Защита на индивидуалните субективни трудови права научно- приложни изследвания доц. д-р Анрияна Андреева, доц. д-р Галина Йолова, доц. д-р Христина Благойчева, доц. д-р Андрей Александров (ИДП при БАН), докт. Златозар Йорданов, Ива Игнатова
НПИ-21 доц. д-р Дико Суружон Нови резултати в теорията на линейни положителни оператори и полиноми: количествени оценки и приложения научно- приложни изследвания доц. д-р Теодора Запрянова (teodorazap@ue-varna.bg), доц. д-р Тодор Стоянов
НПИ-22 доц. д-р Виолета Димитрова Влияние на дигитализацията на търговията върху икономическото развитие на България и регионите научно- приложни изследвания доц. д-р Донка Желязкова, доц. д-р Михал Стоянов, гл. ас. д-р Десислава Гроздева, гл.ас. д-р Елица Граматикова, гл. ас. д-р Мариана Кънева, гл. ас. д-р Миглена Милева, гл. ас. д-р Юлия Христова, ас. д-р Виолета Ласкова, докт. Павлина Пеева, докт. Десислава Рачева, докт. Невена Петрова
НПИ-23 доц. д-р Георгина Луканова Туристическо профилиране на община Дългопол научно- приложни изследвания доц. д-р Георгина Луканова , проф. д-р Стоян Маринов, проф. д-р Марин Нешков, доц. д-р Добрин Добрев, доц. д-р Велина Казанджиева, д-р Живко Парушев, ст. Пр. Димитър Димитров, докт. Христина Филипова, докт. Деница Косева
НПИ-24 доц. д-р Вилиян Кръстев Предпоставки за професионална реализация на студентите от специалност Туризъм  при ИУ-Варна на територията на туристически район Варна (Северно Черноморие) и туристически район Бургас (Южно Черноморие) научно- приложни изследвания доц. д-р Вилиян Кръстев, проф. д-р Стоян Маринов, гл. ас. д-р Мария Велева, гл. ас. д-р Красимира Янчева, докторанти: Михаела Николаева, Владимира Пилева, Мирослава Малчева, Христина Филипова, Илин Димитров; студенти: Стела Вълева, Вехби Чакъров, Анджела Пенова, тони Атанасов, Илона Маринова, Севги Сеид, Ангелина Тодорова, Цветелина Янкова, Владимир Братованов, Ванеса Иванова, Адриян Живков
НПИ-27 проф. д-р ист. н. Иван Русев Разработване на юбилейна книга "100  години Икономически университет - Варна" научно-приложни изследвания проф. д-р ист.н. Иван Русев, доц. д-р Владимир Досев, гл. ас. д-р Йордан Петков, докт. Евгени Маринов Ангелов
НПИ-28 доц. д-р Снежана Сълова Уеб базиран регистър "Научна дейност" научно-приложни изследвания доц. д-р Снежана Сълова, гл. ас. д-р Иван Куюмджиев, ас. д-р Борис Банков