Каталог на периодичните издания - 2017

Получавани периодични издания в Библиотеката на ИУ - Варна през 2017 г.


Кирилица    А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я


Латиница  A   B   C   D   E   F  G  H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U  V   W   X   Y   Z


Заглавия на кирилица
Автоматика и информатика

Агробизнесът

Аз Буки

Актив

Актив. Счетоводна матрица

Алманах научни изследвания

Апис 1993 Експерт счетоводител

Архитектура

Бакхус

Банкеръ

Банките в България

Библиография : Научый журнал

Библиотека : Общероссийский массовый профессиональный журнал

Библиотека : Списание за библиотечна теория и практика

Бизнес посоки

Бизнес управление

България...

Български законник

Български фермер

Бюджети на домакинствата в Република България

Бюджетът

Бюлетин Строителство и архитектура

Веснiк БДУ. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Псiхалогiя...

Вестник БГУ. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика

Вестник БГУ. Сер. 2, Химия. Биология. География

Вестник МУ. Сер. 15, Вычислительная математика и кибернетика

Вестник МУ. Сер. 18, Социология и политология

Вестник МУ. Сер. 7, Философия

Вестник МУ. Сер. 6, Экономика

Вестник СПУ. Сер. 6, Философия. Культурология...

Вестник СПУ. Сер. 5, Экономика

Вопросы экономики

Вопросы языкознания

Восточная коллекция

Вътрешен одитор

Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти. СА Свищов

Годишен доклад. Европейски омбудсман

Годишен доклад относно политиките на ЕС за развитие и външно подпомагане...

Годишен отчет. Българска народна банка

Годишен отчет за дейността. Европейска сметна палата

Годишник. Бургаски свободен университет

Годишник. Варненски свободен университет

Годишник. Висше училище по сигурност и икономика

Годишник. Икономически университет - Варна

Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов

Годишник. Университет "Проф. Асен Златаров" - Бургас

Годишник на ВУЗФ

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Геолого-географски факултет

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Департамент по спорт

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Исторически факултет

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Стопански факултет

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Факултет по журналистика и масова комуникация

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Факултет по математика и информатика

Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски". Факултет по педагогика

Годишник на Техническия университет във Варна

Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия

Годишник на УНСС

Градът

Данъците в Република България

Деньги и кредит

Доклади на Българската академия на науките

Държавен вестник

Европа 2001

Европейски правен преглед

Екология 21

Екология и бъдеще

Енергийни баланси

Заетост и безработица

Здравеопазване

Земеделие плюс

ИДЕС

Известия на Техническия университет Габрово

Известия на държавните архиви

Известия. Списание на Икономически университет - Варна

Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки

Икономика

Икономика 21

Икономика и управление на селското стопанство

Икономическа мисъл

Икономически изследвания

Икономически и социални алтернативи

Икономически преглед

Информационен бюлетин на БАН

Информационен бюлетин. Българска народна банка

Исторически преглед

История

Капитал

Капитал Дейли

Книгоиздаване и печат

Компютърни науки и технологии

Математика

Математика и информатика

Медицина и спорт

Международна научна конференция Унитех'... Габрово

Международни отношения

Мениджър

Митническа хроника

Мускули и фитнес

Наети лица и работна заплата в област Варна

Народно дело Седмицата

Народностопански архив

Наръчник на икономиста

Население и демографски процеси

Наука

Наука и общество

Научни трудове. Европейско висше училище по икономика и мениджмънт : Годишник на ЕВУИМ

Научни трудове. Международно висше бизнес училище - Ботевград

Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев"

Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство

Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив

Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки : ПУ "П. Хилендарски"

Ново време

Обектив Китай

Образование

Образование в Република България

Образование и специализация в чужбина

Общ доклад за дейността на Европейския съюз

Обществени поръчки

Околна среда

Опаковки и Печат

Основни макроикономически показатели

Отчет на Българска народна банка. Януари - юни

Официален бюлетин. Български институт по стандартизация

Педагогика

Педагогически алманах

Правна мисъл

Предпринимательство

Престъпления и осъдени лица

Проблеми на географията

Професионално образование

Пътнотранспортни произшествия

Районите, областите и общините в Република България

Регал

Российский экономический журнал

Собственост и право

Социално-икономически анализи

Социологически проблеми

Социология и икономика

Списание на Българската академия на науките

Спорт и наука

Справочник за цените в строителството

Средни цени и купени количества...

Статистика

Статистически годишник. Република България

Статистически справочник. Република България

Стратегии на образователната и научна политика

Строителен обзор

Счетоводство, данъци и право

Счетоводство плюс Дaнъци, Социални отношения

Съвременно право

Съпоставително езикознание

Транспорт и логистика

Транспортно строителство & инфраструктура

Труд и право

Туризъм в област Варна

Туризъм и отдих

Търговско и облигационно право

Търговско право

Университетски вести

Управление риском

Философия

Философски алтернативи

Финансы

Химия

Хранителна индустрия и търговия

Хранителна наука, техника и технологии

Хранителнo-вкусова промишленост

Човешки ресурси

Чуждоезиково обучение

ЭКО

Экономика и математические методы

Экономика Украины

Экономика и управление в зарубежных странах

Экономист

Юридически сборник

Ютилитис

Заглавия на латиница
Автоматика и информатика

Agriculture, fishery and forestry statistics

American Economic Journal : Macroeconomics

American Economic Journal : Applied Economics

American Economic Journal : Economic Policy

American Economic Journal : Microeconomics

The American Economic Review

Annual Report : Joint Research Centre

Annual Report. UNCTAD

The Banker

Business Club

Cambridge Journal of Economics

Change : Das Magazin der Bertelsmann Stiftung

De jure

Deutsche Forschungsgemeinschaft : Jahresbericht

Ekonomicke rozhl'ady

Employment and Social Developments in Europe

Energy, transport and enviroment indicators

EU Budget : Financial Report

EU energy and transport in figures : Statistical Pocketbook

EU energy in figures : Statistical Pocketbook

The EU in the world : A statistical portrait

EU transport in figures : Statistical Pocketbook

Europe in Figures : EUROSTAT Yearbook

European Journal of Tourism Research

Eurostat Regional Yearbook

Financial Integration in Europe

Financial Stability Report

Foundation Focus

Hastings International and Comparative Law Review

IHK Magazin

International Perspectives on Sexual and Reproductive Health

IPSA Participation

The Japanese Accounting Review

Journal of Economic Literature

The Journal of Economic Perspectives

Journal of Economics & Business Administration

The Journal of Portfolio Management

The Journal of Trading

Key figures on Europe

L`Europeo

Main Economic Indicators

National Geographic България

Osaka Economic Papers

Papers of BAS. Humanities and Social Sciences

Pocketbook on the enlargement countries

Die Politische Meinung

Poznan University of Economics Review

Review of World Economics

Social and Management Sciences

Statistical reference book of Republic of Bulgaria

Studia Universitatis Babes-Bolyai. Geographia

Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica

Studia Universitatis Babes-Bolyai. Oeconomica

THESIS

Tourism Geographies

Tourism Review

Trakia Journal of Sciences

Transnational Corporations

Turyzm

WISU : Das Wirtschaftsstudium

World Bank Research Digest

World Economic Outlook