ОТЧЕТ
за дейността на университетската библиотека през 2017 година

Дейностите в университетската библиотека са свързани с изпълнение на основните  й задачи да подпомага учебния и научно-изследователски процес като осигурява необходимата информация и достъп до нея, да опазва и обогатява библиотечните фондове и колекции, да развива специализирания софтуер, да поддържа техническо оборудване и персонал на ниво, осигуряващо най-високо качество на библиотечното и информационно обслужване.

I. КОМПЛЕКТУВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРА

Новите книги, постъпили в библиотеката през 2017 година, са общо 1369 тома (786 заглавия), които са приблизително колкото набавените през 2016 година. Основната причина за намаляване на постъпващите в библиотеката нови книги през последните години е намаления брой заглавия, както и броя екземпляри от всяко заглавие, които се получават от университетското издателство.

Илюстрация на получаваните от издателството книги, по години, са следните цифри:

Табл. 1

Година

Получени от издателство „Наука и икономика“

2014

1574 броя

45 заглавия

2015

2018 броя

59 заглавия

2016

571 броя

26 заглавия

2017

466 броя

35 заглавия

При новозакупените книги продължава тенденцията по-голямата част да се закупуват със средства по проекти и по програма „Еразъм“. През 2017 година за библиотеката са закупени общо 61 тома книги (48 загл.) на стойност 3587.02 лв.

Обобщените данни (от инвентарни книги), по области на знанието показват, че най-голям дял са новите книги по обществените науки – 686 броя; управление и счетоводство - 307 броя; математика и компютри – 131 и др. По езиков признак, разпределението на новопостъпилите във фонда книги е следното: български език – 1147 броя, английски език – 146 броя, руски език 23, немски език – 11 и др.

В цифри, за последните години, динамиката на новопостъпилата в библиотеката литература, според начина на набавяне, изглежда така:

Табл. 2

Година

Общ брой

Купени

Дар

Замяна

2013

2744

407

2171

166

2014

2980

392

2380

208

2015

3292

478

2669

145

2016

1417

151

614

81

2017

1369

61

1169

139

Количествата на получените и изпратени по замяна книги зависи изцяло от получените от издателството екземпляри от всяко заглавие, които през годините за съжаление намаляват. Поддържането на пълноценни връзки е продължителен процес, основан на доверие и постоянство. От таблицата, илюстрираща книгообменните връзки на библиотеката, през последните години се вижда как намаляването на броя на изпращаните книги се отразява на получаваните.

Табл. 3

Година

Получени

Изпратени

2014

208

124

2015

145

111

2016

81

173

2017

139

60

Описванено и отчитането на цитиранията на автори от ИУ - Варна от документалните източници, които постъпват в библиотеката придобива все по-голямо значение и в отговор на важността му като измерител за научната дейност, през 2017 година, беше подготвен и предоставен за ползване специализиран онлайн модул „Справки за цитирания“. През 2017 година, към базите „Книги“, „Статии“ и „Библиографии“ в електронния каталог, са описани и въведени нови 415 цитирания.

Новонабавената литература се описва и въвежда в електронния каталог на библиотеката, в база „Книги“, а също и в традиционните каталози, които библиотеката поддържа. Библиографските описания на различните видове издания (книги, учебници, статии, периодични издания и др.) в електронния каталог се обогатяват като се добавят съдържание, пълен текст, уеб адрес (към пълния текст на документа или кратки сведения за него) и корица. Всичко се прави с цел да се подпомогне обслужването на читателите, за да се улеснят при избора на най-подходящите заглавия, удовлетворяващи информационните им потребности.

Продължава описването и въвеждането в база «Персоналия» (Библиографии) на публикациите на преподаватели от университета. За целта се преглеждат и описват не само получените в библиотеката книги, сборници и периодични издания, но и всички други издирени от библиотеката или предоставени от авторите материали. През годината в базата са добавени 700 нови библиографски описания. През 2017 година за отразяване на публикационната дейност на преподавателския състав на университета беше създаден «Регистър публикации», при поддържането на който, специалист от библиотеката отговаря за валидизирането на регистрираните публикации – корекции на библиографското описание, при попълнени данни, маркиране на непълните и одобряване на коректно попълнените.

В края на 2017 година беше извършена ежегодната инвентаризация на част от фонда на библиотеката. Като резултат от годишната инвентаризация и текущи проверки са отчислени физически и морално остарели 365 книжни единици на стойност 1164.25 лв.

Периодичните издания (ПИ), постъпили в библиотеката през 2017 година са 279 заглавия, с 48 повече от предходната година. Увеличеният брой се дължи на въведени към фонда на библиотеката стари периодични издания на Варненската търговска камара.

По вид, заглавията на получените ПИ се разпределят както следва: вестници – 15, списания – 174, информационни, статистически и други  – 90.

Разпределението им по език е: български – 207, руски и други славянски езици – 20, английски – 44, немски – 6 и други езици.

Разпределение по отрасли на знанието: Общ отдел и Философия – 13, Обществени науки, в т.ч. Финанси, Икономика, Туризъм – 180, Математика и естествени науки – 12, Приложни науки, Промишленост, Селско стопанство, Управление и Счетоводство – 20 и др.

Във фонда, през 2017 г., са заприходени 600 инвентарни единици периодични издания, като 29 от тях са на електронен носител. Подвързани са 221 книжни тела. Всички томове са обработени с RFID чипове и където има наличен, е прикачен пълен текст към записите в електронния каталог.

Всички периодични издания се въвеждат текущо, в деня на получаването им, в база „Периодика“ на библиотеката и по този начин, потребителите могат да проверяват за наличността към момента. С помощта на програмата могат да се отчитат липсите и да се следи за коректността на доставчиците.

Периодичните издания в библиотека се набавят по три основни начина - абонамент, книгообмен и дар.

Като абонамент се закупуват ПИ със средства на университета, които за 2017 г. са: български - 104 заглавия на стойност 6457.15 лв. (в т.ч. абонамента от НСИ), руски - 13 заглавия за 3559.20 лв., западни - 14 заглавия за 14304.00 лв.

По книгообмен се изпращат „Известия на ИУ“ и „Годишник на ИУ“ на 37 български и 43 чужди университети, библиотеки, академии и др., от които съответно получаваме техни издания. Традиционни са връзките ни с БАН, почти всички големи университети от страната, БНБ, НСИ, РАН, Руската национална библиотека в Москва, Конгресната библиотека на САЩ, Университети от Япония, Румъния, Унгария, Германия и Великобритания.

Получаваните заглавия по книгообмен надвишават броя на изпращаните от нас, тъй като една част от университетите издават по 4-5 и повече серии. Получени са 76 заглавия: 62 български, 2 руски, 9 английски и 3 на други езици. Те са от различни области на знанието като преобладават обществените науки.

Като дар са получeни 77 периодични заглавия, с 36 повече от предходната година. По-голямата част от увеличението на заглавията е от заведените във фонда стари ПИ от Варненската търговска камара. Като Европейски документационен център библиотеката е получавала през 2017 година 17 заглавия.

II. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ.

През изминалата 2017 година основните задачи, свързани с обслужването на читателите, бяха следните: Подреждане на книгохранилищата и полагане на грижи за по-добро опазване на фонда; Работа с читателите – регистриране, обслужване и консултиране в заемна и читалня; Постоянна задача – ползвателите на библиотеката да получат масимален достъп до всички възможни ресурси, независимо от вида на техния носител.

Специалистите от библиотеката, свързани с обслужването, се включиха активно в подготовката и провеждането на информационните дни за първокурсници, в началото на учебната година. Новите студенти бяха запознати с организацията и услугите на библиотеката, как могат да станат читатели, как най-бързо и лесно да се ориентират в работата си с библиотечните фондове, достъпа до електронния каталог и другите информационни ресурси и бази.

През годината са регистрирани и издадени читателски карти на 1238 нови читатели, от тях жени – 959, мъже – 279. Най-много читателски карти са издадени на студентите от специалност „Финанси“. Вече втора година редовни потребители на библиотеката са и студентите от Колежа по туризъм и задочните докторанти, с възможност да заемат книги и учебници за дома.

Ежедневно се оказва помощ на читателите при търсене на необходимите им материали, както в новия електронен каталог, така и на място във фонда на библиотеката. Извършват се многобройни устни справки, работи се индивидуално с всеки читател. Помощ и съдействие се оказва и при работата на читателите с копирните машини, регистрирането и зареждането с кредити на читателските карти. Изпълняват се поръчки за БДС и ISO стандарти.

Периодично се проверяват задълженията на читателите, които не са спазили срока за връщане на заетите от тях книги. Уведомяват се по телефона или чрез съобщения. Наложени са 151 глоби за просрочени задължения (с 66 по-малко от 2016 година).

През 2017 година университетската библиотека са ползвали 89 външни читатели – студенти и преподаватели от други университети, кандидат–докторанти, граждани. Читалнята се ползва редовно от група чуждестранни студенти от МУ, които споделят, че я предпочитат като удобно и приятно място за самостоятелната си подготовка.

Раздадените библиотечни материали през 2017 г. са общо – 14786. От тях най-голям дял имат книгите на български език – 13767, на английски - 529 и руски – 140. По съдържание най-търсени са книгите и учебниците в областта на обществените науки - 6560, следвани от управление – 4273. От учебниците най-търсени и заемани през изминалата година бяха: „Теория на управлението“, „Маркетинг“, „Корпоративни финанси“, „Стопанска логистика“, „Икономика на предприятието“, „Макроикономика“ и „Микроикономика“.

В читалнята на библиотеката, през годината, са отчетени 11644 посещения на читатели, като най-много са студентите от специалности „Счетоводство“, „Финанси“, „Международен бизнес“ и „Маркетинг“. Продължава тенденцията на намаляване на посещенията в читалнята, която може да се обясни с особеностите на новото поколение студенти, което предпочита да търси информация в интернет и да ползва достъпните дигитални копия. В отговор на тези предпочитания и потребности, библиотеката предоставя достъп до пълните тектове на повече от 4000 заглавия – книги, учебници, статии и доклади на автори от ИУ, както и платен абонамент за достъп и безплатен пробен достъп до едни от най-богатите световни пълнотекстови ресурси и бази.

Библиотечната информационна система предоставя богати възможности за наблюдение и статистика на посещаемостта, ползването на библиотечните фондове и други показатели, а с това и анализ на състоянието и тенденциите в библиотечното обслужване.

Конкретните цифри в обслужването, през последните години са следните:

Табл. 4

Показатели/години

2014

2015

2016

2017

Новорегистрирани читатели

1808

1663

1300

1238

Външни читатели

80

92

85

89

Раздадени библиотечни материали

20285

19738

17339

14786

Общ брой посещения в заемна

10416

9693

16594

13171

Общ брой посещения в читалня

28887

22238

19195

11644

Копирани страници на копирните машини

92559

59319

37423

30470

Полагат се постоянни грижи за подреждане и поддържане в добър вид на всички фондове и колекции на библиотеката – на свободен достъп в заемна и читалня, както и на двете книгохранилища – за книги и периодика. Това включва ежедневна проверка и подреждане, по-сериозна проверка по време на ежемесечните санитарни полудни, периодични проверки и прочистване на фондовете – основно през летните месеци.

III. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФСКО ОБСЛУЖВАНЕ.

Задълженията на библиотеката, свързани с информационно-библиографското обслужване се променят непрекъснато, в зависимост от развитието на информационните технологии, търсенето и ползването на все повече онлайн документи и информационни услуги. В тази динамична среда, изключително важно е доброто и навременно обучение на потребителите за придобиване на необходимите знания, умения и информационна култура, за да могат да ползват наличните ресурси.

В библиотеката се  полагат постоянни усилия за обогатяване и усъвършенстване на електронните ресурси и услуги, с цел ефективно задоволяване на информационните потребности на читателите. За целта, в каталога на библиотеката се поддържа и база „Статии“, с аналитично разкриване на статии от български и чужди списания и техните приложения. През изминалата година в базата са описани и въведени 613 нови записа.

Ежедневно се провежда информационно обслужване в електронна среда, като се използват обявените връзки за запитвания по e-mail или skype. Индивидуално се консултират преподаватели, докторанти и студенти за търсене на информация в пълнотекстовите научни бази. Редактират се библиографски списъци към дисертации и научни публикации.

Провеждат се групови обучения  за студенти и преподаватели по предварителна заявка и тема, свързани с електронните ресурси на библиотеката и уменията за качественото им ползване.

Динамиката на дейностите по информационно-библиографското обслужване, които могат да се изразят в цифри, за последните години е следната:

Табл. 5

Видове дейности \ Година

2013

2014

2015

2016

2017

Описани публикации в база „Статии“

690

1574

1461

962

613

Писмени библиографски справки

11

8

10

15

16

Обучения на групи по Информационна грамотност

54

36

31

46

30

Междубиблиотечно заемане

72

51

28

12

13

За да са полезни на потребителите, специалистите от библиотеката, отговарящи за информационното обслужване, отделят време за самоподготовка и самоусъвършенстване в една динамично развиваща се сфера, каквато е информационната наука. Следят се новостите, тенденциите и добрите практики в областта, което се отразява и на качеството на работата с читателите. Участва се в онлайн семинарите на големите издатели като EBSCO, Thomson Reuters и Elsevier.

През март и април 2017 година бяха проведени 2 обучителни курса за преподаватели по предварително одобрена програма по темите „Изследвания в пълнотекстови научни бази, дигитални библиотеки и колекции“ и „Цитиране с библиографски мениджъри. Наукометричен анализ“. Обученията имаха успех и бяха последвани от множество индивидуални консултации.

IV. ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ.

Секцията на библиотеката в интернет страницата на университета е важен инструмент за популяризиране на дейността и услугите на библиотеката, за подпомагане на потребителите при работа с електронния каталог и множеството други електронни ресурси и бази. Страницата се поддържа и обогатява непрекъснато, публикува се актуална информация и съобщения за обучения, безплатни достъпи, полезна информация.

Електронният каталог на библиотеката включва базите Книги, Статии, Периодика, Персоналия (Библиографии). През отчетния период базите са допълнени общо с 1667 нови записа (заглавия) и към февруари 2018 година предоставят за ползване общо 81101 електронни записа.

През 2017 година, продължи обогатяването на електронния каталог с нови документи – книги, статии, доклади и пр. в пълен текст.

Характеристиките на електронния каталог на библиотеката, към настоящия момент са 81101 библиографски записа, които включват:

 • 249 изображения на корици;
 • 1818 съдържания към документи;
 • 4034 документа в пълен текст, с възможност за четене от екран или връзки към тях.

Всеки потребител може да направи справка за задълженията си към библиотеката от рубриката „Какво дължа?“, а преподавателите имат възможност да проследят цитиранията си от рубриката „Справка за цитиранията на преподаватели от ИУ“.

Новата версия на каталога и особено дигиталната колекция към него нареждат библиотеката на ИУ – Варна на водещо място по брой заглавия и страници с осигурен достъп до пълните текстове, както и предоставяните функционалности при работа с каталога – мобилна версия, възможност за абонамент, филтриране на резултатите, запазване на търсения и пр.

Активната работа с новия електронен каталог на библиотеката стартира на 1.04.2016 г., а за ползването на каталога и предоставяния чрез него дигитален ресурс говорят данните от статистиката:

Табл. 6

електронен каталог

брой търсения на заглавия или по различни признаци

брой четения

на документи в пълен текст

2016

10513

2385

2017

26508

12964

През 2017 продължи абонирането и ползването на базите:

EBSCO Business Source Complete - най-авторитетната научна бизнес база в света, включена в EBSCO;

Енциклопедия Британика – академичното онлайн издание;

Бизнес колекцията на JSTOR – пълнотекстов архив на 70 подбрани научни списания в областта на бизнеса, икономиката и финансите;

Passport на Euromonitor International с интегриран достъп до пълнотекстови пазарни изследвания, международно сравними статистики за индустрии, страни и потребители, профили на страни и компании;

През годината, заради неподписано споразумение с МОН, беше спрян достъпът до:

Science Direct - пълнотекстова база, в която се разкриват половината от всички реферирани списания в света.

SCOPUS - най-голямата наукометрична база данни, съдържаща кратки статии и цитати от прегледана литература и качествени web източници с интелигентни инструменти за проследяване, анализ и визуализиране на изследвания.

Остана достъпна, без да е известно докога, ISI Web of Science - реферативна база данни в областта на естествените науки, обществознанието, изкуствата и хуманитарните науки.

В резултат на на активната работа на специалистите, отговарящи за информационното обслужване и участието на библиотеката в браншовите организации, за потребителите през 2017 година е осигурен безплатен достъп до 9 пълнотекстови научни бази с книги, статии и видеоматериали:

 • Emerald
 • Euromonitor International
 • ProQuest Central
 • ProQuest Dissertations
 • Springer Scientific Journals
 • EMIS University CEE&SEE
 • Alexander Street Press
 • Businee Source Ultimate - EBSCO
 • SSRN (Social Sciences Research Network)
 • Oxford University Press

През месец октомври 2017 година, за академичния състав и специалистите от библиотеката, беше организирано представяне и обучение за онлайн ресурсите на Oxford University Press. Обучението се проведе от най-добрият обучител на академичното издателство – г-жа Маржена Гийс-Фидлър и премина при добър интерес. На всички участници бяха издадени и раздадени сертификати от издателството.

V. ДИГИТАЛИЗАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Дигитализацията на документални източници от фонда на библиотеката започва през 2012 - 2013 година, след закупуването на роботизиран скенер и подготовка на правилата за сканиране, списъци на книги и други условия, свързани с регламентирането на този процес. Дейностите по дигитализация получиха по-мащабно развитие през 2015 – 2016 година след реализацията на проект „Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ - Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България“.

След дигитализацията по проекта на „Архивния фонд на библиотеката“ с публикации на преподавателите от ИУ – Варна и предоставянето му за ползване през електронния каталог на библиотеката, основна задача на центъра е ежегодното допълване на дигиталната колекция, съгласно предварително одобрения регламент. Така, през 2017 година бяха дигитализирани и добавени 86 заглавия (25326 страници) на публикации от 2014 година на преподавателите от университета. Те ще бъдат достъпни само от компютрите от територията на университета. През 2018 година ще бъдат дигитализирани и добавени към каталога, съответно публикациите от 2015 година. Дигитализират се и отделни заглавия за осигуряване на учебния процес за студентите от специалностите „Международен бизнес“ и „Международен туризъм“.

С цел подобряване на организацията и осигуряване на регламент и устойчивост на дейностите по дигитализацията през годината бяха разработени 6 работни стандарта, разписващи различните процеси по дигитализация на книги. Текущо се работи по подобряване на параметрите на дигиталната колекция – корекции на грешки, изображения, оптимизиране и компресиране на файлове, архивиране върху външен диск и пр.

През 2017 година беше създадена фейсбук страница на Дигитализационния център, където се публикува информация за всяко ново дигитализирано и добавено към каталога заглавие. Целта на страницата е информацията за попълването на дигиталната колекция да достига по-бързо и до по-широк кръг потребители на библиотеката.

VI. ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ЕДЦ)

ЕДЦ към библиотеката съществува от 2007 година и в качеството си на такъв получава безплатно издания на ЕК – списания, вестници, брошури, отчети, статистики, доклади и пр. Част от тях се обработват за фонда и се въвеждат в базите на електронния каталог на библиотеката, а рекламните и информационни материали се подреждат в специализирана секция на входа на читалнята.

     През месец април 2017 година Университетската библиотека подкрепи организацията и участва в кръгла маса на тема „Актуална проблематика на авторските права в европейското и националното законодателство – регламентация, защита, перспективи“, в която взе участие и г-н Емил Радев – евродепутат и "Посланик на библиотеките" в Европейския парламент.

Фейсбук страницата на Европейския документационен център към ИУ – Варна се  поддържа с актуална информация за събития и решения, свързани с дейността и политиките на ЕС.

VII. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВЯНИЯ И ДРУГИ СЪБИТИЯ

През месец май 2017 година, сред читателите на библиотеката, беше проведено анкетно проучване за предлаганите информационни услуги, документални и електронни ресурси и качество на обслужването. Общата оценка за дейността на библиотеката, отразена в обработените анкетни карти е отлична. Може да се положат допълнителни усилия за по-доброто и своевременно информиране на потребителите за електронните ресурси, като се обърне повече внимание на социалните мрежи.

През септември ИУ – Варна за първи път се включи в инициативата „Европейска нощ на учените“ с отворени врати за гражданите. Университетската библиотека се представи с експозиция на стари и ценни издания от фонда на библиотеката, с демонстрации на автоматите за заемане и връщане на книги, роботизирания скенер и работното място за незрящи. Събитието премина при умерен интерес и с приятни емоции.

VIII. ПЕРСОНАЛ. КВАЛИФИКАЦИЯ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ.

През месец юли 2017 година екипа на библиотеката напусна колегата Жана Генова, а през ноември от отпуск по майчинство се завърна Христина Симова. През октомври на 4-часов работен ден бяха назначени две студентки – една в Дигитализационния център и втора в сектор Обслужване. Включването на студенти, освен че подпомага работата на библиотеката, също така подмладява състава и подобрява обслужването на читателите.

През последните години, специалисти от библиотеката са постоянно ангажирани и отговорни за административното осигуряване на университетските издания: Р. Заркова за списание Известия, Е. Маринова за монографична библиотека „Ц. Калянджиев“, Г. Вълчанова за университетските издания – учебници и учебни помагала. Администрирането включва всички дейности от приемането на материалите, разпределянето им за рецензии, организация на заседания на редколегиите, подготовка и изпращане в издателството, заповеди за изплащане на хонорари и пр. През 2017 година Я. Донева и М. Железова отговаряха за регистъра със заявки, кореспонденцията и получаване на резюмета и доклади за VIII МНК „Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения“.

Квалификацията на персонала е определяща за качеството на изпълнение на задачите и обслужването на читателите. Самостоятелната работа за усъвършенстване на професионалните знания и умения е важно условие за компетентното консултиране на преподаватели и студенти. През месеците февруари и септември, по дългогодишна традиция, са проведени вътрешни квалификационни мероприятия за запознаване на всички специалисти с новостите в обслужването, електронните ресурси и бази, обработката и въвеждането на книги.

През месец май 2017 година специалисти от библиотеката взеха участие в национална конференция с международно участие „Младите хора, четенето и библиотеките“, организирана от РБ „П. Славейков“ Варна.

Дейността на университетската библиотека и през 2017 година беше в посока на опазване и обогатяване на библиотечните фондове и особено на модернизиране и разширяване на библиотечните услуги, с цел, задоволяване в най-голяма степен на информационните потребности на читателите. Усилията на библиотечния екип са насочени към поддържане доброто име и авторитет на една от най-модерните библиотека в страната – като архитектурна среда, техническо оборудване, технология на обслужването, а вече и като обем на предоставяната за ползване дигитална колекция.

Постоянните задачи, пред библиотеката през 2018 година ще са подчинени на основните й функции за качествено и ефективно изпълнение на дейностите по набавяне на актуална литература, обогатяване и опазване на книжните фондове и пълноценно обслужване на читателите.

 • Приоритетите и през следващата година са свързани с устойчивото развитие на библиотеката, ефективното използване на наличната техника, обогатяването на електронния каталог, дигиталните колекции и усъвършенстване качеството на обслужването.

15.02.2018 г.

Ръководител библиотека:    Р. Заркова