Редакционна колегия

Редакционната колегия включва 14 водещи преподаватели и изследователи от университета, от тях 8 са професори и 6 са доценти, а именно:

Главен редактор

Academics University of Economics - Varna  Проф. д-р ик.н. Ивона Якимова, катедра "Обща икономическа теория"


Заместник-главен редактор

Academics University of Economics - Varna  Доц. д-р Виолета Димитрова, катедра "Икономика и управление на търговията"


Членове

 1. Проф. д-р ик.н. Димитър Радилов, катедра "Статистика"
 2. Проф. д-р ик.н. Ивона Якимова, катедра "Обща икономическа теория"
 3. Проф. д-р ик.н. Гено Генов, катедра "Счетоводна отчетност"
 4. Проф. д-р Пламен Илиев, катедра "Икономика и управление на строителството"
 5. Проф. д-р Евгени Станимиров, катедра "Маркетинг"
 6. Проф. д-р Стефан Вачков, катедра "Финанси"
 7. Проф. д-р Стоян Стоянов, катедра "Икономика и управление на строителството"
 8. Доц. д-р Тодорка Атанасова, катедра " Информатика"
 9. Доц. д-р Светлозар Стефанов, катедра "Счетоводна отчетност"
 10. Доц. д-р Стоян Маринов, катедра "Икономика и организация на туризма"
 11. Доц. д-р Петя Данкова, катедра "Индустриален бизнес"
 12. Доц. д-р Добрин Добрев, катедра "Управление и администрация"

Редакционната колегия се ръководи от следните принципи:

 • За всеки постъпил ръкопис избира по двама рецензенти от своя състав, от които единият е научен редактор. По преценка на редакционната колегия за рецензенти могат да се избират и утвърдени учени извън нейния състав.
 • Научните трудове с представените рецензии се обсъждат в редколегията и се взема решение за публикуването им. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. При отсъствие на един от рецензентите или на научния редактор, не се провежда обсъждане на научния труд.
 • За всяко заседание се води протокол. В него се отразяват изказванията на членовете на редакционната колегия и взетите решения.

В работата си редакционната колегия се ръководи от принципите за обективност, безпристрастност, независимост и етичност.

Ръкописите се рецензират анонимно, по системата double-blind review.