ОТЧЕТ
за дейността на университетската библиотека през 2016 година

Дейностите в университетската библиотека са свързани с изпълнение на основната й мисия да подпомага учебния и научно-изследователски процес като осигурява необходимата им информация и достъп до нея, съхранява и обогатява библиотечните фондове, поддържа техническо оборудване и персонал на ниво, осигуряващо най-високо качество на библиотечно и информационно обслужване. В зависимост от организацията на работа, технологията на обработка на документите и обслужване на читателите, дейностите могат да се групират в следните направления:

I. Комплектуване и обработка на литературата - набавяне, обработка и въвеждане в електронните каталози и фондовете на библиотеката на нова, актуална литература – книги и периодични издания.

II. Обслужване на читателите и поддържане на библиотечните фондове и колекции. Осигуряване на професионално и навременно обслужване на всички читатели с помощта на съвременната техника и технология, с която разполага библиотеката, както и богатите й книжни фондове и електронни ресурси. Подреждане, поддържане и обновяване на библиотечния фонд.

III. Информационно-библиографско обслужване - библиотечно-библиографско обслужване, консултиране и обучение. Попълване на електронния каталог на библиотеката с нова актуална информация – библиографски справки, статии и пр.

IV. Електронни ресурси – поддържане на интернет страница на библиотеката, електронен и сводни каталози, каталог на периодичните издания (ПИ), бюлетин „Нови книги“ и др. Работа и консултиране на потребителите с пълнотекстови, справочни, наукометрични и пр. бази, каталози и други информационни ресурси.

V. Дигитализационен център – модерна техника и софтуер, които поволяват да се обработва, управлява и публикува цифрово съдържание от библиотечната колекция, с цел подпомагане научните изследвания и академичните програми.

VI. Европейски документационен център – част от европейската мрежа „Европа директно“, която подпомага изпълнението на комуникационната политика на ЕС.

I. КОМПЛЕКТУВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРА

Постъпилите в библиотеката нови книги, през 2016 година, са общо 1417 тома (611 заглавия), които са значително по-малко от предходната година. Причините за намаленото комплектуване са в сериозно намаления брой заглавия, учебници и учебни помагала, издавани от университетското издателство, от които библиотеката получава повече екземпляри, с цел осигуряване на учебния процес. Илюстрация на получаваните от издателството книги по години са следните цифри:

Табл. 1

Година

Получени от издателство „Наука и икономика“

2014

1574 броя

45 заглавия

2015

2018 броя

59 заглавия

2016

571 броя

26 заглавия

Намалява и броят на купените книги, от една страна, заради по-рестриктивната финансова политика в университета и от друга, заради по-малкото специализирани научни издания, излизащи на книжния пазар. При купените книги, най-голям дял имат закупените със средства по програма „Еразъм“, които са на стойност 12 087,82 лв. и са само на английски език.

Обобщените данни (от инвентарни книги), по области на знанието показват, че най- много са новите книги по обществените науки – 773 броя; управление и счетоводство - 287 броя; математика и компютри – 194 и др. По езиков признак, разпределението на новопостъпилите във фонда книги е следното: български език – 1151 броя, английски език – 216 броя, руски език 44, немски език – 9, френски език – 5 и др.

При анализа на цифрите, трябва да се обърне внимание на два важни факта:

 • От купените 151 броя книги - 104 са купени със средства по проекти.
 • От получените като дар 614 броя книги – 571 броя (26 заглавия) са от университетското издателство.

В цифри, през последните години, динамиката на новопостъпилата в библиотеката литература, според начина на набавяне, изглежда така:

Табл. 2

Година

Общ брой

Купени

Дар

Замяна

2012

2967

315

2355

297

2013

2744

407

2171

166

2014

2980

392

2380

208

2015

3292

478

2669

145

2016

1417

151

614

81

Количествата на получените и изпратени по замяна книги зависи изцяло от получените от издателството екземпляри от всяко заглавие, които през годината намаляха. Поддържането на пълноценни връзки е продължителен процес, основан на доверие и постоянство. От таблицата, илюстрираща книгообменните връзки на библиотеката, през последните години се вижда как намаляването на броя на изпращаните книги се отразява на получаваните. Затова през 2016 година, въпреки трудностите, са положени усилия да се увеличи броя на книгите, изпратени по книгообмен.

Табл. 3

Година

Получени

Изпратени

2014

208

124

2015

145

111

2016

81

173

През 2016 г. продължи отразяването на цитирания на наши автори, от документалните източници, които постъпват в библиотеката. От началото на 2014 г. (когато започва тази дейност) са описани 223 източника (учебници, монографии, изследвания, статии от списания и др.) с общо 751 цитирани в тях заглавия на автори от ИУ. По този начин, електронният каталог на библиотеката се обогатява с допълнителна библиографска информация и възможности за справки и наукометричен анализ.

Kъм библиографските описания на различните видове издания (книги, учебници, статии, периодични издания и др.), при налична информация и необходимост, се добавят съдържание, пълен текст (на книги, достъпни в интернет), уеб адрес (към пълния текст на документа или кратки сведения за него) и корица. Подборът на документите, към които се добавя допълнителна информация се извършва от специалист-библиограф по следните критерии: книги на университетското издателство, други университетски издания, значими издания, фундаментални трудове, достъпност в Интернет и пр.

Новонабавената литература се описва и въвежда в електронния каталог на библиотеката, в база „Книги“, а също и в традиционните каталози, които библиотеката поддържа.

Продължава описването и въвеждането в база «Персоналия» (Библиографии) на публикациите на преподаватели от университета. За целта се преглеждат и описват, освен получените в библиотеката книги, сборници и периодични издания, и всички други издирени от библиотеката или предоставени от авторите материали. Описани са 533 нови заглавия, а към 65 от тях е добавен и пълен текст. Поддържането на база «Персоналия» даде възможност да бъдат изведени данни за публикационната дейност на преподавателите от университета, необходими за предстоящата институционална акредитация.

В края на 2016 година беше извършена ежегодна инвентаризация на част от фонда на библиотеката. Обхвата на инвентирания фонд позволи цялостното използване на автоматизираната система за инвентаризация, с която библиотеката разполага. Като резултат от годишната инвентаризация и текущи проверки са отчислени физически и морално остарели 121 книжни единици на стойност 1066.39 лв.

Периодичните издания (ПИ), постъпили в библиотеката през 2016 година са 231 заглавия, с 68 по-малко от предходната година. Основните причини за нямаляване броя на получаваните ПИ са: намаляване на абонамента, спирането от печат или предоставянето на свободен онлайн достъп до пълните текстове.

По вид, заглавията се разпределят както следва: вестници – 13, списания – 175, информационни, статистически и други периодични издания – 43.

Разпределението им по език е: български – 149, руски и други славянски езици – 23, английски – 55, немски – 3 и други езици.

Разпределение по отрасли на знанието: Общ отдел и Философия – 14, Обществени науки, в т.ч. Финанси, Икономика, Туризъм – 154, Математика и естествени науки – 10, Приложни науки, Промишленост, Селско стопанство, Управление и Счетоводство – 10 и др.

Във фонда, през 2016 г., са заприходени 502 инвентарни единици периодични издания, като 26 от тях са на електронен носител. Подвързани са 229 книжни тела. Всички томове са обработени с RFID чипове и където има наличен, е прикачен пълен текст към записите в електронния каталог.

Всички периодични издания се въвеждат текущо, в деня на получаването им, в база „Периодика“ на библиотеката и по този начин, потребителите могат да установят наличността към даден момент. С помощта на програмата могат да се отчитат липсите и да се следи за коректността на доставчиците.

Периодичните издания в библиотека се набавят по три основни начина - абонамент, книгообмен и дар.

Като абонамент се закупуват ПИ със средства на университета, които за 2016 г. са: български - 106 заглавия за 5403.52 лв. (в т.ч. абонамента от НСИ), руски - 21 заглавия за 4450.04 лв., западни - 17 заглавия за 11009.88 лв.

По книгообмен се изпращат „Известия на ИУ“ и „Годишник на ИУ“ на 37 български и 43 чужди университети, библиотеки, академии и др., от които съответно получаваме техни издания.

Получени са 50 заглавия: 33 български, 2 руски, 12 английски и 3 на други езици. В книгообменните връзки на ПИ има спад както в изпращаните, така и в получаваните издания. Причините са естествени и логични, все повече издания се публикуват онлайн на свободен достъп и организациите, които ги издават намаляват или спират печатните си издания.

Като дар са получeни 41 периодични заглавия, с 25 по-малко от предходната година. Разликата е главно от заглавия, които се получават по линия на Европейския документационен център (ЕДЦ), какъвто библиотеката е от 2007 година. Повечето издания вече са само онлайн, на свободен достъп и не се издават печатно. Като ЕДЦ библиотеката получава около 40 издания, посветени на различни области и приоритети в дейността на ЕС.

II. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ.

През изминалата 2016 година основните задачи, свързани с обслужването на читателите, бяха следните: Ефективно и бързо удовлетворяване на информационните потребности на читателите; Организация и опазване на библиотечния фонд; Повишаване квалификацията и компетентността на работещите в обслужването, с цел подобряване на качеството на предлаганите услуги;

Специалистите от библиотеката, свързани с обслужването, се включиха активно в подготовката и провеждането на информационните дни за първокурсниците, в началото на учебната година. Новите студенти бяха запознати с организацията и услугите на библиотеката, как могат да станат читатели, как най-бързо и лесно да се ориентират в работата си с библиотечните фондове, достъпа до електронния каталог и другите информационни ресурси и бази.

През годината са регистрирани и издадени читателски карти на 1300 нови читатели, от тях жени – 979, мъже – 321. Най-много читателски карти са издадени на студентите от специалност „Финанси“. От началото на учебната 2016/2017 г., на студентите от Колежа по туризъм и задочните докторанти, също се издават читателски карти, като това им осигурява възможност да заемат книги и учебници за дома.

Ежедневно се оказва помощ на читателите при търсене на необходимите им материали, както в новия електронен каталог, така и на място във фонда на библиотеката. Извършват се многобройни устни справки, работи се индивидуално с всеки читател. Помощ и съдействие се оказва и при работата на читателите с копирните машини, регистрирането и зареждането с кредити на читателските карти. Изпълняват се поръчки за БДС и ISO стандарти.

Редовно се проверяват задълженията на читателите, които не са спазили срока за връщане на заетите от тях книги. Уведомяват се по телефона или чрез съобщения. Наложени са 217 глоби за просрочени задължения.

През 2016 година университетската библиотека са ползвали 85 външни читатели – студенти и преподаватели от други университети, кандидат–докторанти, граждани.

Раздадените библиотечни материали през 2016 г. са общо – 17339. От тях най- голям дял имат книгите на български език – 16435, на английски - 681 и руски – 179. По съдържание най-търсени са книгите и учебниците в областта на обществените науки - 7245, следвани от управление – 5135.

В читалнята на библиотеката, през годината, са отчетени 19195 посещения на читатели, като най-много са студентите от специалности „Счетоводство и контрол“, „Финанси“ и „Маркетинг“. Продължава тенденцията на намаляване на посещенията в читалнята, която може да се обясни с особеностите на новото поколение студенти, което предпочита да търси информация в световната мрежа. В отговор на тези предпочитания и потребности, библиотеката предоставя достъп до пълните тектове на повече от 4000 заглавия – книги, учебници, статии и доклади на автори от ИУ, както и платен абонамент за достъп и безплатен пробен достъп до едни от най-богатите световни пълнотекстови ресурси и бази.

Библиотечната информационна система предоставя богати възможности за наблюдение и статистика на посещаемостта, ползването на библиотечните фондове и други показатели, а с това и анализ на състоянието и тенденциите в библиотечното обслужване.

Конкретните цифри и в обслужването, през последните три години са следните: Табл. 4

Показатели / години

2014

2015

2016

Новорегистрирани читатели

1808

1663

1300

Външни читатели

80

92

85

Раздадени библиотечни материали

20285
(101 на ден)

19738
(99 на ден)

17339
(87 на ден)

Общ брой посещения в заемна

10416
(52 на ден)

9693
(49 на ден)

16594
(83 на ден)

Общ брой посещения в читалня

28887
(144 на ден)

22238
(111 на ден)

19195
(96 на ден)

Копирани страници на копирните машини

92559
(460 на ден)

59319
(297 на ден)

37423
(187 на ден)

Полагат се постоянни грижи за подреждане и поддържане в добър вид на всички фондове и колекции на библиотеката – на свободен достъп в заемна и читалня, както и на двете книгохранилища – за книги и периодика. Това включва ежедневна проверка и подреждане, по-сериозна проверка по време на ежемесечните санитарни полудни, периодични проверки и прочистване на фондовете – основно през летните месеци.

III. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФСКО ОБСЛУЖВАНЕ.

Задълженията на библиотеката, свързани с информационно-библиографското обслужване се променят непрекъснато, в зависимост от развитието на информационните технологии, търсенето и ползването на все повече онлайн документи и информационни услуги. В тази динамична среда, изключително важно е доброто и навременно обучение на потребителите за придобиване на необходимите знания, умения и информационна култура, за да могат да ползват наличните ресурси.

В библиотеката се полагат постоянни усилия за обогатяване и усъвършенстване на електронните ресурси и услуги, с цел ефективно задоволяване на информационните потребности на читателите. За целта, в каталога на библиотеката се поддържа и база „Статии“, с аналитично разкриване на статии от български и чужди списания и техните приложения. През изминалата година базата са описани и въведени 962 нови записа. От началото на 2014 година, при въвеждането на статии от български списания се описват и установените цитирания на автори от университета, което позволява да се изготвят и съответните справки за цитирания.

Ежедневно се провежда информационно обслужване в електронна среда, като се използват обявените връзки за запитвания по e-mail или skype. Индивидуално се консултират преподаватели, докторанти и студенти за търсене на информация в пълнотекстовите научни бази. Редактират се библиографски списъци към дисертации и научни публикации.

Провеждат се групови обучения за студенти и преподаватели по предварителна заявка и тема, свързани с електронните ресурси на библиотеката и уменията за качественото им ползване.

Динамиката на дейностите по информационно-библиографското обслужване, които могат да се изразят в цифри, за последните години е следната:

Табл. 5

Видове дейности \ Година

2012

2013

2014

2015

2016

Описани публикации в база „Статии“

640

690

1574

1461

962

Писмени библиографски справки

19

11

8

10

15

Обучения на групи по Информационна грамотност

24

54

36

31

46

Междубиблиотечно заемане

41

72

51

28

12

За да са полезни на потребителите, специалистите от библиотеката, отговарящи за информационното обслужване, отделят време за самоподготовка и самоусъвършенстване в една динамично развиваща се сфера, каквато е информационната наука. Следят се новостите, тенденциите и добрите практики в областта, което се отразява и на качеството на работата с читателите. Участва се в онлайн семинарите на големите издатели като EBSCO, Thomson Reuters и Elsevier.

През октомври и ноември 2016 година се проведоха 3 обучителни курса за преподаватели и докторанти, по предварително одобрени тематични програми, свързани с търсене на информация в пълнотекстови научни бази, дигитални библиотеки и каталози, цитиране с библиографски мениджъри и наукометричен анализ. Обученията преминаха при голям интерес и бяха последвани от множество индивидуални консултации.

IV. ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ.

Секцията на библиотеката в интернет страницата на университета е важен инструмент за популяризиране на дейността и услугите на библиотеката, за подпомагане на потребителите при работа с електронния каталог и множество други електронни ресурси и бази. Страницата се поддържа и обогатява непрекъснато, публикува се актуална информация и съобщения за обучения, безплатни достъпи, полезна информация. Достъпна за потребителите е цялата необходима информация за библиотеката – работно време, пътеводител, отдели и телефони за връзка, богат набор от връзки към електронни ресурси – пълнотекстови бази, електронни списания, библиотеки, връзки и информация за тях.

Електронният каталог на библиотеката включва базите Книги, Статии, Периодика, Персоналия (Библиографии). През отчетния период базите са допълнени общо с 1478 нови записа (заглавия) и към февруари 2017 година предоставят за ползване общо 79434 електронни записа.

През 2016 година, в резултат на дейностите по проект „Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ - Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България“ е разработен електронен каталог с изцяло нова визия и концепция, с мобилна версия и значително усъвършенствани възможности за търсене. Добавени са и повече от 3400 документа – книги, статии, учебници, доклади и пр. в пълен текст.

Характеристиките на електронния каталог на библиотеката, към настоящия момент са 79 434 библиографски записа, които включват:

− 249 изображения на корици;
− 264 съдържания към документи;
− 4813 документи в пълен текст, с възможност за четене от екран или връзки към тях. Новата версия на каталога и особено добавените пълни текстове поставят библиотеката на ИУ – Варна на челно място по обем на предоставен достъп до пълните текстове на документи от фонда на библиотеката, както и най-съвременни услуги при ползване на каталога – мобилна версия, възможност за абонамент, запазване на търсения и пр.

Статистиката за ползване на електронния каталог за 2016 година (активната работа с новата платформа стартира на 1.05.2016 г.) е следната:

− 10513 търсения;
− 2385 четения на документи в пълен текст.

През 2016 продължи абонирането и ползването на базите:

 • EBSCO Business Source Complete - най-авторитетната научна бизнес база в света, включена в EBSCO;
 • Енциклопедия Британика – академичното онлайн издание;
 • Бизнес колекцията на JSTOR – пълнотекстов архив на 70 подбрани научни списания в областта на бизнеса, икономиката и финансите;
 • Passport на Euromonitor International – с интегриран достъп до пълнотекстови пазарни изследвания, международно сравними статистики за индустрии, страни и потребители, профили на страни и компании;

През годината бяха достъпни за ползване и едни от най-богатите световни информационни ресурси, осигурени от МОН, с национален лиценз за всички ВУ. За хуманитарните ВУ това са базите:

 • ISI Web of Knowledge - реферативна база данни в областта на естествените науки, обществознанието, изкуствата и хуманитарните науки.
 • Science Direct - пълнотекстова база, в която се разкриват половината от всички реферирани списания в света.
 • SCOPUS - най-голямата наукометрична база данни, съдържаща кратки статии и цитати от прегледана литература и качествени web източници с интелигентни инструменти за проследяване, анализ и визуализиране на изследвания.

В резултат на на активната работа на специалистите, отговарящи за информационното обслужване и участието на библиотеката в браншовите организации, за потребителите през 2016 година е осигурен безплатен достъп до 11 пълнотекстови научни бази с книги, статии и видеоматериали:

 • Academic Video Online на Alexander Street
 • ProQuest Central
 • ProQuest Dissertations
 • EBSCO Discovery Service
 • Cambridge journals
 • Springer Scientific Journals
 • Wiley Online Library
 • Sage Knowledge
 • Merriam Webster Unabridged
 • Bisiness Source Iltimate (EBSCO)
 • Taylor and Francis Group

В статистиките за ползване, предоставени от някои от базите, ИУ – Варна е на първите позиции по активност - търсения и четения на пълнотекстови документи. Причините могат да се обяснят с информираността и обучението на потребителите за ползване на пълнотекстови ресурси и бази, което е задължение на библиотеката, както и в активността и мотивацията на самите потребители.

V. ДИГИТАЛИЗАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Дигитализацията на документални източници от фонда на библиотеката стартира през 2012 - 2013 година, след закупуването на роботизиран скенер и подготовка на правилата за сканиране, списъци на книги и други условия, свързани с регламентирането на тази дейност.

През април 2015 година стартираха, а през септември 2016 успешно приключиха дейностите по проект "Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ - Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България". Финансирането е осигурено по оперативна програма "БГ08 Културно наследство и съвременни изкуства" по финансов механизъм 2009 - 2014 на Еропейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е дигитализация и опазване на архивния фонд на библиотеката и историята на университета и предоставянето му за ползване от студенти, преподаватели, учени и изследователи, а също и на обществеността.

Основните дейности, осъществени по проекта:

 1. Изграден е модерно оборудван, в обособено самостоятелно помещение „Дигитализационен център” към университетската библиотека.
 2. Дигитализиран и предоставен за ползване е Архивния фонд на библиотеката, който представлява колекция от публикациите на преподавателите в ИУ – Варна от създаването на университета до наши дни. Дигитализирани са 3406 библиотечни единици – учебници, сборници, монографии, статии, доклади, снимки, отчети и пр., от Архивния фонд на библиотеката и 96-годишната история на университета.
 3. Закупен и инсталиран е специализиран софтуер за организация и контрол на достъпа и ползването на дигиталните копия през електронния каталог на библиотеката.
 4. Изработена е уеб базирана платформа за търсене, ползване и контрол на достъпа на документи в пълен текст, чрез електронния каталог на библиотеката.

Работата на дигитализационния център продължава по дигитализация на публикации на преподавателите от университета и на издания за университета, за следващите периоди, които не са включени в проекта. Текущо се сканират и обработват и заглавия, предложени от преподавателите, които са пряко свързани с осигуряване на учебния процес, особено на специалностите с чуждоезиково обучение и по международни програми.

VI. ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ЕДЦ)

ЕДЦ към библиотеката съществува от 2007 година и в качеството си на такъв получава безплатно издания на ЕК – списания, вестници, брошури, отчети, статистики, доклади и пр. Част от тях се обработват за фондовете и въвеждат в базите на електронния каталог на библиотеката, а рекламните и информационни материали се подреждат в специализирана секция на входа на читалнята.

През месеците април и май 2016 година Университетската библиотека, Европейският документационен център към библиотеката и катедра „Правни науки“ в Икономически университет – Варна с подкрепата на г-н Емил Радев – евродепутат и "Посланик на библиотеките" в Европейския парламент, организираха състезание на тема: „Библиотеката на 21 век - традиции и модерност“

На финалния етап на състезанието, на 11 май 2016 година, присъстваха г-н Огнян Златев – ръководител на представителството на ЕК в България, проф. д-р Пламен Илиев – ректор на ИУ-Варна, проф. д-р Веселин Хаджиев и доц. д-р Петя Данкова – зам.-ректори, доц. д-р Адрияна Андреева – ръководител на катедра „Правни науки“, както и много преподаватели, студенти и специалисти от библиотеката и университета.

Първо и второ място и специалните награди, осигурени от евродепутат Емил Радев - посещение в Европейския парламент в Брюксел, послучай 24 май Деня на славянската писменост и култура спечелиха Антонио Хаджиколев и Костадин Ганков, а 3-то място и поощрителна награда от библиотеката получи Стефани Новакова.

Всички финалисти получиха грамоти и рекламни материали, осигурени от Представителството на ЕК в България и Икономически университет – Варна и връчени от г- н Огнян Златев – ръководител на Представителството.

Фейсбук страницата на Европейския документационен център към ИУ – Варна се поддържа с актуална информация за събития и решения, свързани с дейността и живота на ЕС.

VII. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВЯНИЯ И ДРУГИ СЪБИТИЯ

На 26.05.2016 година инж. Ивелин Буров – председател на УС на Българският институт по стандартизация (БИС) откри в читалнята на библиотеката Информационен център по стандартизация. Информационният център разполага с три работни станции, през които са достъпни безплатно за потребителите от ИУ – Варна повече от 650 подбрани български стандарта. Откриването на информационния център е резултат от активната и дългогодишна работа и влияние на преподаватели от специалност „Стокознание“ в БИС и на сътрудничеството им с библиотеката.

Екипът на библиотеката подпомогна преподавателите от катедра „Финанси“ по издирване на литература за историята на катедрата, публикации на преподавателите и организиране на изложба, посветени на тържественото честване на 80-годишнината от създаването на катедрата.

През м. септември 2016, по програма Еразъм+, в библиотеката гостуваха колеги от университетска библиотека от Варшава, Полша, с които беше споделен професионален опит в обработката на документи, обслужване на читателите, работа с електронни каталози и бази данни.

На 12 октомври 2016 година, в библиотеката гостуваха участниците в международен проект „Библиотеката – вълшебно място“. Библиотечните специалисти от Румъния, Турция, Испания, Италия, Словения и България останаха впечатлени от архитектурната среда, техническото оборудване и модерното обслужване, което библиотеката на ИУ - Варна предоставя на потребителите си.

VIII. ПЕРСОНАЛ. КВАЛИФИКАЦИЯ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ.

Персоналът на библиотеката през 2016 година претърпя известни промени, в посока намаление, тъй като Христина Симова и Милена Ковачева са в отпуск по майчинство, а от юли 2016 се пенсионира колегата Веселина Жобова. Продължи назначаването на 3-ма студенти на 4-часов работен ден, което подпомага работата на библиотеката, а също така подмладява състава и подобрява обслужването на читателите.

През последните години специалисти от библиотеката са постоянно ангажирани и отговорни за административното осигуряване на университетските издания. Администрирането включва всички дейности от приемането на материалите, разпределянето им за рецензии, организация на заседания на редколегиите, подготовка и изпращане в издателството, заповеди за изплащане на хонорари и пр. Това са ангажименти, които отнемат време и затова е важно да се отбележат:

 • Росица Заркова е технически секретар на списание „Известия на ИУ – Варна“, където през 2016 година са подадени и обработени 46 ръкописа и издадени 4 броя от списанието на български и на английски език.
 • Елисавета Маринова е технически секретар на монографична библиотека „Цани Калянджиев“, където са подготвени и предадени за печат 11 монографии.
 • Жана Генова е технически секретар на „Годишник на ИУ – Варна“, където са подготвени и предадени за печат 7 студии.
 • Галя Вълчанова е технически секретар на университетското издателство и през годината е приела и предала за печат 17 издания по утвърдените издателски планове за 2015 и 2016 година.

Квалификацията на персонала е определяща за качеството на изпълнение на задачите и обслужването на читателите. Самостоятелната работа за усъвършенстване на професионалните знания и умения е важно условие за компетентното консултиране на преподаватели и студенти. През месеците февруари и септември, по дългогодишна традиция, са проведени вътрешни квалификационни мероприятия за запознаване на всички специалисти с новостите в обслужването, електронните ресурси и бази, обработката и въвеждането на книги.

На 24 март 2016 година е проведен презентационно-обучителен семинар, предназначен за преподаватели и библиотечни специалисти, организиран от Томсън Ройтерс. Темата на семинара е “CONVERIS – решения в помощ на оптимизиране на управлението на научната дейност и извличане на полезни справки за ИУ – Варна от базите на Томсън Ройтерс”.

През месеците септември - октомври 2016 г. всички специалисти от библиотеката взеха участие в обучителен курс по Excel – ниво за напреднали.

На 24 и 30 октомври 2016 година Жана Генова от Сектор „Информационно- библиографски“ посети в София семинар на тема „Отворен достъп до отворена наука“, организиран от Български информационен консорциум и Централната библиотека на БАН.

Дейността на университетската библиотека и през 2016 година е в посока на опазване и обогатяване на библиотечните фондове и особено на модернизиране и разширяване на библиотечните услуги, с цел задоволяване в най-голяма степен на информационните потребности на читателите. Усилията на библиотечния екип са насочени към поддържане на визията и авторитета на една от най-модерните библиотека в страната – като архитектурна среда, техническо оборудване, технология на обслужването, а вече и като обем на предоставяните за ползване дигитализирани документи.

Най-важната оценка за дейността си библиотеката е получавала и получава от своите читатели. В последното анкетно проучване от март 2016, проведено сред студентите от II, III и IV курс, библиотеката е с най-висока оценка за качеството на работа сред обслужващите звена на университета.

Постоянните задачи пред библиотеката през 2017 година са подчинени на основните й функции за качествено и ефективно изпълнение на дейностите по набавяне на актуална литература, обогатяване и опазване на книжните фондове и пълноценно обслужване на читателите.

Приоритетите през следващата година са свързани с устойчивото развитие на библиотеката, ефективното използване на наличната техника, електронен каталог, дигитални колекции и усъвършенстване качеството на обслужването:

 • Да се поддържат високи темпове на дигитализация на фонда на библиотеката.
 • Приключилият проект за дигитализация на архивния фонд осигури натрупване на сериозен дигитален архив, който е необходимо ежегодно да се обогатява, а това ще допринася за подобряване обслужването на студентите, ще повиши видимостта на научната продукция и популярността на университета и неговите преподаватели, ще увеличи значително делът на електронното обслужване;
 • Предприемане на дейности по реализация на различни форми за подобряване на информационната грамотност на потребителите:

- Интерактивни – публикувани на сайта на библиотеката, които да осигуряват самостоятелно обучение и подготовка;
- Учебни курсове по информационна грамотност, включени в учебните планове на студентите. Необходима е активна работа за убеждаване на академичното ръководство в необходимостта и ползата от подобни курсове;
- Семинари-упражнения, организирани от библиотеката за преподаватели и студенти, с цел обучението им за работа с електронни каталози и бази.

 • Постоянно допълване и актуализиране на интернет-страницата на библиотеката. Предоставяне на разнообразна допълнителна информация, свързана с предлаганите ресурси и услуги. Осигуряване на възможност за обратна връзка – препоръки за подобряване на обслужването, предложения за закупуване на книги, анкети за проучване на мнението на читателите и пр.
 • Ангажираност и активна работа, от всички членове на библиотеката, за популяризиране на предлаганите ресурси и услуги. Индивидуално информиране и обучение, приятелски групи в социалните мрежи, организиране на тематични събития и пр.

15.02.2017 г.

Ръководител, библиотека Р. Заркова