University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Violeta Dimitrova PhD

Assoc. Prof. Violeta Dimitrova PhD

Assoc. Prof. Violeta Dimitrova PhD

307 онлайн чрез google meet https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb

+359882165164

violeta_dimitrova@ue-varna.bg

CV

преподавател, ръководител катедра "Икономика и управление на търговията"

Office hours

Thursday, Office 307: 10:15-12:15

Office hours for students

Wednesday, Office 307: 13:30-15:30

Pending exam dates

20 Mar 2023, Office 307: 16:30-17:30

10 Apr 2023, Office 307: 16:30-17:30

Subject Year and Programme
Sales Management Year 4, БИЗН.ИК (Full-time)
Management of Commercial Transactions Year 3, ИК.И Т. (Full-time)
Management of Commercial Transactions Year 4, СМД (Full-time)
Business Communications and Negotiations Year 4, З.И ОС. (Full-time)
Marketing Year 2, СО (Full-time)
Marketing Year 2, СФ (Full-time)
Marketing Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Marketing Year 2, ССиЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 16:00 2-229 Lecture Management of Commercial Transactions 14, 15
Tuesday
10:15 13:00 323 Lecture Marketing 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
13:30 16:00 434 Lecture Sales Management 6, 7
Wednesday
16:15 19:00 2-311 Lecture Management of Commercial Transactions 20, 21
Thursday
07:30 10:00 H-207 Lecture Business Communications and Negotiations 30
Friday
07:30 10:00 2-310 Lecture Management of Commercial Transactions 1 20, 21
Type Year Publication
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов : Сборник доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 385-392.
Статия 2021
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 2, 233-245.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 3 - 11.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ., ISBN(онлайн) 978-619-210-050-6 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4. [Economic Science, Education and the Real Economy : Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference, Ded. to the 100th Ann. of UE-Varna] : Vol. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 343 - 356.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 30 June-6 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Ecology, Economics, Education and Legislation. Iss. 5.3. Environmental Economics, Sofia : STEF92 Technology Ltd, 19, 2019, 5.3, 741 - 748., ISSN(печатно) 13142704, ISBN(печатно) 978-619740876-8 / DOI 10.5593/sgem2019/5.3/S21.093 / Scopus
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 3, 101 - 110.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science & Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 24 Aug. - 2 Sept. 2018, Albena : STEF93 Technology Ltd., Vol. 5. Modern Science, 2018, N 1.5, 297 - 304.
Доклад 2018
Икономически и управленски политики и предизвикателства към индустрия 4.0 Технология или идеология, 29 - 30 септември 2017, СУ Св. Кл. Охридски : Съвместна международна научна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с докла, София : СУ Св. Кл. Охридски, 2018, 347-356., ISBN(печатно) 978-954-9399-50-9 / Линк
Overview of all publications