University of Economics – Varna

Prof. Dancho Danchev PhD

Prof. Dancho Danchev PhD

Prof. Dancho Danchev PhD

123 г или онлайн на https://meet.google.com/htp-oszo-bxa

dancho_danchev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 123 Г или онлайн: 11:00-13:00

Pending exam dates

14 Mar 2022, Office : -

18 Apr 2022, Office : -

05 Mar 2022, Office : -

05 Apr 2022, Office : -

, Office : -

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Economics and Trade Specialized Seminar 4 16 1-433 22.05.2023 14:00 - 16:00
Economics and Trade Specialized Seminar 4 17 1-433 22.05.2023 14:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Издателски комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 2, 13-26., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI 10.37075/RP.2023.2.01 / Линк
Монография 2022
Варна : Стено, 2022, 120. ., ISBN(печатно) 978-619-241-203-6
Статия 2022
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2022, 3, 17-33., ISSN(онлайн) 1311-9206 / Линк
Студия 2022
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 92, 2022, 5-70., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 32-41.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 367.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция ..., 12 окт. 2018 г, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 37 - 74.
Доклад 2016
В сб.: Омниканална търговия и иновации, София: УНСС, 2016, 130-138.
Доклад 2016
В сб.: Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Свищов: Академично издателство "Ценов", І, 2016, 21-52.
Монография 2014
Варна : Наука и икономика, 2014, 356. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 34)., ISBN(печатно) 978-954-21-0772-9
Overview of all publications