University of Economics – Varna

Silvia Yohanova senior lecturer

 Silvia Yohanova senior lecturer

Silvia Yohanova senior lecturer

230

+359882164748

yohanova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 230: 11:00-13:00

Thursday, Office 230: 11:00-13:00

Pending exam dates

24 Oct 2023, Office 230: 11:00-13:00

21 Nov 2023, Office 230 к: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
English Year 1, ИК.И Т. (Full-time)
English Year 1, БМ-АЕ (Full-time)
English Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
English Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Specialized Foreign Language - English Year 3, МИО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 H-206 Seminar English 30
11:15 13:00 H-104 Seminar English 31
Tuesday
08:15 11:00 223 Seminar Specialized Foreign Language - English 29
13:30 15:00 H-206 Seminar English 26
Wednesday
11:15 13:00 H-103 Seminar English 17
Thursday
08:15 11:00 H-211 Seminar Specialized Foreign Language - English 28
15:15 17:00 H-208 Seminar English 27
Type Year Publication
Статия 2020
Научни трудове ВВМУ Н. Й. Вапцаров. 45 г. катедра "Езикова подготовка" : Юбилеен сборник, Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2020, 102-105. ., ISBN(печатно) 978-619-7428-54-4 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 736 - 743.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 210.
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник доклади от VIII Международна научна конференция, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 2, 2017, с. 451 - 456.
Учебник 2016
- Varna : Science a. Economic Publ. House, 2016, 162 с. : с табл., ил.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 114 с. : с табл., ил.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 121 - 126.
Доклад 2011
// Продуктови езикови умения за академични цели: Шеста междунар. науч. конф., 2011. - Варна : МУ, 2011, с. 266 - 270.
Доклад 2010
Седма научна конференция Мениджмънт и предприемачество -ТУ София, филиал Пловдив, 2010, 110-113.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Overview of all publications