University of Economics – Varna

Silvia Yohanova, senior lecturer

 Silvia Yohanova, senior lecturer

Silvia Yohanova, senior lecturer

230

+359882164748

yohanova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 230: 10:00-11:00

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/tmq-gksg-psh, 09:00-10:00

Pending exam dates

19 Mar 2024, Office 230 к: 10:00-11:00

16 Apr 2024, Office 230 к: 10:00-11:00

English
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
27.06.2024 13:00 - 15:00 1-232
28.06.2024 13:00 - 15:00 1-232
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
10 юбилейна международна научна конференция ЕЗИК, КОМУНИКАЦИИ, СПОРТ – 60 ГОДИНИ АКАДЕМИЧНО ОБУЧЕНИЕ. - МУ Варна, МУ Варна - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Доклад 2023
Език, наука, комуникации и спорт - 60 години академично образование : Десета юбилейна международна научна конференция, 16-17 юни 2023 г. : Сборник с доклади : T. 1, Варна : МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна, 1, 2023, 366-371., ISBN(печатно) 978-619-221-454-8, ISBN(онлайн) 978-619-221-452-4 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 210.
Статия 2020
Научни трудове ВВМУ Н. Й. Вапцаров. 45 г. катедра "Езикова подготовка" : Юбилеен сборник, Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2020, 102-105. ., ISBN(печатно) 978-619-7428-54-4 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 736 - 743.
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник доклади от VIII Международна научна конференция, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 2, 2017, с. 451 - 456.
Учебник 2016
- Varna : Science a. Economic Publ. House, 2016, 162 с. : с табл., ил.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 114 с. : с табл., ил.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 121 - 126.
Доклад 2011
// Продуктови езикови умения за академични цели: Шеста междунар. науч. конф., 2011. - Варна : МУ, 2011, с. 266 - 270.
Overview of all publications