University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Andriyana Andreeva PhD

Assoc. Prof. Andriyana Andreeva PhD

Assoc. Prof. Andriyana Andreeva PhD

111; 113

a.andreeva@ue-varna.bg

https://scholar.google.com/citations?user=0P6Xq9QAAAAJ&hl=bg

CV

Ръководител Катедра "Правни науки"
Директор ЦМО
Ръководител УЦМ

Office hours

Wednesday, Office 113/ https://meet.google.com/zzk-dcif-qsa: 10:00-12:00

Office hours for students

Tuesday, Office 113 / meet.google.com/zzk-dcif-qsa конферентна връзка за провеждане на консултации: 10:00-12:00

Each weekday, -

Pending exam dates

22 Mar 2022, Office тестови център: 10:00-11:00

19 Apr 2022, Office тестови център: 10:00-11:00

Type Year Publication
Статия 2022
Стратегии на образователната и научната политика, София, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, ISSN 1310 – 0270 (Print), ISSN 1314 – 8575 (Online), 30, 2022, 3, 227 - 243., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / DOI 10.53656/str2022-3-1-glo / Линк
Монография 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society : [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ, 2022, pp. 178-196. - (Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE) Book Series)., ISSN(печатно) 2327-5677, ISSN(онлайн) 2327-5685, ISBN(печатно) 978-179-988-259-6, ISBN(онлайн) 978-179-988-260-2 / DOI DOI: 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch011
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 6-13., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с долади : Национална кръгла маса ..., 19 ноември 2021, Варна : ВСУ Черноризец Храбър DOI: https://doi.org/10.36997/ESDI2021, 2022, 62-71., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7
Доклад 2022
Education, Research and Business Technologies. Smart Innovation, Systems and Technologies, Springer Nature Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-16-8866-9_29, 276, 2022, 347–359. / Scopus
Статия 2022
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 4, 2022, 1, 120-133.., ISSN(онлайн) 2682-972X / DOI 10.37708/el.swu.v4i1.9
Студия 2021
Норма, София : Сиела Норма АД , 2021, 8, 76-103., ISSN(печатно) 1314-5126, ISSN(онлайн) 1314-5118 / Линк
Статия 2021
Медицинско право и здравеопазване = Medical Law and Healthcare, София : Юрид. д-во по Медиц. право и здравеопазване, 2021, 1, 20-37., ISSN(печатно) 2738-7070, ISSN(онлайн) 2738-7054 / Линк
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 364-375., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI https://doi.org/10.36997/LBCS2021.364 / Линк
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012, 2021, 232.
Overview of all publications