University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Andriyana Andreeva PhD

Assoc. Prof. Andriyana Andreeva PhD

Assoc. Prof. Andriyana Andreeva PhD

111; 113

a.andreeva@ue-varna.bg

https://scholar.google.com/citations?user=0P6Xq9QAAAAJ&hl=bg

CV

Ръководител Катедра "Правни науки"
Директор ЦМО
Ръководител УЦМ

Office hours

Monday, Office 113/ https://meet.google.com/zzk-dcif-qsa: 10:00-12:00

Office hours for students

Wednesday, Office 113 / meet.google.com/zzk-dcif-qsa конферентна връзка за провеждане на консултации: 10:15-12:15

Each weekday, -

Pending exam dates

03 Nov 2021, Office тестови център: 10:00-11:00

14 Dec 2021, Office https://meet.googlhttps://meet.google.com/uss-xqeb-dtd: 10:00-11:00

Principles of Public Law
Labour and Insurance Law
Criminal Law and Proceedings
Specialized Seminar
Type Year Publication
Статия 2021
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski Publ. House, 3, 2021, 2, 85-97. ISSN 2682-972X (online).
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11.05.2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 158-168.
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 5, 158-175.
Студия 2021
Норма, София : Сиела Норма АД , 2021, 8, 76-103.
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 41-51. ISSN 2367-7791 (online).
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012, 2021, 232.
Статия 2021
Медицинско право и здравеопазване, София : Юрид. д-во по Медиц. право и здравеопазване, 2021, 1, 20-37.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 144-152.
Доклад 2021
Проблеми на трудовото и осигурителното право : Сборник с доклади от Националната научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев по повод на 70 г. от роджението му, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 279-291.
Учебник 2021
2. прeраб. и доп. изд., Варна : Наука и икономика, 2021, 308.
Overview of all publications