University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Mariya Kehayova-Stoycheva, PhD

Assoc. Prof. Mariya Kehayova-Stoycheva, PhD

Assoc. Prof. Mariya Kehayova-Stoycheva, PhD

507

+359882164698

kehajova_m@ue-varna.bg

CV

Ръководител на Център за социални изследвания

Office hours for students

Tuesday, Office 507: 13:30-14:30

Monday, Office http://meet.google.com/rvr-pnep-rmu: 09:00-10:00

Pending exam dates

19 Mar 2024, Office 507: 13:30-14:30

16 Apr 2024, Office 507: 13:30-14:30

Subject Year and Programme
Management and Marketing Year 5, МО-ДНДО (Full-time)
Management and Marketing Year 5, МЧР-ДНДО (Full-time)
Management and Marketing Year 5, ПМАВ-ДНДО (Full-time)
Management and Marketing Year 5, МТБ-ДНДО (Full-time)
Management and Marketing Year 5, МТБ-СПН (Full-time)
Management and Marketing * Year 5, СК-ДНДО
Management and Marketing * Year 5, СПНС-ДНДО
Management and Marketing * Year 5, УП-ДНДО
Management and Marketing * Year 5, МТБ-ДНДО
Management and Marketing * Year 5, МТБ-СПН
Management and Marketing * Year 5, БМ-ДНДО (Distance learning)
Management and Marketing * Year 5, ФИ-ДНДО (Distance learning)
Management and Marketing * Year 5, ФИ-СПН (Distance learning)
Management and Marketing * Year 5, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Management and Marketing * Year 5, ЛМЕН-ДНДО (Distance learning)
Management and Marketing * Year 5, АБ-ДНДО (Distance learning)
Management and Marketing * Year 5, БК-ДНДО (Distance learning)
Management and Marketing * Year 5, УПМ-ДНДО (Distance learning)
Management and Marketing * Year 5, РМК-ДНДО (Distance learning)
Management and Marketing * Year 5, МБрМ-ДНДО (Distance learning)
Management and Marketing * Year 5, ОТБ-ДНДО (Distance learning)
Marketing Studies Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Graduate Seminar Year 4, ДМПР (Full-time)
Information Technology in Sales * Year 5, УПМ (Distance learning)
Information Technology in Sales * Year 5, УПМ-СНУ (Distance learning)
Information Technology in Sales * Year 6, УПМ-ДНДО (Distance learning)
Sales Behaviour * Year 5, УПМ (Distance learning)
Sales Behaviour * Year 5, УПМ-СНУ (Distance learning)
Sales Behaviour * Year 6, УПМ-ДНДО (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
10:15 13:00 433 Lecture Marketing Studies 11, 12
Wednesday
07:30 10:00 2-220 Lecture Graduate Seminar 1 10, 11
15:15 17:00 H-212 Lecture Management and Marketing 41, 42, 43, 44, 45
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Sales Management and Merchandising Sales Behaviour 5 34 тест център онлайн 30.04.2024 14:00 - 16:00
Sales Management and Merchandising- ESM Sales Behaviour 5 35 тест център онлайн 30.04.2024 14:00 - 16:00
Sales Management and Merchandising-OSOA Sales Behaviour 6 55 тест център онлайн 30.04.2024 14:00 - 16:00
Sales Management and Merchandising Information Technology in Sales 5 34 eLearn 11.05.2024 11:00 - 13:00
Sales Management and Merchandising- ESM Information Technology in Sales 5 35 eLearn 11.05.2024 11:00 - 13:00
Sales Management and Merchandising-OSOA Information Technology in Sales 6 55 eLearn 11.05.2024 11:00 - 13:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Studies in Business and Economics, Sciendo, 18, 2023, 1, 129-148. / DOI 10.2478/sbe-2023-0008 / Scopus / Линк
Доклад 2023
Устойчиво потребление в градска среда - регионални различия : [Проект] : Сборник с доклади от Кръгла маса, 29.09.2023, Варна : Знание и бизнес, 2023, 25-47., ISBN(онлайн) 978-619-210-069-8 / Линк
Студия 2023
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN-Assoc. for Inform. Communication Technology, 12, 2023, 4, 2101-2111., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM124-21 / Scopus
Монография 2023
Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2023, 328., ISBN(печатно) 978-954-715-754-5 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Знание и бизнес, 2023, 182., ISBN(онлайн) 978-619-210-074-2 / Линк
Студия 2023
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 9, 2023, 2, 66-87., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 554-567., ISBN(печатно) 78-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2022
Education, Research and Business Technologies : Proceedings of 20th International Conference on Informatics in Economy (IE 2021), Singapore : Springer Publ., 2022, 237-247. - (Smart Innovation, Systems and Technologies Book Ser. ; Vol. 276)., ISSN(печатно) 21903018, ISBN(печатно) 978-981-16-8865-2, ISBN(онлайн) 978-981-16-8866-9 / DOI 10.1007/978-981-16-8866-9 / Scopus
Доклад 2022
3th International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED), 30 November - 1 December 2021, Zagreb, Croatia, Zagreb : University of Zagreb, 2022, 207-220., ISSN(печатно) 2706-3801, ISSN(онлайн) 2718-3092 / Линк
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации – синергия за професионален път: Сборник с доклади, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2022, 19-23., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI 10.36997/ESDI2021
Overview of all publications