График за записване на студенти 2, 3 и 4 курс ОКС "бакалавър" по специалности - редовно обучение

График за записване на студенти 2, 3 и 4 курс ОКС "бакалавър" по специалности - редовно обучение

Г Р А Ф И К
за записване на студенти 2, 3 и 4 курс ОКС "бакалавър" по специалности –
редовно обучение, зимен семестър на уч. 2016/2017 г.

Специалност

Курс на обучение

Група

(от – до)

Дата

1

СО, СФ, СК

2-ри

1 до 7

19.09.2016 г.

3-ти

1 до 7 и 9

20.09.2016 г.

4-ти

1 до 12

27.09.2016 г.

2

Финанси

2-ри

8 до 13

19.09.2016 г.

3-ти

10 до 18

20.09.2016 г.

4-ти

14 до 22

27.09.2016 г.

3

Инд. бизнес / ИБП

2-ри

20

19.09.2016 г.

3-ти

28 и 29

21.09.2016 г.

4-ти

33 и 34

28.09.2016 г.

4

СБП, Икономика на строителството

2-ри

14

19.09.2016 г.

3-ти

19 и 20

21.09.2016 г.

4-ти

23 до 25

28.09.2016 г.

5

НИИ / Икономика на недвижимата собственост

2-ри

15 и 16

20.09.2016 г.

3-ти

21 и 23

26.09.2016 г.

4-ти

26 до 29

30.09.2016 г.

6

Аграрен бизнес

2-ри

22 и 23

29.09.2016 г.

3-ти

33

29.09.2016 г.

4-ти

38 и 39

30.09.2016 г.

7

Икономика и / на търговията

2-ри

24 до 26

26.09.2016 г.

3-ти

35 и 36

27.09.2016 г.

4-ти

40 до 44

28.09.2016 г.

8

Стокознание

2-ри

27

26.09.2016 г.

3-ти

37 и 38

27.09.2016 г.

4-ти

46 и 47

28.09.2016 г.

9

Логистика

2-ри

21

19.09.2016 г.

3-ти

30 и 31

26.09.2016 г.

4-ти

36 и 37

30.09.2016 г.

10

Бизнес икономика

2-ри

17 до 19

20.09.2016 г.

3-ти

24, 26, 27

27.09.2016 г.

4-ти

30 до 32

30.09.2016 г.

11

Маркетинг

2-ри

33 до 36

19.09.2016 г.

3-ти

45 до 50

21.09.2016 г.

4-ти

54 до 59

27.09.2016 г.

12

Туризъм

2-ри

44 до 47

19.09.2016 г.

3-ти

57 до 59

24.09.2016 г.

4-ти

65 до 68

29.09.2016 г.

13

МИО

2-ри

48 и 49

20.09.2016 г.

3-ти

60 до 62

21.09.2016 г.

4-ти

69 до 72

29.09.2016 г.

14

Мениджмънт

2-ри

38 до 41

20.09.2016 г.

3-ти

51 до 55

26.09.2016 г.

4-ти

60 до 64

28.09.2016г.

15

Информатика

2-ри

28 до 30

19.09.2016 г.

3-ти

39 до 41

20.09.2016 г.

4-ти

48 до 50

21.09.2016 г.

16

БИС

2-ри

31 и 32

19.09.2016 г.

3-ти

42 до 44

20.09.2016 г.

4-ти

52 и 53

21.09.2016 г.

17

Международен бизнес

2-ри

50 и 51

21.09.2016 г.

3-ти

63 и 64

26.09.2016 г.

4-ти

73

27.09.2016 г.

18

Международен туризъм

3-ти

65

27.09.2016 г.

19

Публична администрация

2-ри

43

26.09.2016 г.

3-ти

56

28.09.2016 г.

ВАЖНО:  Записването се извършва чрез отговорниците на групи, които представят в Сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) комплект от следните документи: студентска книжка, платежно нареждане за такса обучение и списък на студентите с факултетен номер, на които ще се издават уверения. Отговорниците на групи представят изброения комплект от документи попълнени за всеки от студентите от съответната административна група в началото на първия ден, който е посочен в графика за записване. 

Банкова сметка:
СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00

BIC: BUIBBGSF

Титуляр: Икономически университет - Варна