Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Пламен Любомиров Джапаров

на тема Рисковата култура на банките – значение, възможности за квантифициране, измерения в България

за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма Финанси

Научен ръководител: проф. д-р Стефан Минчев Вачков
Рецензенти: проф. д-р ик. н. Гарабед Ардашес Минасян и доц. д-р Данчо Христов Петров

Защитата ще се състои на 12.01.2018 г. от 16.00 ч. в зала 446

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.